ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2020/2021 Н.Р. ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

16 квітня 2021 р. відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».

Організаційний комітет отримав 39 студентських наукових робіт, що надійшли з 23 закладів вищої освіти.

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 14 студентів  із 9 закладів вищої освіти.    

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти Кількість балів Найменування закладу вищої освіти
Диплом І ступеня
Рискальчук Альона Олегівна (Антикризовий імідж) 198 Національний університет “Львівська політехніка”
Олесько Надія Андріївна (Антикризове управління 2021) 195 Національний університет “Львівська політехніка”
Корецька Тетяна Миколаївна (Антикризове управління 2021) 195 Національний університет “Львівська політехніка”
Диплом ІІ ступеня
Гутман Анастасія Іллівна (Антикризовий менеджер) 194 Київський національний університет технологій та дизайну
Попова Юлія Сергіївна (Маркетинг) 194 Донецький національний університете економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Грибініченко Руслана Андріївна (Синевір) 188,5 Сумський державний університет
Новіков Володимир Миколайович (Синевір) 188,5 Сумський державний університет
Диплом ІІІ ступеня
Кущ Анастасія Олександрівна (АМ: Ресторан) 188 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Касьянова Олександра Андріївна (АМ: Ресторан) 188 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Романчук Світлана Олександрівна (flower) 182,5 Університет банківської справи Черкаський навчально-науковий інститут
Вісіцька Діана Олексіївна (АУП-21) 171 Донецький національний університет імені Василя Стуса
Вронський Микола Олексійович (АУП-21) 171 Донецький національний університет імені Василя Стуса
Пугін Олександр Сергійович (КОМУНІКАЦІЯ) 168,5 Полтавська державна аграрна академія
Шкода Віталій Вадимович (КОМУНІКАЦІЯ) 168,5 Полтавська державна аграрна академія

Вітаємо переможців та їх наукових керівників! Бажаємо нових досягнень та наукових здобутків.

Окрім того, галузевою конкурсною комісією прийнято рішення нагородити грамотами за участь в Конкурсі:

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти Кількість балів Найменування закладу вищої освіти
Горбенко Тетяна Миколаївна (Кризова ситуація) 82 Національний університет “Львівська політехніка”
Петровець Мар’яна Віталіївна

(Надія є)

81 Луцький національний технічний університет
Ступак Олександра Миколаївна (Криза) 75 Харківський національний університет радіоелектроніки
Цимбал Олександр Сергійович (Антикризові заходи (3) 75 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Килимник Єлизавета Валентинівна, (Сонечко (21) 75 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Онищенко Віталіна Андріївна (Сонечко (21) 75 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Масалов Євген Іванович; (ДОЦІЛЬНІСТЬ АУТСОРСИНГУ) 74 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Єрьоміна Вікторія Володимирівна (ДОЦІЛЬНІСТЬ АУТСОРСИНГУ) 74 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Вінніченко Аліна Андріївна (антикризова стратегія) 70,5 Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Швець Анастасія Дмитрівна (Прогнозування банкрутства) 70 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Дякуємо за участь! Чекаємо на наступний рік

Умови проведення Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра. Конкурсна комісія Вашого закладу вищої освіти обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Роботи необхідно направити на адресу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до 15 лютого 2021 року включно (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

 • перший етап – заочний – рецензування робіт (до 19.03.2021 р. включно);
 • другий етап – підсумкова науково-практична конференція – у режимі відеоконференції (15-16.04.2021 р.).

За результатами рецензування до 29.03.2021 р. включно буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті університету https://www.donnuet.edu.ua/:

 • рейтинговий список наукових робіт;
 • списки запрошених для участі у конференції та їхні наукові роботи;
 • рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс.

Роботи надсилати за адресою:

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50005 (з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Антикризовий менеджмент»). E-mail: kaf.mmpa@gmail.com (з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Антикризовий менеджмент»).

Контактні телефони:

(098)-546-49-15 – голова оргкомітету – Іванова Наталя Сергіївна, докт. екон. наук, доцент, завідувач  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування.

(096) 870-44-91 – секретар галузевої конкурсної комісії – Карабаза Ірина Анатоліївна – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування.

Вимоги до конкурсних наукових робіт

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017 № 605.

 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
 2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
 3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи
 4. На Конкурс надаються зброшуровані екземпляри наукових робіт здобувачів вищої освіти, надруковані з одного боку аркуша формату А4, текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати назву, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 5. У наукових роботах, а також в інших документах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
 6. Відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи надаються в окремому закритому пакеті під тим же шифром.
 7. На титульному аркуші розміщуються тільки назва роботи та шифр.
 8. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у виробництво або в освітній процес, копії наукових статей.
 9. У випадку надання робіт з порушенням вимог, встановлених Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року, конкурсна галузева комісія має право не допустити до участі у Конкурсі та зняти роботу з розгляду.
 10. Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в друкованому вигляді у супроводі таких документів:
 • анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • відомості про автора (авторів) і наукового керівника, завірені печаткою ЗВО;
 1. З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу kaf.mmpa@gmail.com із обов’язковим заповненням форми.

У разі підтвердження факту академічного плагіату галузева конкурсна комісія має право зняти відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт.

Новини про конкурс

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» у 2020/2021 н. р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 та наказу в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського від 01.02.2021 № 20 на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ВКСНР) зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» у 2020-2021 н.р.

У 2020-2021 н.р. оргкомітетом ВКСНР зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» було отримано 39 робіт (55 авторів). Кожна робота була прорецензована 2 рецензентами. За наявності розходження в роботі двох рецензентів більше 20 балів, робота надсилалась до третього рецензента (на виконання листа Інституту модернізації змісту освіти від 04.03.2021 № 22.1/10-482).

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено 9 наукових робіт, 14 авторів яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію.

Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент» запланована на 16 квітня 2021 р. у режимі відеоконференції.

Рейтинговий список студентських наукових робіт

Список запрошених для участі у підсумковій конференції

Інформація для запрошених