ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2020/2021 Н.Р. ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Умови проведення Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра. Конкурсна комісія Вашого закладу вищої освіти обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

Роботи необхідно направити на адресу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до 15 лютого 2021 року включно (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

 • перший етап – заочний – рецензування робіт (до 19.03.2021 р. включно);
 • другий етап – підсумкова науково-практична конференція – у режимі відеоконференції (15-16.04.2021 р.).

За результатами рецензування до 29.03.2021 р. включно буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті університету https://www.donnuet.edu.ua/:

 • рейтинговий список наукових робіт;
 • списки запрошених для участі у конференції та їхні наукові роботи;
 • рецензії на всі наукові роботи, подані на Конкурс.

Роботи надсилати за адресою:

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50005 (з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Антикризовий менеджмент»). E-mail: kaf.mmpa@gmail.com (з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Антикризовий менеджмент»).

Контактні телефони:

(098)-546-49-15 – голова оргкомітету – Іванова Наталя Сергіївна, докт. екон. наук, доцент, завідувач  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування.

(096) 870-44-91 – секретар галузевої конкурсної комісії – Карабаза Ірина Анатоліївна – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування.

Вимоги до конкурсних наукових робіт

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017 № 605.

 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
 2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
 3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи
 4. На Конкурс надаються зброшуровані екземпляри наукових робіт здобувачів вищої освіти, надруковані з одного боку аркуша формату А4, текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати назву, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 5. У наукових роботах, а також в інших документах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
 6. Відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи надаються в окремому закритому пакеті під тим же шифром.
 7. На титульному аркуші розміщуються тільки назва роботи та шифр.
 8. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у виробництво або в освітній процес, копії наукових статей.
 9. У випадку надання робіт з порушенням вимог, встановлених Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року, конкурсна галузева комісія має право не допустити до участі у Конкурсі та зняти роботу з розгляду.
 10. Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в друкованому вигляді у супроводі таких документів:
 • анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • відомості про автора (авторів) і наукового керівника, завірені печаткою ЗВО;
 1. З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу kaf.mmpa@gmail.com із обов’язковим заповненням форми.

У разі підтвердження факту академічного плагіату галузева конкурсна комісія має право зняти відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт.

Новини про конкурс