Навчання в ДонНУЕТ

Навчальна платформа МУДЛ

В Університеті з метою інформаційної підтримки очного навчання та забезпечення дистанційного навчання застосовується навчальна платформа Moodle, на якій розміщено електронні навчальні курси за всіма дисциплінами, що викладаються в Університеті.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Доступ до навчально-інформаційного порталу Університету – персоніфікований. Логін та пароль доступу можна отримати в дирекціях Навчально-наукових інститутів.
При першому вході до платформи Moodle користувач зобов’язаний змінити первинний пароль на особистий.
При виникненні проблем із входом до платформи Moodle необхідно зі своєї корпоративної пошти надіслати листа із запитом на e-mail: malyniak@donnuet.edu.ua.

Анкетування

Анкетування – ефективний інструмент, що дозволяє оперативно отримувати інформацію для прийняття адміністративних рішень та покращення якості освітньої діяльності.

Організація та проведення анкетування в Університеті здійснюється відповідно до Положення ДонНУЕТ 02.02-13-2020 «Про анкетування стейкґолдерів».

Анкетування – метод опитування, при якому респондент самостійно заповнює форму анкети.

Анкетування здійснюється анонімно на добровільній основі. Персоніфікований доступ до анкет є інструментом аутентифікації і не передбачає зберігання персональних даних респондентів, що унеможливлює визначення особи, яка бере участь в анкетуванні.

Результати анкетування використовуються тільки в узагальненому вигляді.

SQ_1 Опитування стейкхолдерів щодо цілей та програмних результатів навчання на ОП

SQ_2 Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

SQ_3 Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних  для подальшої професійної діяльності компетентностей

SQ_4 Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження

SQ_5 Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

SQ_6 Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

SQ_7 Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

SQ_8 Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів

SQ_9 Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

SQ_10 Опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня  професіоналізму викладачів

SQ_11 Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

SQ_12 Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

SQ_13 Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

SQ_14 Опитування випускників щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування

SQ_15 Опитування аспірантів щодо відповідності освітньо-наукової їх науковим інтересам та потребам

SQ_16 Опитування здобувачів вищої, які пройшли навчання чи окремі програми за кордоном

SQ_17 Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

SQ_18 Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

SQ_19 Опитування НПП щодо особливостей діяльності студентського самоврядування

Опитування щодо потреб молоді віком 14-35 років у м. Кривому Розі

© Copyright - ДонНУЕТ (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)