Super Flexible Layout Builder

Tons of ElementsReal Drag and DropFullscreen OptionUndo/Redo functionallity

Наукова інфраструктура

Наукова інфраструктура Університету охоплює  22 науково-дослідних лабораторії, 5 з яких є міжгалузевими.  Діяльність науково-дослідних лабораторій спрямована на реалізацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; енергетики та енергоефективності.

Основні завдання:

  • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем
  • підвищення якості підготовки фахівців
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених і обдарованих студентів
  • надання консультаційної підтримки суб’єктам господарювання та органам влади

Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідні лабораторії є структурними підрозділами навчально-наукових інститутів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського та забезпечують органічне поєднання навчального, методичного та наукового процесу.

Міжгалузева НДЛ “Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації

Міжгалузева НДЛ «Історико-філософські, правові та лінгвокультурні аспекти розвитку сучасного суспільства»

Міжгалузева НДЛ “Формування інформаційної, облікової та фінансової систем управління діяльністю підприємства

Міжгалузева НДЛ «Особливості управління стратегічними змінами на підприємствах: організаційно-правові аспекти»

Міжгалузева НДЛ «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв»

НДЛ «Сучасні проблеми геоекономіки та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України»

НДЛ «Економіка розвитку»

НДЛ «Управління якістю та безпекою товарів»

НДЛ “Економічний механізм управління підприємством

НДЛ «Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов»

НДЛ «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»

НДЛ «Методологія фінансового та управлінського обліку»

НДЛ «Фінансово-аналітичні дослідження в економіці»

НДЛ «Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування»

НДЛ «Сучасні проблеми маркетингу»

НДЛ «Актуальні аспекти менеджменту підприємств»

НДЛ «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів»

НДЛ «Перспективні конструкційні матеріали та обладнання»

НДЛ «Інформаційно-математичні методи для моделювання економічних і технологічних процесів»

НДЛ «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України»

НДЛ «Інноваційний розвиток підприємств готельно-ресторанного господарства»

НДЛ «Інтелектуалізація діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства»

Аспірантура

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями :

  • 051 “Економіка”
  • 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Наукові журнали ДонНУЕТ