Результати анкетного опитування за формою SQ_7«Опитування здобувачів вищої освітипро якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Результати анкетного опитування за формою SQ_7«Опитування здобувачів вищої освітипро якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»,про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетного опитування 56% його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 44%, з їх слів, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання 33% респондентів  дізнаються під час навчання, а інші 67% – перед вивченням дисципліни.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають

викладач (89%) або робоча програма чи силабус дисципліни (11%).

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 56% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 22% відповіли підтвердили можливість таких фактів вибором відповіді «Скоріше так», 22% обрали відповідь «Так».

56% опитаних здобувачів вищої освітизнають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 33% повідомили, що вони скоріше володіють такою інформацією перед вивченням навчальної дисципліни. І лише 11% відповіли, що скоріше не володіють такою інформацією.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 22% відповідей «Скоріше ні», 78% відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (за думкою 78% респондентів), адміністрація ННІ або Університету (за думкою 11% респондентів), 11% дізнається дану інформацію з силабусу або робочої програми.

56% респондентів своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, проте 33%  відповіли, що такі зміни були та скоріш можливі та 11% опитаних  було важко відповісти на це питання.

На жаль, конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

Таким чином, за результатами анкетного опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»,  група забезпечення дійшла висновку, що якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в Університеті за відповідною освітньою програмою знаходяться на високому рівні та задовольняє переважну більшість студентів. Але при цьому треба звернути увагу на наступне:

  1. максимально висвітлювати цілі, задачі, зміст навчання, критерії оцінювання саме перед вивченням дисципліни;
  2. намагатися викладачам не змінювати цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання під час вивчення дисципліни;
  3. доводити до всіх студентів без винятку інформацію про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

 

113 разів прочитано