Вступ 2022: останні дні підтвердження участі в основній сесії НМТ

До 7 липня триває другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ.

Станом на 4 липня 2022 року другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ пройшли майже 187 тис. учасників.

Бажання складати НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили майже 166 тис. осіб, а за кордоном – понад 21 тис.

На цьому етапі потенційні учасники, які раніше підтвердили намір складати НМТ, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.

Тримаймося!

Вступ 2022: вебінар з Університетом Туган Барановського

Університет Туган-Барановського проводить “Марафон вебінарів”, присвяченій Вступній кампанії 2022.

Зустрічаємось ЩОСУБОТИ о 14.00 на інформаційній платформі Zoom

09.07.2022 року запрошуємо на презентацію освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка», «Міжнародні економічні відносини» 

Спікери: 

 • Нєізвєстна Олена Володимирівна, директор науково-навчального інституту економіки, управління та адміністрування, к.е.н., доцент – презентація освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», 
 • Іванова Наталя Сергіївна, завідувач кафедрою маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент – презентація освітніх програм «Маркетинг», «Менеджмент», 
 • Бочарова Юлія Геннадіївна, завідувач кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент – презентація освітніх програм «Економіка», «Міжнародні економічні відносини».

Університет Туган-Барановського інформує: зразок оформлення мотиваційного листа

Зразок оформлення мотиваційного листа

Університет Туган-Барановського інформує: критерії оцінки мотиваційного листа

Під час оцінки мотиваційного листа Приймальна комісія Університету Туган-Барановського використовує такі критерії:

 • лист повинен бути написаний вступником особисто, без ознак плагіату та порушення інтересів третіх осіб;
 • зміст листа повинен бути простим, лаконічним і містити тільки важливі деталі, факти, цифри без інформації емоційного відтінку;
 • текст повинен бути структурованим на основні частини та розділеним на абзаци;
 • лист не повинен мати неправдивої інформації, або інформації, що суперечить чинному законодавству України;
 • на загальну оцінку мотиваційного листа також впливає наявність орфографічних і стилістичних помилок.
 • Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією Університету без присвоєння їм конкурсних балів.
 • Мотиваційні листи, подані невчасно, або такі, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам та критеріям, розглядатися Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського не будуть.

Університет Туган-Барановського інформує: структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист, відповідно до цих Правил, – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Для вступу до Університету Туган-Барановського вступники готують мотиваційний лист та подають його разом із заявою на вступ окремо для кожної спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та рівня вступу до Приймальної комісії Університету тільки в електронній формі, крім визначених у пункті 6.1 розділу 6 цих Правил випадків, або в паперовій формі з особистим підписом вступника.

Структура мотиваційного листа має складатися із таких частин: вступна, основна і заключна.

У вступній частині повинно бути вказано:

 • прізвище, ім’я, по батькові адресанта (вступника), його адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону;
 • назву документу «Мотиваційний лист» з вирівнюванням по центру сторінки;
 • привітання членів Приймальної комісії в шанобливій формі;
 • обґрунтування свого бажання навчатися за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою);
 • причини вибору ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського для здобуття вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою);
 • очікувані перспективи навчання та професійної діяльності після здобуття вищої освіти.

В основній частині мотиваційного листа вступнику потрібно описати:

 • досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах, що безпосередньо пов’язані із здобуттям майбутньої професії. Важливою складовою основної частини мотиваційного є інформація про соціальні та комунікативні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, маркетологом, менеджером, готельєром, турагентом тощо).
 • опосередковані навички і досвід;
 • академічні результати та досягнення з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (участь у конкурсах, конференціях, читаннях тощо);

У заключній частині має бути висловлена готовність вступника до опанування нових знань, здобуття досвіду в Університеті Туган-Барановського, впевненість у правильному виборі спеціальності (спеціалізації, освітньої програми).

Мотиваційний лист, підготовлений для подачі до Приймальної комісії Університету Туган-Барановського, повинен відповідати таким параметрам:

 • лист повинен бути підготовлений за допомогою текстового редактора Word без використання гіперпосилань, макросів, рисунків, таблиць, фотографій та збережений в форматі .doc або .docx;
 • мова написання мотиваційного листа – українська;
 • об’єм – 1-3 сторінки; формат сторінки – А4 (210×297 мм), орієнтація сторінки – «книжкова»;
 • поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см; шрифт Times New Roman, 14 пт., інтервал між рядками – 1,5; відступи абзаців – 1,25;
 • лист повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на листі.

ДСНС України про правила поводження з вибухонебезпечними предметами

Вступ 2022: вебінар від Університету Туган-Барановського

МАРАФОН ВЕБІНАРІВ! Вступ 2022 від Університету Туган-Барановського

Університет Туган-Барановського буде допомагати вступникам та їх батькам розібратися з усіма змінами та нововведеннями Вступної кампанії 2022.

Зустрічаємось ЩОСУБОТИ о 14.00 на інформаційній платформі Zoom

02.07.2022 року запрошуємо на презентацію освітніх програм «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Туризм». 

Спікери:

 • Ніколайчук Ольга Анатоліївна – завідувач кафедрою технологій у ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент – презентація освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

 • Горіна Ганна Олександрівна– завідувач кафедрою туризму та країнознавства, д.е.н., професор – презентація освітньої програми «Туризм». 

Приєднуйтесь, буде цікаво!

Особливості реєстрації вступників на МАГІСТРАТУРУ в Університеті Туган-Барановського

Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест триватиме з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року.

Для вступу на спеціальності, представлені в Університеті Туган-Барановського, (051 Економіка, всі спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини) потрібно складати тільки магістерський тест навчальної компетентності!

Для реєстрації на електронну адресу Приймальної комісії Університету Туган-Барановського priyom@donnuet.edu.ua потрібно надіслати скан-копії або фотокопії таких документів:

обов’язково:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка встановленої форми: заява-анкета(бланк);
 • документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, посвідки на постійне проживання в Україні, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія). Зверніть увагу, вказаний документ повинен бути внесений до картки фізичної особи. Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображаються в сформованому екзаменаційному квитку.
 • облікової картки платника податків (тільки для громадян України; крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • диплома про здобутий освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (за наявності);

за необхідності:

 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). Обов’язково у довідці потрібно вказати тип та параметри документа (серія та номер), на підставі якого особа здобула/здобуває освіту.
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)!

Після відправлення листа з документами для реєстрації на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест очікуйте підтвердження про отримання листа з документами від Приймальної комісії та відомості для перевірки реєстраційних даних!

Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності та/або магістерський комплексний тест здійснюється одноразово в будь-якій приймальній комісії закладу вищої освіти України!

У заяві анкеті вибирайте місце проходження магістерського тесту навчальної компетентності тільки із запропонованого списку. Зверніть також увагу на те, що перелік міст, у яких відбувається магістерський тест навчальної компетентності, відрізняється від переліку міст, де проводитиметься магістерський комплексний тест.

Із переліком населених пунктів, де створюватимуть тимчасові екзаменаційні центри для проведення МТНК/МКТ, можна ознайомитися за посиланням.

Університет Туган-Барановського інформує: День Конституції України

Університет Туган-Барановського інформує: 28 червня відзначається День Конституції України.

Сьогодні відзначається день головного закону нашої країни. З часу повномасштабного вторгнення росії на територію України відбувається багато змін і в законодавстві насамперед.

23 червня Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Ця історична подія відбулася в Брюсселі. Статус кандидата у члени ЄС означає, що країна перебуває у процесі руху до набуття членства в ЄС. Цей рух передбачає три етапи: укладення Асоціації між країною і ЄС, отримання статусу кандидата і вступ в ЄС.

Щоб набути членство, ми повинні виконати низку вимог або «копенгагенські критерії». Також статус кандидата у члени ЄС означає, що країна, яка претендує стати членом Союзу, має прийняти європейське законодавство і перевести його у статус національного.

Законодавство України https://www.rada.gov.ua/news/zak

 

Приймальна комісія Університету Туган-Барановського розпочала реєстрацію вступників до МАГІСТРАТУРИ

Сьогодні, 27 червня, Приймальна комісія Університету Туган-Барановського розпочала реєстрацію вступників до магістратури для проходження магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК).

Реєстрація триватиме до 18 липня.

Подробиці на нашому сайті https://vstup.donnuet.edu.ua/

Реєстрація на магістерський тест навчальної компетентності: