Записи

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування у період 4.02-2023-28.02.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Усі респонденти зазначили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін. На питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?» 40% респондентів обрали варіант – «Від директора ННІ», 60% опитаних зазначили, що «Інформація міститься на сайті» або «Інформація міститься на сайті кафедри».

Аналіз відповідей на питання на запитання «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?» свідчить, що здобувачі ВО за консультаціями звертаються до гаранта ОП (50%), викладачів курсів (15%), 35% опитаних опираються на власну думку.

Відповідаючи на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?», 88% всіх респондентів визнають, що найбільш корисними видалися консультації гаранта ОП, але при цьому, вони зазначили, що остаточний вибір приймали тільки спираючись на власну думку про доцільність/недоцільність вивчення певної дисципліни.

Відповіді на питання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?» розподілилися наступним чином: викладачів – 15 %, нічиї, враховую тільки власну думку – 85 %. При цьому на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» всі респонденти відповіли «так».

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу на практичну спрямованість дисципліни (оцінка «5»), безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією (оцінка «5») та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (оцінка «5»). Найменш значущі чинники – назва дисципліни (4,5), викладач (4,5), її «легкість» (4,3).

Опитані здобувачі вищої освіти переважно задоволені переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 67% відповіли «повністю задовольняє», 33% – «скоріше задовольняє». Усі опитані зазначили, що їх влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Пропозицій щодо включення дисциплін до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної чи професійної підготовки респондентами не надано. На питання «Наскільки особисто Вас задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору?» 78% опитаних зазначили, що процедура задовольняє повністю, 22% – обрали варіант скоріше задовольняє. Респонденти продемонстрували високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (ефективні комунікації; іноземна мова; управління стресами).

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) запропоновано: організовувати консультації здобувачів ВО для надання додаткової інформації, роз’яснення проблемних питань щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри, директор НІІ); додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо (викладачі, гарант, зав. кафедри).

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес». Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, відбувалися з 24.02.2023 р. по 28.12.2023 р.

100% опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 67% респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах до органів студентського самоврядування. 33% респондентів зазаначили, що не беруть участі у цих заходах. 30% додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів.

На думку 83% учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. 100% здобувачів згодні (повністю згодні, чи скоріше згодні), що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету.

Оцінюючи за 5-ти бальною шкалою відповіді на наступні питання, здобувачі надали найвищу оцінку аспектам: «інформованість про діяльність студентського самоврядування ДонНУЕТ в цілому», «інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ», «інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ»;

100% респондентів підтвердили, що Усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 80% здобувачів повністю згодні із тим, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом.

16% здобувачів визначили, що їм важко відповісти, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, а 84% повністю згодні або скоріше згодні із даним твердженням.

100% респондентів повністю згодні із тим, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

100% респондентів підтвердили, що у ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо), а Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) встановлено, що здобувачі ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти є повністю проінформованими про діяльність студентського самоврядування та його можливості як незалежного органу управління в Університеті, який має автономність своїх дій від адміністрації та лобіює інтереси студентської спільноти..

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес»  другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес»  другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів

У опитуванні щодо відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів за анкетою форми SQ_11 взяли участь  здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес». Анкетування проводилось в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден». Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок узагальнено до таблиці:

Найменування критерію Бали
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів ВО 5,0
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів ВО щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті 5,0
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм 5,0
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки 4,75
5 На території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок 5,0
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) 5,0
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти 5,0
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні 5,0
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів ВО 5,0
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна 4,8
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ 5,0
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ 5,0
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів ВО 4,75
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою 4,75
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами 4,75
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами 4,75
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 4,75
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій 5,0

Будь-яких додаткових пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від респондентів отримано не було. Таким чином, результати анкетування показують, що здобувачі вищої освіти підтверджують повну відповідність освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. За всіма критеріями отримано оцінки вищі, ніж «4,7».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) запропоновано: продовжувати практику поширення інформації серед здобувачів ВО щодо заходів, які в Університеті здійснюються для забезпечення безпеки життя та здоров’я здобувачів; поширити інформування здобувачів ВО щодо умов, які створено в Університеті для осіб з особливими освітніми потребами.

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9 взяли участь респонденти – здобувачіи вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП «Готельно-ресторанний бізнес» . Анкетування проводилось в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» 100% опитаних знайомі. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат». Усі опитані відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою он-лайн-ресурсів або спеціалізованих програм. 90% опитаних регулярно перевіряють свої наукові роботи на плагіат, в першу чергу, для самоконтролю.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 100% респондентів повідомили, що такі випадки ним не відомі. Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

84% респондентів вважають, що плагіат – це неправильно. Виходячи з особистого досвіду респондентів, більшість здобувачів (84%) намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт. 16% було важко відповісти на це питання. Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 84% респондентів та ще 16 % завагалися з відповіддю.

Усі 100% учасників даного анкетного опитування вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (60%) або скоріше посилить (40%) їх намагання діяти доброчесно. На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» більшість респондентів (20%) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 10% відповіли «Скоріше ні» і 70% обрали варіант відповіді «Так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100% респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань. За думкою респондентів забезпечення дотримання правил академічної доброчесності суттєво (83%) або скоріше (17%) вплине на підвищення якості освіти.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) запропоновано

1) продовжувати на ОП «Готельно-ресторанний бізнес» роботу щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення всіх негативних наслідків, пов’язаних із її порушенням;

2) в ході проведення інформаційних зустрічей із здобувачами ОП проводити інформування щодо діючої в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності (додаткове ознайомлення із змістом відповідних положень ДонНУЕТ).

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо організації контрольних заходів

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо організації контрольних заходів

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р. взяли участь здобувачі вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів, проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. 100% респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі або дізнаються про них від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

100% респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 100% вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» всі опитані надали схвальну відповідь. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (16%) та повністю (84%) відповідає принципам прозорості. 100% респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі.

100% учасників анкетного опитування пітвердили, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (70%) та швидше (30%) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі опитані вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою всіх опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. 100% респондентів вважають, що проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. 100% респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

100% опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 20% учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів. Майже усі респонденти (90%) підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів.

При цьому ніхто із респондентів не зазначив, що він мав досвід оскарження результатів контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується.

Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів серед здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» не надано.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) прийнято рішення щодо доцільності продовження існуючої практики інформування здобувачів ВО на початку кожного семестру та перед сесіями про порядок проведення контрольних заходів, оскарження їх результатів та врегулювання конфліктних ситуацій.

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р.

За результатами анкетного опитування 84% його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання перед вивченням дисципліни, інші 16%, з їх слів, отримують таку інформацію під час навчання. Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (83%) також дізнаються перед вивченням дисципліни, а інші 16% – під час навчання.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (75%) або робоча програма чи силабус дисципліни (25%).

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 100% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні».

Всі опитані здобувачів вищої освіти знають або скоріше знають заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» всі респонденти відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступає викладач (за думкою 100% респондентів). 86% своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, 14% опитаним було важко відповісти на це питання. Конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) ухвалено рішення щодо проведення НПП додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії знань з оцінювання з дисципліни..

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_6 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р. В опитуванні взяли участь здобувачі ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами опитування SQ_6, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи, було виявлено, що 80% респондентів обізнані з цього питання і обрали всі варіанти відповідей, що відповідають таким принципам, як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на засадах свободи слова і творчості, безперешкодного поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень, а також використання відповідних результатів. 20 % зосередили свою увагу на варіантах відповідей «свобода навчання» та «свобода викладання» респондентів.

Усі респонденти дали однозначну відповідь «так» на питання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?».

Усі 100% опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими), що це відповідає демократичним принципам свободи слова і сприяє різнобічному розвитку особистості. Проте слід звертати увагу, щоб результати подібних досліджень не суперечили чинному законодавству та етичним принципам, прийнятим в суспільстві. Щодо питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 84% опитаних дали відповідь «Скоріше ні», 16% завагалися з відповіддю.

Усі респонденти, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукають здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності.

На питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 100% учасників анкетування обрали відповідь «Скоріше так».

На питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» всі респонденти дали позитивні відповіді. 100% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». На питання «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях?» отримано 100 % відповідей «Так».

Таким чином, за результатами опитування можна зробити висновки, що методи навчання та викладання в Університеті відповідають сучасним принципам академічної свободи.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) було вирішено: всім викладачам навчальних дисциплін на ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти надавати право здобувачам ВО на вільний вибір тем для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо, особливо в межах науково-дослідної діяльності здобувачів ВО, виконанні кваліфікаційних робіт; проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами ВО (гарант, завідувач кафедри, викладачі).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь 86 % здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Опитування здобувачів проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 02.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

100 % опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 61 % респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах  до органів студентського самоврядування. 15 % додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів, а 33 % не беруть зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ.

На думку всіх 100 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. Свою інформованість про різні аспекти діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та  життя Університету в цілому учасники анкетного опитування виразили оцінками від 4,1 до 4,7 за 5-бальною шкалою.

Щодо прав студентського самоврядування та його впливу на життя Університету було отримано оцінки від 3,4 до 5. Узагальнені результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення уваги напрямам діяльності коливаються від 3,1 до 5 балів.

Опитаним здобувачам ВО сподобались такі заходи за останні 1-2 роки, як зустріч представників студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТ СтудPARTY, «Візитка першокурсника»; частині опитаних не сподобалась участь у прибиранні міської території в межах акцій «Чисте місто», «Чистий Трампарк» і т. п.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили оцінки від +1 до +3 (оцінювання проводилось за шкалою від «-3» до «+3», де «+3» означає найвищий рівень бажаності, «-3», відповідно, найнижчий рівень підтримки, а «0» – повну байдужість до певного пункту). Таким чином, створення «Центру освітньо-культурного розвитку» у/при ДонНУЕТ підтримали 100 % респондентів. Також всі учасники анкетного опитування вважають, що такий Центр буде корисним для розвитку Університету. Проте 33 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 18 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів ВО й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

  • залучати до структури студентського самоврядування більшу кількість учасників та підвищувати їх активність в різних напрямках роботи, від адміністративного та навчально-наукового до соціально-культурного та виховного (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ; керівники інформаційного, культурно-масового, спортивного секторів ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • більше інформувати здобувачів ВО, у тому числі заочної форми здобуття вищої освіти про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетного опитування 82 % респондентів відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм (ОП), при цьому 58 %  просто відповіли «Так», а 24 % вказали, що вони ознайомилися з процедурою на офіційному сайті Університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту ОП, 60 % респондентів повністю усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм, 22 % швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 18 % скоріше не усвідомлюють її. За думкою учасників анкетування, необхідність перегляду ОП перш за все викликана: зміною потреб ринку праці та  суспільства (60 %); необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (20 %); «застарілістю» ОП та її невідповідністю сучасним вимогам (20 %).

За думкою здобувачів ВО, ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім (60 %) або швидше достатнім (22 %) для забезпечення її відповідності їх потребам та сучасним тенденціям, 18 % не впливають на процеси періодичного перегляду ОП. За думкою 80 % респондентів система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 20 % відповіли, що такий влив недостатній.

40 % опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 40 % хотіли взяти участь в подібному обговоренні, але дізналися про проведення відповідного заходу запізно та 20 % зовсім не приймали у цьому участі. 80 % учасників опитування, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, визначили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною.

62 % респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. За думкою більшості респондентів (60 %) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 20 % вважають цей процес занадто зарегульованим процедурними питаннями та 20 % опитаних залишили це питання без відповіді. За думкою 62 % учасників анкетування, процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування).

На думку 80 %, процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення. Всі респонденті вважають зручним та об’єктивним процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms.

Доведення повною мірою до здобувачів ВО інформації щодо внесених до ОП змін підтверджують 80 % учасників опитування, рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду ОП є повністю або швидше достатнім. 80 % засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП та їм відомі зміни відповідної ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки й вони дізналися про них або з офіційного сайту Університету (60 %) або самостійно (випадково) (20 %).

Таким чином, більшість респондентів підтримує процедуру збору інформації від здобувачів ВО, внесення відповідних змін до ОП з метою її удосконалення є дієвими.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: слід зосередитися на визначенні причин необізнаності деяких здобувачів ВО з питання внесення відповідних змін до ОП з метою її удосконалення та на підвищенні рівня інформатизації даного напряму діяльності в Університеті шляхом проведення роз’яснювальних бесід в групах (гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм»  проводилось у формі онлайн-опитування 14.11.2022 – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 93 % респондентів відповіли, що не потребує; 7 % респондентів відповіли, що потребує  за умови змістовного обґрунтування змін.

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 53 % опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 33 % – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково), 14 % – що невідомі.

Більшість (87 %) респондентів визначили, що ОП відмінно та добре формує їх академічні знання та навички, 12 % респондентів визначили, що задовільно, 1 % – що незадовільно. Аналогічний розподіл відповідей було отримано на запитання «Яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти?».

Розподіл відповідей респондентів на питання  «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» відбувся наступним чином: 39 % здобувачів відповіли «Відмінно», 54 % – «Добре», 7 % – «Задовільно». На думку 93 % респондентів ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства і тільки 7 % не можуть визначитися.

Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства (33 %), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67 %). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства. На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100 % опитаних дали відповідь «Не потребує». Основною причиною для майбутнього можливого перегляду переліку обов’язкових дисциплін всі учасники анкетування обрали «Досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю». При цьому респонденти вважають, що  перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує.

На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі учасники опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін. Також всі респонденти зазначали достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 67 % та «Дуже задоволений» – 33 %.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100 %). Щодо задоволеності  здобувачів навчанням на даній ОП, то всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. Пропозицій по удосконаленню змісту ОП не було надано, респонденти були задоволені змістом ОП.

Таким чином, рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є високим.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).