Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Холодильні машини і установки» щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін проводилось у формі онлайн-опитування 15.09.2022-23.09.2022 р. методом анкетування (анкета SQ2) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи відомо Вам про можливість вибору навчальних дисциплін?» 100% респондентів відповіли Так. На наступне запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» отримано результати (важко відповісти – 17%, на початку кожного навчального року – 66%, на початку кожного семестру – 17%). «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» (важко відповісти – 17%, вибір вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у наступному семестрі здійснюється онлайн (через Moodle) – 17%, на початку навчання в університеті – на початку семестру, потім через ел. систему – 66%).

Узагальнена інформація щодо відповідей респондентів щодо оцінки процесу консультування при виборі навчальних дисциплін: «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?» (викладачів – 17%, завідувача кафедри – 33%, керівника освітньої програми – 33%, орієнтуюсь лише на власну думку – 17%); «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» (важко відповісти – 17%, викладачів – 17%, завідувача кафедри – 32%, керівника освітньої програми – 17%, орієнтуюсь лише на власну думку – 17%); «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору Ви хотіли б отримати?» (важко відповісти – 17%, викладачів – 17%, завідувача кафедри – 17%, керівника освітньої програми – 32%, орієнтуюсь лише на власну думку – 17%).

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось відповісти на запитання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?» (важко відповісти – 17%, викладачів – 33%, викладачів; одногрупників – 33%, нічиї, враховую тільки власну думку – 17%) на дотичне запитання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» (важко відповісти – 17%, скоріше так – 33%, ні – 17%, так – 33%). Відповіді на обидва питання відображають значний рівень самостійності студентів у процесі вибору навчальних дисциплін.

 

Таблиця 1 – «Значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору»

Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору Відсоток здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді, %
Не має значення Має значення Не дуже важливий Важливий Дуже важливий Разом
1 2 3 4 5
1. Назва дисципліни       33 67 100
2. Викладач, який буде вести дисципліну       33 67 100
3. Практична спрямованість дисципліни     17 33 50 100
4. Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією     17 33 50 100
5. Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії       33 67 100
6. Легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею     17 33 50 100

 

На питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету» відповіді розподілилися наступним чином: важко відповісти – 33% респондентів; так – 17% респондентів; ні – 50% респондентів.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студенти ознайомлені з можливістю вибору навчальних дисциплін, респондентам відомо, коли здійснюється вибір навчальних дисциплін та як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін;

– респонденти продемонстрували значний рівень самостійності у процесі вибору навчальних дисциплін, студентів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;

– студентів влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 2 від 03.10.2022р.).

За результатом запропоновано:

  1. Викладачам посилити індивідуальний підхід у взаємодії зі студентами, забезпечити зворотній зв’язок в період здійснення вибору дисциплін.
  2. Додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо.
125 разів прочитано