Записи

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня анкетою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 16.10.2023 р. по 20.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти     1 5 4,7
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       1 5 4,8
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       1 5 4,8
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       1 5 4,8
5 На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       1 5 4,8
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)       1 5 4,8
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       2 4 4,7
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       3 3 4,5
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти     1 2 3 4,3
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       3 3 4,5
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       3 3 4,5
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       2 4 4,7
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       2 4 4,7
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       2 4 4,7
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       2 4 4,7
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами     1 1 4 4,5
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       2 4 4,7
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       2 4 4,7

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №5 від 16.11.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

 

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_8 щодо організації контрольних заходів

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 09.10.2023 р. по 13.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО на питання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів?» надали відповідь «Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету або під час занять»;

– 100% респондентів відповіли, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 83% студентів на запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» надали відповідь «Так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною», 37% обрали відповідь – «Форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома, але не за всіма дисциплінами»;

– 83% здобувачів ВО на питання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» обрили відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», інші 27% зазначило «Я не знаю в якому. Завжди викладач розповідає критерії оцінювання»;

– 67% респондентів на запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» відповіли «так», інші 33% зазначили, що «так, але бажано крім сайту надавати інформацію додатковими засобами»;

– для 100% здобувачів ВО правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими;

– 100% студентів надали відповідь на питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» – «так»;

– 67% опитуваних на питання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» відповіли «так» та «швидше так», а 33% зазначили, що «так, але не за всіма видами та дисциплінами»;

– 33% студентів на запитання «Чи відповідає процедура проведення контрольних заходів принципам прозорості?» відповіли «відповідає повністю», 67% – «відповідає достатньо»;

– 83% здобувачів ВО на питання «Чи були критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру чіткими і зрозумілими?» обрили відповідь «так», 27% – «так, чіткі та зрозумілі, але не за всіма контрольними заходами»;

– 50% студентів на запитання «на Вашу думку правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів?» надали відповідь «так, повністю», 50% відповіло «швидше так»;

– 100% респондентів відповіли, що в Університеті дотримуються правила організації контрольних заходів;

– 67% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 33% – «в залежності від особливостей дисципліни»;

– на питання «Яка, на вашу думку, основна перевага проведення контрольних заходів в електронній формі? (можна обрати декілька варіантів)» 100% респондентів зазначили: «повнота відповідності рівня знань та оцінки»;

– 100% опитуваних на питання «Чи була у Вас можливість при проведенні контрольних заходів в електронній формі скористатися неправомірними підказками (списування, допомога третіх осіб, використання гаджетів)?» відповіли «Ні, списування неможливе»;

– 50% студентів на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», 33% здобувачів – «так», 17% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 100% респондентів на запитання «Визначте, чи є правила повторного проходження контрольних заходів чіткими і зрозумілими?» відповіли «так» та «скоріше так»;

– 100% опитуваних на запитання «Чи були у Вас випадки повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «ні»;

– 33% студентів зазначили, що процедура повторного проходження контрольних заходів є чіткою і зрозумілою, 67% надали відповідь – «важко відповісти»;

– 50% опитуваних на питання «Чи об’єктивним є оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО під час повторного проходження контрольних заходів?» відповіли «так» і «переважно так», 50% – «важко відповісти»;

– 67% здобувачів ВО на питання «Чи дотримуються в Університеті процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?» обрили відповідь «так», інші 33% зазначило «важко відповісти на поставлене питання»;

– 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– 33% респондентів на запитання «Чи є в Університеті можливість оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів?» відповіли «так», 67% – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 17% здобувачів ВО на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів?» обрили відповідь «так», інші 83% – «ні»;

– 100% здобувачів зазначило, що у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів;

– 100% студентів відповіло, що можливість підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів є реальною, а порядок подання заяв на апеляцію таким, що повною мірою задовольняє потреби здобувачів ВО;

– жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів;

– 66% здобувачів на питання «Чи мали Ви змогу поділитися своїм враженням щодо організації контрольних заходів?» відповіло «так, під час анкетування», 17% – «так, моєю думкою цікавляться представники адміністрації Університету», 17% – «ні».

Всіх респондентів електронний вид проведення контрольних заходів повністю влаштовує. Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів не надано.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023), було ухвалено здійснити заходи з підвищення поінформованість здобувачів ВО про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за дисциплінами кафедри; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо наявності у робочих програмах дисциплін критеріїв оцінювання рівня знань; документів, що регулюють процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи» проводилось у формі онлайн-опитування 02.10.2023-06.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms і стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти щодо форм та методів навчання і викладання в Університеті, які відповідають принципам академічної свободи.

Опитування виявило єдність у трактуванні здобувачами ВО поняття «академічна свобода».

Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи. На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними?» 67% здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так», 33% – «Скоріше так».

Відповідаючи на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 100% респондентів надали відповіді «так» та «скоріше так».

На питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповіді «ні».

100% респондентів зазначили, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують студентів до дослідницької діяльності; надають студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань; Університет надає студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, а також інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах.

Всі здобувачі відмітили високий рівень сприяння Університету у участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування вирішено:

1. проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами вищої освіти

2. інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

3. надавати студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_5 щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– здобувачів ВО (100%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 50% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності та 50% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 63% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 37% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; слухати виступи однокурсників; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 75% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 25% обрали відповідь «скоріше зрозумілі»;

– 63% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 37% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 88% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою та скоріше високою, тоді як 12% оцінило результативність як середню;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 50% студентів, 50% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 50% респондентів стверджує, що брали участь в науковій діяльності раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявній в Університеті, проте 25% брали участь раніше, але припинили, 13% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 12% планує у майбутньому;

– 38% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning та 62% важко відповісти на дане питання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів

2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін

3. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_4 щодо навчального навантаження

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, вище опитані здобувачі ВО оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– індивідуальний план (4,5);

– оптимальність загального навчального навантаження в день згідно з розкладом, оптимальність лекційного навантаження та навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом (4,5);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,5);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,5);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (4,4);

– навчальний план – (4,4);

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,25);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи (4,25);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань (4,25);

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,25).

– графік організації навчального процесу (4,25);

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– порядок та терміни здачі видів робіт, які потрібно виконати (3,8).

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (3,8).

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. впровадити регулярні консультації щодо норм навчального навантаження

2. переглянути терміни виконання та здачі різних видів робіт з навчальних дисциплін

3. на початку кожного семестру визначати чіткі терміни для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_2 щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 18.09-22.09.2023 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (100%), «Інформація міститься на сайті кафедри» (100%) та «Від директора ННІ» (20%);

– 20% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, 60% здобувачів ВО зверталися за консультацією до завідувача кафедри та 20% враховували думку викладачів;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 40% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку завідувача кафедри та 60% вважають корисними консультацію керівника освітньої програми;

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива (60%) або скоріш важлива (40%) можливість самостійного вибору дисциплін;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 100% респондентів зазначили, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору; в якості пропозиції було висловлене бажання проводити пробні заняття щодо опанування процедури;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (88% респондентів), «Викладач, який буде вести дисципліну» (80% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (88% респондентів);

– респонденти продемонстрували середній рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету 60%);

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є іноземна мова, розвиток критичного мислення, проведення презентацій, особистісне зростання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023 ).

За результатом запропоновано:

1. періодично проводити заходи для інформування здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін (гарант, завідувач кафедри, викладачі);

2. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін.

3. додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_13 щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП, проведеного 24.05-27.05.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітньою програмою. Опитування було проведено із використанням сервісу Microsoft Forms.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітню програму, за якою вони навчаються за 25 критеріями.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 22% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти задовольняють компоненти освітньої програма (ОП), за якою вони навчаються, а програма не потребує перегляду. Відповідно, лише 78 % здобувачів вважає, що до ОП можуть бути внесені зміни але лише за умови змістовного обґрунтування цих змін;

– 78% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що їм не відомі зміни ОП, що вносилися за результатами її перегляду;

– 100% респондентів визначили, що ОП, за якою вони здобувають освіту, відмінно і добре формує академічні знання та навички;

– 100% опитуваних здобувачів відзначили, що ОП відмінно і добре сприяє їх особистісному розвитку;

– 45% опитуваних визначили, що успішне опанування ОП може «відмінно» вплинути на їх майбутню кар’єру, а 55% визначає, що опанування ОП може «добре» вплинути на їх майбутню кар’єру;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відзначили, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, 33% не визначились;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП визначили, що необхідність перегляду ОП, може бути викликана, перш за зміною потреб ринку праці та суспільства. За результатами опитування, можна побачити, що важливими, для перегляду ОП, здобувачі ОП не вважають: нецікавість ОП, зміну потреб ринку праці та суспільства та застарілість;

– 100 % опитуваних здобувачів ОП вважають, що ОП «відповідає» сучасним потребам ринку праці та суспільства;

– 100% респондентів вважають, що перегляд переліку обов’язкових дисциплін за ОП не є необхідним;

– основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін на ОП респонденти визначають необхідність удосконалення ОП;

– 100% опитуваних здобувачів ОП вважають перелік вибіркових дисциплін за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти не потребує перегляду;

– основною причиною для перегляду переліку вибіркових дисциплін на ОП респонденти визначили досвід, отриманий під час роботи за спеціальністю, та особистісні уподобання;

– результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня стосовно наявної форми атестації за ОП, яка відповідає Стандарту вищої освіти, та їх бажанню внести зміни до форм атестації, показали, що 55% респондентів впевнені, що форми атестації, наявні в ОП, достатні для визначення їх кваліфікації;

– 89% опитуваних здобувачів висловили думку, що графіку організації навчального процесу за ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, водночас 11% респондентів вважають, що графік не враховує специфіку навчання за ОП;

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП навчальний план за їх ОП повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників, а форми викладання за ОП на думку 55% не потребують перегляду;

– 89% опитуваних здобувачів ОП вважають, що інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП, вони відповідають цілям ОП та формам навчання і викладання, 11% опитуваних респондентів відзначили, що їм важко дати оцінку інтелектуальним та матеріально-технічним ресурсам Університету;

– щодо відповідності результатів навчання за ОП очікуванням опитуваних здобувачів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням, то 90% опитуваних здобувачів визначили, що «задоволені» та 10% «швидше незадоволені»;

– серед опитуваних здобувачів ОП, що мають є виробничий досвіт, практику чи роботу, 78% опитуваних відзначили, що результати навчання за ОП «відповідають достатньо» вимогам та очікуванням роботодавців, 11 % вказали, що результати навчання за ОП «відповідають повністю» вимогам та очікуванням роботодавців, 11% – «швидше відповідають»;

– 89% опитуваних здобувачів за ОП визначили, що в цілому вони «задоволені», а 11% «щвидше неадоволені» навчанням за даною ОП;

– 67% опитуваних респондентів вважають, що ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти є «сучасною та затребуваною», 33% вважає її «достатньою для працевлаштування»;

У відкритому питанні, серед пропозиції, які були висунуті здобувачами ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо удосконалення освітньої програми, було запропоновано наступні варіанти: «збільшення кількості та тривалості практик», «залучення здобувачів та роботодавців до перегляду ОП».

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти (анкета SQ_13) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх задоволеності навчанням за ОП, сприятливим начальним середовищем та фактами залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків та експертів роботодавців, систематичним опитування щодо задоволеності студентів стилем і методами викладання освітніх компонентів освітньої програми.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 17 від 15.06.2023), було ухвалено: здійснити перегляд планів та ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» задля врахування пропозицій здобувачів ВО збільшити об’єм та тривалість практики.

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи» проводилось у формі онлайн-опитування 15.05.2023-18.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms і стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти щодо форм та методів навчання і викладання в Університеті, які відповідають принципам академічної свободи.

Опитування виявило єдність у трактуванні здобувачами ВО поняття «академічна свобода».

Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи. На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними?» 67% здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так», 33% – «Скоріше так».

Відповідаючи на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 100% респондентів надали відповіді «так» та «скоріше так».

На питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповіді «ні».

Близько 90% респондентів зазначили, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін заохочують студентів до дослідницької діяльності; надають студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань; Університет надає студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, а також інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах.

Всі здобувачі відмітили високий рівень сприяння Університету у участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023).

За результатом анкетування вирішено:

1. проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами вищої освіти

2. інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

3. надавати студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_7 щодо якості та вчасності інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.05.2023-20.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 10 здобувачів ВО денної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 67% дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання; про порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни і 33% під час навчання;

– 22% здобувачів відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 78% здобувачів зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 78% респондентів на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні» та «ні», а 22% надали відповідь «важко відповісти»;

– 100% студентів на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так» і «скоріше так»;

– 100% опитуваних на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» надали відповідь «так» і «скоріше так»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 78% студентів є викладач, а для 22% – адміністрація Інституту або Університету;

– 89% здобувачів зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, для 11% здобувачів виявилось важко відповісти.

На питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» пропозицій не надішло.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання свідчить, що здобувачі ВО вчасно та у повному обсязі отримують

відповідну інформацію. Разом з тим, попри наявність у вільному доступі робочої програми та силабусу дисципліни, для переважної більшості основним джерелом інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є викладач.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023), було ухвалено здійснити заходи з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_5 щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 10.05.2023 р. по 13.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– здобувачів ВО (100%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 78% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 22% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 89% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 11% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 89% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 11% обрали відповідь «скоріше зрозумілі»;

– 78% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 22% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 78% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою та скоріше високою, тоді як 22% оцінило результативність як середню;

– 45% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю, тоді як 55% визначило рівень скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 67% студентів, 33% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 11% респондентів стверджує, що брали участь в науковій діяльності раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявній в Університеті, проте 34% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 45% планує у майбутньому;

– 11% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто та 89% надали відповідь – час від часу.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 16 від 26.05.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів

2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін

3. продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.

4. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)