Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анкетування за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 р. – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами опитування виявлено, що можливості обирати дисципліни для вивчення влаштовують 89% учасників анкетування, а 11% скоріше влаштовує.

78% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності. Рівень викладання навчального матеріалу на лекціях задовольняє 100% здобувачів, а на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – лише 89%. 100% опитаних відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін та надають їм відомості щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети вивчення модулів, зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень, які, за думкою респондентів, відповідають реальним вимогам до якості підготовки фахівців з вищою освітою.

Загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей 78% опитаних оцінили як високу, а 22% – як скоріш високу. 89% респондентів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень. Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100% респондентів. 67% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 89% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 11% відповіли, що використовують час від часу.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: використовують часто – 44%, використовують час від часу – 56%. На питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технології Flipped Classroom та Peer Learning?» позитивно відповіли 89% респондентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри ТРГГРСП прийнято рішення: викладачам навчальних дисциплін передбачити групові проєкти, як обов’язковий елемент навчального процесу; провести роз’яснення здобувачам ВО сучасних освітніх технологій (Flipped Classroom та Peer Learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

208 разів прочитано