Положення Університету

Положення Університету – це документи 2-го рівня ієрархії в системі менеджменту якості Університету, які регламентують окремий напрям діяльності або підпроцес. Проєкт Положення розробляється безпосередньо керівником процесу, виноситься на обговорення університетської громади, розглядається  та затверджується на засіданні Вченої ради Університету, набуває чинності згідно з наказом ректора. Положення оформляються на паперовому і електронному носіях, розміщуються на сайті Університету (частково) та в Office 365 (у повному обсязі). Положення систематично аналізується на предмет актуальності

Про проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
R DonNUET 01.02-07-2023

Про порядок переведення, відрахування, поновлення здобувачів вищої освіти  та прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста під час вступу для здобуття ступеня бакалавра
R DonNUET 01.03-04-2023

Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
R DonNUET 02-03-2020

Про контроль діяльності ННІ та кафедр
R DonNUET 02-06-2020

Про запобігання та протидію булінгу
R DonNUET 02-08-2019

Про процедури вирішення конфліктних ситуацій
R DonNUET 02-09-2019

Про менторство
R DonNUET 02-10-2020

Про сертифікатні  програми
R DonNUET 02-11-2020

Про організацію освітнього процесу
R DonNUET 02.01-01-2021

Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту
R DonNUET 02.01-02-2021

Про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за державним замовленням
R DonNUET 02.01-05-2020

Про екзаменаційну комісію
R DonNUET 02.01-06-2022

Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування
R DonNUET 02.01-07-2020

Про самостійну роботу
R DonNUET 02.01-09-2021

Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
R DonNUET 02.01-11-2023

Про апеляцію результатів підсумкового контролю
R DonNUET 02.01-17-2023

Про погодинну оплату праці
R DonNUET 02.01-18-2020

Про професора – консультанта
R DonNUET 02.01-19-2020

Про щорічне оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників
R DonNUET 02.02-02-2020

Про методичне забезпечення навчальної дисципліни
R DonNUET 02.02-03-2023

Про методичне забезпечення освітньої програми
R DonNUET 02.02-04-2020

Про академічний та загальний рейтинг здобувачів вищої освіти
R DonNUET 02.02-05-2020

Про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти
R DonNUET 02.02-07-2020

Про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів)
R DonNUET 02.02-08-2020

Про запобігання та виявлення академічного плагіату
R DonNUET 02.02-10-2023

Про анкетування стейголдерів
R DonNUET 02.02-13-2020

Про наукові школи
R DonNUET 03-01-2020

Про науково-дослідну лабораторію
R DonNUET 03.02-01-2020

Про організацію та планування наукової діяльності
R DonNUET 03.02-02-2020

Про гранти університету для виконання досліджень
R DonNUET 03.02-04-2020

Про студентські наукові гуртки
R DonNUET 03.02-07-2020

Про прийом та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства
R DonNUET 04-03-2020

Про академічну мобільність
R DonNUET 04.01-01-2023

Про надання платних освітніх та інших послуг
R DonNUET 04.04-01-2020

Про конференцію трудового колективу
R DonNUET 05.01-03-2020

Про порядок роботи зі зверненням громадян
R DonNUET 05.01-05-2020

Про наглядову раду
R DonNUET 05.01-06-2020

Про раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень
R DonNUET 05.01-08-2020

Про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів працівників ДонНУЕТ
R DonNUET 05.01-09-2019

Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти
R DonNUET 05.02-01-2021

Про опитування студентів стосовно якості  навчальної діяльності
R DonNUET 05.02-02-2021

Про ректорат
R DonNUET 06.02-01-2021

Про Вчену раду
R DonNUET 06.04-01-2020

Про комісії Вченої ради
R DonNUET 06.04-02-2020

Про науково-технічну раду
R DonNUET 06.05-01-2020

Про навчально-методичну раду
R DonNUET 06.06-01-2020

Про раду з якості
R DonNUET 06.07-01-2020

Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
R DonNUET 06.07-02-2020

Про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень
R DonNUET 05.01-08-2020

Про Раду молодих вчених
R DonNUET 06.09-01-2020

Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти
R DonNUET 02-04-2021

Про студентське самоврядування
R 06.04-01-2020

Про мовну школу
R 5.03-04-2021

Про визнання в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті 

R DonNUET 02.01-24–2023