Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 19.09-23.09.2022 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін. Узагальнення результатів анкетування SQ2 щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, свідчить про високий рівень задоволеності ЗВО ОП «Маркетинг» організацією процесу вибору дисциплін та їх загальним переліком.

Результати анкетування є наступними:

– 100% респондентів визнали важливість здійснення даного процесу;

– основними джерелами інформації щодо переліку та змісту дисциплін вільного вибору ЗВО визначили сайт ДонНУЕТ (40% респондентів) та процеси комунікації із гарантом ОП, завідувачем кафедри, дирекцією ННІЕУА (60% респондентів);

– 100% ЗВО влаштовує кількість навчальних дисциплін вільного вибору, які їм запропоновано, із них 83% повністю їх влаштовує, а інші 17% здобувачів визначили, що їх скоріше влаштовує запропоновані вибіркові дисципліни.

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної та професійної підготовки?» було зазначено «Латеральний маркетинг», «Вірусний маркетинг»; 55% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 45% відповіло «скоріше задовольняє». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано.

Отже, отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів процесом реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є достатньо високим;

– здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;

– найбільше значення при виборі дисциплін для респондентів мають практична спрямованість вибіркової дисципліни та її зв’язок з майбутньою професією.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 4 від 31.10.2022).

За результатом запропоновано:

1. розширювати перелік вибіркових дисциплін як загальної так і професійної підготовки з урахуванням можливості формування індивідуальної траєкторії навчання;

2. додати до банку вибіркових дисциплін «Латеральний маркетинг», «Вірусний маркетинг» на наступний навчальний рік;

3. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін (гарант, завідувач кафедри, викладачі).

148 разів прочитано