Записи

Зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів Університету Туган-Барановського із засновником «HQconsulting»

31 березня 2023 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів Університету Туган-Барановського з засновником «HQconsulting» (агентства готельно-ресторанного сектору Лондон), організатором та консультантом європейського готельно-ресторанно ринку у питаннях кейтирингу та бенкетування, керівником персоналу готельного сектору на міжнародному гран-прі гоночних болідів в Монако – Valentino Ventruti (Валентино Вентруті).

Учасники заходу отримали цікаву інформацію щодо різниці в інноваційних підходах американскої та европейскої готельної школи. Було звернено увагу на особливості обслуговування поколінь та залежності поведінки ринку, впливу пандемії COVID-19, специфіку впровадження інформаційних систем в роботу готельного ринку Європи, тощо. Робочими мовами зустрічі були англійська та українська мови.

Захід викликав цікавість з боку учасників, про, що свідчить купа питань до доповідача. Здобувачі вищої освіти та викладачі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського щиро вдячні Valentino Ventruti та сподіваються на чергові зустрічі та подальшу співпрацю.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у формі онлайн-опитування 14.11.2022-18.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 13) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» 86% здобувачів вищої освіти відповів «Не потребує», 14% «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін».

На запитання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 100% респондентів зазначили, що відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті.

На запитання «Визначте, як, на Ваш погляд, ОП формує академічні знання та навички» 72% респондентів зазначили «відмінно», 28% «добре».

На запитання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» – 86% здобувачів вищої освіти відповів «відмінно», 14% – «добре».

На запитання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?» 100% респондентів відповіли «так».

«Чим перш за все викликана необхідність перегляду ОП» відповіді студентів розділилися наступним чином: 72% заначили – «Зміною потреб ринку праці та суспільства»; 28% – «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень».

На запитання «Як Ви вважаєте, чи відповідає ОП сучасним потребам ринку праці та суспільства?» 86% респондентів зазначили «Так, відповідає достатньо», 14% – «Швидше так»; на запитання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь?» відповіді розподілилися так: введення нових вибіркових дисциплін 43% респондентів; поглиблення теоретичної підготовки, перегляд змісту обов’язкових дисциплін – 43% респондентів; поглиблення практичної підготовки – 14% респондентів.

На запитання щодо графіку організації навчального процесу 100% респондентів зазначили, що графік повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану.

Щодо навчального плану за ОП 100% респондентів зазначили, що план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

На запитання «На Вашу думку, ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП» 86% здобувач вищої освіти відповіли «так, достатні та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання», 14% «мені важко дати оцінку».

«Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Якщо у Вас є виробничий досвіт (практика, робота), дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців» 86% здобувачів вищої освіти зазначили «відповідає достатньо», 14% – «швидше відповідає».

На запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП?» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Як Ви вважаєте, ваша ОП є» всі здобувачі вищої освіти зазначили, що «ОП є сучасною та затребуваною».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень задоволеності тим, що ОП формує академічні знання та навички, відповідає сучасним потребам суспільства: оцінки окремих аспектів отримали від респондентів у переважній більшості оцінки «відмінно» та «добре»;

– респонденти вважають, що графік організації навчального процесу відповідає цілям ОП, а навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників;

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням за даною ОП, яка є сучасною та затребуваною.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 5 від 20.12.2022 р). Запропоновано продовжувати практику щорічного перегляду ОП  з  врахуванням пропозицій від стейкхолдерів.

 

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетного опитування 80 % респондентів відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм (ОП), при цьому 54%  просто відповіли «Так», а 26 % вказали, що вони ознайомилися з процедурою на офіційному сайті Університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту ОП, 63% респондентів повністю усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм, 20% швидше усвідомлюють дану процедуру, 17% скоріше не усвідомлюють її. За думкою учасників анкетування, необхідність перегляду ОП перш за все викликана: зміною потреб ринку праці та  суспільства (40%); необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (40 %); «застарілістю» ОП та її невідповідністю сучасним вимогам (20 %).

За думкою опитаних, ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім (63 %) або швидше достатнім (20%) для забезпечення її відповідності їх потребам та сучасним тенденціям, 17% не впливають на процеси періодичного перегляду ОП. 80% респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 20 % відповіли, що такий влив недостатній.

40% опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 37% хотіли взяти участь в подібному обговоренні, але дізналися про проведення відповідного заходу запізно та 17% зовсім не приймали у цьому участі. 80% учасників опитування, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, визначили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною.

62% респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. За думкою більшості респондентів (60%) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 20 % вважають цей процес занадто зарегульованим процедурними питаннями та 20 % опитаних залишили це питання без відповіді. За думкою 62 % учасників анкетування, процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування).

На думку 80 %, процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення. Всі респонденті вважають зручним та об’єктивним процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms.

Доведення повною мірою до здобувачів ВО інформації щодо внесених до ОП змін підтверджують 80% учасників опитування, рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду ОП є повністю або швидше достатнім. 80% засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП та їм відомі зміни відповідної ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки й вони дізналися про них або з офіційного сайту Університету (60%) або самостійно (випадково) (20 %).

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: продовжити інформування здобувачів ВО щодо змін в ОП  (гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм» проводилось у формі онлайн-опитування 14.11.2022 – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 80 % респондентів відповіли, що не потребує; 20% респондентів відповіли, що потребує  за умови змістовного обґрунтування змін. На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 70% опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 30% – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково). Всі опитані визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички. На запитання, яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти, 100% респондентів віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 88% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 12% вважають такий рівень впливу задовільним. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства (33%), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67%). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства. На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100 % опитаних дали відповідь «Не потребує». При цьому основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін всі учасники анкетування обрали «Необхідність удосконалення ОП» (100% опитаних респондентів). При цьому респонденти вважають, що  перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує. На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі опитані відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін, зазначили достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 67% та «Дуже задоволений» – 33%.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100%). Всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. Пропозицій по удосконаленню змісту ОП не було надано.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Маркетинг» (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms взяли участь 100% здобувачів.

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду, 40% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», по 20% обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та «Не потребує», ще 15% відповіли «Потребує кожного семестру».

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 45% респондентів відзначили, що про такі зміни їм відомо та дізналися вони про них з офіційного сайту, а 55% респондентів зазначили, що про такі зміни дізналися самостійно (випадково).

Всі 100% ЗВО визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички й віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 60% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 40% вважають такий рівень впливу задовільним.

Щодо необхідності перегляду ОП 32% опитаних вважають, що зміни в ОП викликані змінами потреб ринку праці, (68%) вважають, що зміни ОП викликані необхідністю постійного вдосконалення ОП.

На питання щодо найбільш гострих питань в контексті перегляду ОП здобувачі ВО вказали на необхідність поглиблення практичної підготовки: 100% вказали необхідність «Збільшення кількості видів та тривалості практичної підготовки»; 68% опитаних вказали на потребу «Поглиблення практичної підготовки».

70% респондентів на питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» дали відповідь «Не потребує», 30% обрали варіант «Потребує». При цьому основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін 100% опитаних анкетування обрали «Необхідність удосконалення ОП».

50% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 25% обрали відповідь «Швидше так».

На думку всіх учасників анкетного опитування існуюча форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників.

Графік організації навчального процесу на думку 100% анкетованих повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану; повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

62,5% даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 12,5% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються», інші 25% не змогли взагалі відповісти.

100% респондентів вказали на достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та таких, що відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання.

Розподіл відповідей респондентів на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» був наступний: «Задоволений» – 68% респондентів та «Дуже задоволений» – 32% респондентів.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100% опитаних).

За думкою більшості респондентів, 50%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП; 25% – за рахунок залучення здобувачів о перегляду ОП; ще 12,5% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

Щодо задоволеності здобувачів навчанням на даній ОП, то 100% респондентів зазначили, що задоволені навчанням за даною ОП. Ще 100% респондентів відзначили ОП, як сучасну та затребувану.

Отже, група забезпечення вважає, що рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. Проте слід звернути увагу на можливість збільшення в навчальному плані частки практичної підготовки, регулярне співробітництво з роботодавцями з метою покращення ОП, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у формі онлайн-опитування 07.11.2022-11.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ12) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ?» відповіді респондентів розділись наступним чином:

«студент-студент» – 84% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»; 16% – «майже не стикався (стикалася)»;

«студент-викладач» – 100% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»;

«батьки-адміністрація/викладач» 100% респондентів відповіли «ніколи не стикався (стикалася)».

На запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 84% відповіли «скоріше так», 16% «важко відповісти».

На запитання «У яких офіційних документах міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 84% респондентів зазначили «Положення, представлені на сайті Університету», 16% «Кодекс етики та гідності Університету».

На запитання «З якими конфліктними ситуаціями «студент-студент» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» та «З якими конфліктними ситуаціями «студент-викладач» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» всі респонденти зазначили, що не стикалися із жодною.

На блок запитань «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ?» та «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-викладач» у ДонНУЕТ?» студенти зазначили, що їх все влаштовує.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації»:

«на доведені випадки булінгу» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки сексуальних домагань» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки дискримінації» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки корупції» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти загалом ознайомлені з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, а також з офіційними документах, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій. Неоднозначність відповідей пов’язана з тим, що студенти навчаючись в Університеті з конфліктними ситуаціями не стикалися у межах ДонНУЕТ;

– здобувачі вищої освіти вважають, що конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ розв’язується спільними зусиллями батьків-адміністрації/викладачів;

– студенти вважають, що якщо будуть доведені випадки булінгу, сексуальних домагань чи дискримінації, адміністрація Університету здійснить ефективний порядок реагування на конфліктні ситуації.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатами запропоновано ознайомлювати студентів з офіційними документами, які міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ в перший тиждень навчальних занять кожного року.

 

Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП проходило 21.11-25.11.2022р. із використанням сервісу Microsoft Forms. За 19 крітеріями ЗВО було запропоновано оцінити якість організації процедур внутрішнього забезпечення якості ОП Університету Туган-Барановського. У результаті аналізу результатів анкетування встановлено, що:

– 85% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 15% зазначили, що ні;

– на думку 50% опитуваних здобувачів вищої освіти необхідність перегляду ОП перш за все викликана необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень, 20% – застарілістю ОП та її невідповідністю сучасним вимогам, 30% – зміною потреб ринку праці;

– 85% опитуваних респондентів вважають «достатнім» ступінь їхнього впливу на процеси періодичного перегляду ОП для забезпечення її відповідності сучасним тенденціям, 15% опитуваних здобувачів відповіли – «скоріше ні»;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП;

– лише 11% опитуваних здобувачів ОП приймали особисту участь у перегляді, оновлені та обговоренні змісту ОП;

– серед опитуваних здобувачів ОП 100% респондентів упевнені, що студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме ініціює опитування та обговорення і формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП;

– 100% опитуваних респондентів вважають, що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування);

– 100% опитуваних здобувачів вважають, що збір пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО, в т.ч. студентського самоврядування на процес перегляду та удосконалення ОП;

–– 92% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня впевнені, що інформація щодо внесених до ОП доводиться до здобувачів ВО, 80% з них відзначає, що результати корегувань ОП оприлюднюються на офіційному сайті Університету;

– 85% опитуваних здобувачів ОП відзначають, що рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду освітніх програм є «досить і повністю достатнім», 15% відзначає, що «скоріше ні».

– про зміни ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки 40% опитуваних здобувачів ОП

дізналися на офіційному сайті Університету, водночас 60% результати перегляду невідомі;

За результатами опитування здобувачів ВО ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня (анкета SQ_17) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх задоволеності у питаннях залучення до перегляду змісту освітніх програм та їх оновлення для забезпечення їх відповідності потребам та тенденціям ринку праці та сучасного маркетингу. Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 5 від 30.11.2022).

За результатом обговорення анкетування прийнято рішення: ознайомити здобувачів ВО ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня зі змінами ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки; продовжувати здійснювати опитування здобувачів ВО щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 07.11.2022-11.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не згоден» до «5» – «повністю згоден»).

На запитання «Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти» всі здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так».

На запитання «Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті» 86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респондентів на «4».

На запитання «Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респондентів на «4»; на запитання «Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти» 100% респондентів – «5».

На запитання «Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ» – 86% здобувачів надали відповідь «5», 14% – «4»; на запитання «Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ» 86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респонденти на «4».

На запитання «В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою» відповіді розподілилися так: «5» – 86% респондентів; «4» – 14% респондентів.

На запитання «В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами» – 86% здобувачів надали відповідь «5», 14% – «4».

На запитання «Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами» 86% студентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% на «4».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, що в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок, висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;

– респонденти володіють інформацією щодо проведення запланованих заходів в Університеті, яка є повність доступною;

– студенти задоволені, що мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, а питання здобувачі вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ;

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, наявність в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

– здобувачі вищої освіти зазначили, що освітнє середовище відповідає потребам та інтересам осіб із особливими потребами.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено приділяти підвищену увагу здобувачам вищої освіти, що відносяться до категорії осіб із особливими потребами та підвищення рівня відповідності освітнього середовища їх потребам та інтересам.

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

У опитуванні щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті взяли участь 100% здобувачів  вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Відповіді учасників анкетного опитування у форматі середніх арифметичних значень оцінок за 4-бальною шкалою щодо розповсюдженості конфліктних ситуацій в Університеті, де оцінка «0» відповідає відсутності визначеної відповіді, оцінка «1» відповідає повній відсутності конфліктних ситуацій, а оцінка «4» свідчить про розповсюдженість конфліктних ситуацій, узагальнені до таблиці:

Учасники конфліктних ситуацій Середні арифметичні значення оцінок, що характеризують розповсюдженість конфліктних ситуацій Ступінь розповсюдженості конфліктних ситуацій, що відповідає отриманому середньому значенню оцінки
А. студент-студент 3,0 Стикався (стикалася) іноді
Б. студент-викладач 3,0 Стикався (стикалася) іноді
В.

 

батьки-адміністрація/викла­дач 1,0 Ніколи не стикався (стикалася)

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 70% респондентів надали відповідь «скоріше так», 30% – відповіли «скоріше ні». 40% респондентів послалися на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 30% респондентів указали варіант ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 33% – указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще третина респондентів не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

На питання «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація між учасниками освітнього процесу в Університеті» було отримано розподіл відповідей, що узагальнено до таблиці:

Варіанти відповідей Види конфліктних ситуацій
«студент-студент» «студент-викладач»  

«студент-батьки»

 

«батьки-адміністрація/

викладач»

1. Студентами 80% 53%
2. Директором навчально-наукового інституту 7% 80% 7% 33%
3. Проректором ДонНУЕТ 20% 33%
4. Викладачем 13% 13%
5. Поліцією
6. Міністерством освіти і науки України 7%
7. Судом
8. Інший варіант (напишіть) _____________________ 20% (батьками)
9. Важко відповісти 20% 13%

Таким чином, конфліктні ситуації, що можуть виникати в Університеті, за результатами анкетування, вирішуються безпосередньо учасниками конфліктних ситуацій та, іноді, за участю представників адміністрації Університету, внутрішньо, й не мають продовження та серйозних наслідків.

Серед видів конфліктних ситуацій, були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (30% респондентів) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (35% респондентів). Інші 35% опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо)» (15% респондентів), «Упереджене ставлення до студента» (25%), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (13%) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (20%). 70% не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент-викладач». 100% респондентів відповіли, що випадків булінгу в Університеті не було.

Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100% респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки в не відомі.

Таким чином, система попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ сьогодні є дієвою та ефективною, проте інформація про механізми врегулювання можливих конфліктів повинна доводитись до здобувачів освіти не лише через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету, а й у всі інші можливі способи для максимального охоплення та досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології», про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.10.2022 р. по 28.10.2022 р. В опитуванні взяли участь 85 % здобувачів вищої освіти.

За результатами анкетного опитування 79 % його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 21 %, з їх слів, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (81 %) також дізнаються під час навчання, а інші 19 % – перед сесією.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (71 %) або робоча програма чи силабус дисципліни (15 %). 14 % засвідчили, що таким джерелом інформації для них виступають інші студенти.

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 74 % учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 20 % завагалися з відповіддю, 6 % відповіли підтвердили можливість таких фактів вибором відповіді «Скоріше так».

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти (74 %) знають або скоріше знають заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 26 % повідомили, що вони скоріше не володіють такою інформацією перед вивченням навчальної дисципліни.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 40 % відповідей «Ні» та «Скоріше ні» та 60 % відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (за думкою 41 % респондентів), адміністрація ННІ або Університету (за думкою 54 % респондентів), 5 % дізнається дану інформацію від інших студентів.

86  % своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, 14 % опитаним було важко відповісти на це питання.

Конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

Таким чином, за результатами анкетного опитування можна зробити висновок, що якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в Університеті за освітньою програмою «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знаходяться на високому рівні та задовольняє переважну більшість студентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звертати увагу на інформування здобувачів ВО заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.