Університет знає

Викладачі Університету Туган-Барановського приєдналися до тренінгу від НАЗЯВО

Спробувати себе в чомусь новомузростати професійно – це для наших викладачів! 28-29 грудня 2020 рНаціональне агентство  із забезпечення  якості  вищої освіти провело тренінг для нових експертів освітніх програм, в якому взяла участь директорка ННІ економіки, управління та адміністрування Нєізвєстна О.В. 

Наднасичений графікмаксимум віддачі від організаторів та учасниківцікаві кейсидієві “лайфхаки“, бурхлива робота в групахпостійний інтерактив і море позитивних емоцій та усмішок – ось чим до краю були насичені ці два дні 

Забезпечення якісної освіти – це пріоритет для Університету Туган-Барановського, тож досвід і знання, отримані у ході тренінгу, стануть підґрунтям цього твердження! 

Обговорення змін до ОПП «Економіка» Університету Туган-Барановського

Обговорення змін до ОПП «Економіка»

На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями, у ОПП «Економіка» пропонується введення у блок обов’язкових дисциплін ОК:

«Маркетинг» (пропозиція Іщенка О, Дробота Ю., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»);

«Інфраструктурний розвиток» (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»; Бочарової Ю.);

«Економічна безпека» (пропозиція Глотова Д., ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп»).

На думку ініціаторів змін, запропоновані удосконалення дозволять забезпечити формування компетентностей, знань та умінь, що є важливими для фахівців з економіки, визначають конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, дозволять забезпечити більш високий рівень відповідності ОПП «Економіка» вимогам Стандарту як в частині відповідності програмним компетентностям, так і програмним результатам навчання.

Введення унікальної ОК «Інфраструктурний розвиток» дозволить підвищити привабливість та конкурентоспроможність ОПП «Економіка», посилити її унікальність за рахунок введення додаткових компетентностей та програмних результатів навчання:

СК17 – Здатність проводити аналіз стану, визначати особливості та перспективні напрями розвитку інфраструктури (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., Бочарової Ю.).

ПРН 27 – Проводити аналіз стану, визначати особливості та перспективні напрями розвитку інфраструктури (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., Бочарової Ю.).

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Економіка» прохання надсилати на пошту: bocharova@donnuet.edu.ua до 08.02.2021 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Опитування магістрів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Результати відповідей студентів на запитання, що означає академічна свобода занесено в табл. 1.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання

«Академічна свобода», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
свободу навчання; свободу проведення наукових досліджень 1
свободу навчання; свободу проведення наукових досліджень; свободу викладання 1
свободу проведення наукових досліджень; свободу викладання 2
свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання 1
Загалом 5

 

На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (супереч…» студенти надали такі відповіді:

так – 2 респонденти;

скоріше так – 2 респонденти;

важко відповісти – 1 респондент.

На запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?»: 

так – 3 студенти,

скоріше так – 1 студент,

важко відповісти – 1 студент.

ДонНУЕТ вітає

Магістри ННІ економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського отримали дипломи

В Університеті Туган-Барановського вручили дипломи випускникам-магістрам ННІ економіки, управління та адміністрування!

Ректорат, дирекція та кафедри ННІ економіки, управління та адміністрування вітають наших випускників-магістрів із закінченням Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського!

Ось і пройшли усі сесії, нічні зубріння і переживання за оцінки, написані дипломні роботи! Багато всього пройдено разом! Але ці роки залишаться в серці на все життя, як найяскравіші, наповнені враженнями і подіями, дружбою і єдністю. Університетське життя залишається позаду, а попереду чекає щасливе, насичене життя! На цьому шляху бажаємо вам успіхів в обраній професії, якнайшвидшого кар’єрного росту, нової плідної співпраці і втілення усіх ідей! 

Сподіваємося на продовження співпраці з вами в якості представників стейкголдерів, які зацікавлені у високопрофесійних кадрах! 

Обговорення змін до ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОПП У ДОННУЕТ

Обговорення змін до ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад»

І. На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти та роботодавцями, аналізу подібних програм в інших ЗВО України (Київському національному лінгвістичному університеті, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному авіаційному університеті, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка») у ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» пропонуються наступні зміни:

1) введення у блок обов’язкових дисциплін ОК з метою забезпечення відповідності вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ОК:

1) «Порівняльна граматика англійської та української мови»

2) «Порівняльна лексикологія англійської та української мови»

3) «Порівняльна стилістика англійської та української мови»

4) «Сучасна українська література»

2) реорганізація дисципліни «Академічне письмо» в дисципліну «Основи наукових досліджень та академічне письмо»

ІІ. Результати опитування роботодавців, серед яких: ТОВ «Світ мов», ФОП «Резік Г.В.», ПАТ «АрселорМітталл», ТОВ «КрасінТур» проведеного кафедрою іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін ДонНУЕТ, свідчать, що роботодавці зацікавлені у фахівцях, які володіти різними видами стратегій, методів та прийомів для здійснення ефективної перекладацької діяльності; володіють науковотехнічною термінологією та адекватно застосовують її у процесі перекладу; володіють навичками усного перекладу. У зв’язку з чим пропонується

1) додати до ОП:

– ПРН22. Володіти різними видами стратегій, методів та прийомів для здійснення ефективної перекладацької діяльності одноосібно і в команді.

ПРН23. Здійснювати усний послідовний переклад на базовому рівні в різних комунікативних ситуаціях.

– ФК14. Здатність ефективно реалізовувати навички послідовного усного перекладу різностильових текстів.

2) перемістити у блок обов’язкових освітніх компонентів наступні навчальні дисципліни:

1) «Переклад науково-технічної літератури»

2) «Практика усного перекладу»

та збільшити тривалість перекладацької практики до трьох тижнів.

ІІІ. Група забезпечення ОП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти переконана, що для досягнення програмних результатів навчання необхідно:

1) перемістити до блоку обов’язкових освітніх компонентів такі навчальні дисципліни, як:

1) «Риторика»;

2) «Історія англійської мови».

2) видалити з блоку обов’язкових освітніх компонентів такі навчальні дисципліни, як:

1) «Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності».

2) «Навчальна практика»;

3) збільшити кількість кредитів, які відведено на вивчення навчальних дисциплін:

1) «Філософія»;

4) зменшити кількість кредитів, які відведено на вивчення навчальних дисциплін:

1) «Українська мова (за проф. спрямуванням)»;

2) «Практичний курс основної іноземної мови»;

3) «Практика перекладу з основної іноземної мови»;

5) зменшити кількість кредитів, які відведено на атестаційний екзамен.

6) реорганізувати дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови» та «Практика перекладу з другої іноземної мови» у дисципліну «Практичний курс другої іноземної мови та переклад»

На думку ініціаторів змін, запропоновані удосконалення дозволять забезпечити формування компетентностей, знань та умінь, що є важливими для фахівців з філології, визначають конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, дозволять забезпечити більш високий рівень відповідності ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» вимогам Стандарту як в частині відповідності програмним компетентностям, так і програмним результатам навчання.

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» прохання надсилати на пошту: ostapenko@donnuet.edu.ua до 03.02.2021 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисцтплін.

Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: Виходь на світло!

Держслужба України з питань праці https://dsp.gov.ua/ проводить національну інформаційно-роз’яснювальну кампанію про переваги задекларованої праці та ризики незадекларованої праці для роботодавців і працівників «Виходь на світло» 

Трохи статистики. Протягом вересня інспектори праці провели 576 інспекційних відвідувань, ще 571 розпочато та на разі триває. 

У ході 534 проведених відвідувань інспектори виявили 2 тис. 202 незадекларованих працівників, при цьому більше ніж з половиною (1 тис. 130 працівників) роботодавці оформили трудові відносини під час інспектування. 

Загалом 92 % від загальної кількості завершених відвідувань завершились виявленням незадекларованої праці.  При цьому, середня кількість незадекларованих, яка виявлялась у ході 1 відвідування, становить близько 4 працівників. 

Про факти використання незадекларованої праці ви можете повідомити через сервіс «Повідомити про незадекларовану працю» за посиланням https://sites.google.com/view/undeclared-work 

Вчена Рада. Підсумки

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

17 грудня 2020 р., відбулося засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 24 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації.

В онлайн-режимі прийняли участь у засіданні: Чернега О.Б. – в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Хаврова К.С. – директор ННІБГ, д.е.н., доцент; Гугулава Л.Б. – голова студентського самоврядування; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Роминуха А.Л. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджена тематика науково-дослідних робіт, що пропонуються до включення в тематичний план ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на 2021 рік.

2. Затверджені звіти з фінансованих держбюджетних тем.

3. Затверджено рішення про розміщення тимчасово вільних коштів ДонНУЕТ на депозитному рахунку в державному банку України.

4. Рекомендовані до друку наукові журнали «Вісник ДонНУЕТ» № 8(73), 2020 р., «Торгівля і ринок» № 48 (2), 2020 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 2(20), 2020 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 41, 2020 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

5. Затверджений план наукової діяльності Університету на 2021 рік.

6. Затверджений звіт про виконання плану роботи Ради з запобігання та виявлення корупційних правопорушень за 2020 рік та план роботи Ради на 2021 рік.

7. Затверджені Правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів ДонНУЕТ у 2021 році.

8. Затверджений щомісячний звіт щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

9. Заслухано та затверджено звіт про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» кафедри туризму та країнознавства (керівник Горіна Г.О., д.е.н., професор).

10. Затверджений звіт та визначені корегувальні дії щодо виконання рішень Вченої ради за грудень 2020-2021 н.р.

11. Заслухано та затверджено звіт в.о. ректора Чернеги О.Б. про виконання плану роботи Університету за 2020 рік та затверджено план роботи на 2021 рік.

12. Рекомендовані до друку навчальні посібники:

Сімакова О.О. «Основи кулінарії»; Заікіна Д.П. «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці».