ДонНУЕТ знає

УНІВЕРСИТЕТ ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ПРОЙШОВ АТЕСТАЦІЮ В ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

25 березня 2021 року оприлюднено результати державної атестації закладів вищої освіти (далі – ЗВО), що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами. Експертними групами проаналізовано 386 комплектів інформаційних матеріалів, поданих 135 ЗВО за науковими напрямами, проведено експертне оцінювання потенціалу розвитку наукових напрямів в ЗВО.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою КМУ від 22 серпня 2018 р. № 652, встановлено три кваліфікаційні групи – А, Б і В:

  • до групи А за науковим напрямом відносяться ЗВО, дослідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення;
  • до групи Б відносяться ЗВО, дослідження і розробки яких виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки.
  • до групи В відносяться ЗВО, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в ЗВО.

За результатами атестації за науковим напрямом ЗВО може бути віднесено до однієї з кваліфікаційних груп або визнано таким, що не пройшов державну атестацію за науковим напрямом.

Державна атестація проводиться за такими критеріями:

1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);

2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи;

4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);

5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2021 № 372 Університет Туган-Барановського віднесено за науковим напрямом “Технічні науки” до групи Б, за науковим напрямом “Суспільні науки” – до групи В https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-derzhavnoyi-atestaciyi-zakladiv-vishoyi-osviti-v-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti

Результатом державної атестації є загальне оцінювання ефективності ЗВО за науковими напрямами за останні п’ять років на основі атестаційної оцінки та з урахуванням експертної оцінки, які характеризують:

1) наукову новизну результатів, отриманих ЗВО за науковим напрямом;

2) практичну цінність результатів, отриманих ЗВО за науковим напрямом, для економіки та інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки;

3) інтегрованість наукової (науково-технічної) діяльності ЗВО у світовий науково-освітній простір;

4) перспективність розвитку наукового напряму в ЗВО.

Слід зазначити, що результати державної атестації ЗВО за науковим напрямом використовуються головними розпорядниками, до сфери управління яких належать ЗВО, що пройшли атестацію, під час:

1) планування обсягу видатків державного бюджету для провадження наукової та науково-технічної діяльності ЗВО;

2) формування переліків наукових напрямів ЗВО, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, зокрема через механізм базового фінансування відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

3) розгляду питання щодо реорганізації чи ліквідації ЗВО.

Додаток до наказу 372

232 разів прочитано