Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Опитування ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11-25.11.2022 із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відомо Вам про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ?» наступний: «Так» – 68%, «Скоріше так» – 18%, «Важко відповісти» – 18%;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» були: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» – 43%, «Так, я голосую на виборах до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ» – 68%;

– при відповіді на запитання «На Вашу думку, чи достатньо особисто Вам інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ?» 62% опитуваних відповіли «Так», 18% – «Скоріше ні», 18% – «Важко відповісти»;

– 81% респондентів зазначили, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування?», 12,5% відповіли «важко сказати», 6% обрали відповідь «скоріше згоден/згодна;

– відповіді здобувачів на питання анкети «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом» розподілилися таким чином: 50% – «повністю згоден/згодна»; 33,2% – «важко відповісти», 16,6 – «повністю не згоден»;

– 81% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, 19% надали відповідь «Важко відповісти»;

– 50% студентів, які взяли участь в опитування зазначили, що «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє вирішенню актуальних проблем Університету», 16,6 відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 – «повністю не згоден/згодна», 16,6 – «важко сказати»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування» респонденти дали наступні відповіді: «важко відповісти» – 81% респондентів; 19% – «згоден/згодна»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування)» були отримані наступні відповіді: «повністю згоден/згодна» – 62%, «важко відповісти» – 25%; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 12,5%;

– на запитання «Студенти ДонНУЕТ бажають брати участь у діяльності студентського самоврядування» отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 62%, «повністю згоден/згодна» – 25%;

– отримані відповіді на питання: «У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо)» розподілились наступним чином: «важко відповісти» – 62% респондентів; «повністю згоден/згодна» – 25%; «скоріше не згоден/згодна» – 12,5%;

– твердження «Студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти» підтвердили – 81% респондентів; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 19% опитуваних;

– отримані відповіді на запитання: «Викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування» розподілилися наступним чином: 62% відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 38% – «важко сказати»;

– на питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів» були отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 25%, «повністю згоден/згодна» – 62%.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022): гаранту ОП, викладачам кафедри туризму та країнознавства здійснити заходи із підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо діяльності студентського самоврядування, сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

135 разів прочитано