Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіт

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет повністю влаштовують»  80% респондентів, «скоріше влаштовують» – 20 %. На питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» 40% опитаних відповіли «так, достатні», 60% осіб – «скоріше достатні». На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?» 80% здобувачів відповіли «повністю задовольняє» – 80%, «скоріше задовольняє» – 20 %. На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» 80% осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», 20 % – «Скоріше задовольняє». 100% опитаних здобувачів відповіли, що  викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо». На запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» всі опитані здобувачі вищої освіти надали відповідь «Так». 100% здобувачів зазначили зрозумілість критеріїв. 85% респондентів визначили, що критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, відповідають реальним вимогам до якості підготовки, 15% – «скоріше задовольняють». 75% опитаних оцінили результативність занять як «висока», 25% – «скоріше висока». Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін в  Університеті задовольняють 100% респондентів. 51% опитаних відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100 % задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 100% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання методи дискусії. Загальне враження від навчальних ресурсів, що використовуються в Університеті викладачами у процесі викладання дисциплін (підручники, посібники, тексти, відео та аудіо тощо) оцінюється респондентами від 6 до 8,2 балів за 10-бальною шкалою.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: застосування з різною періодичністю – 87% респондентів, 67 % опитаних відповіли «час від часу», що можна пояснити можливістю використовувати групове проєктування лише в певних навчальних дисциплінах; 13% респондентів вагалися з відповіддю. Застосування методу як Flipped Classroom було підтверджено 85% опитаних, 15% не змогли визначитися з відповіддю. Застосування методу Peer Learning підтверджено 100% респондентами. Пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті» опитані здобувачі не надали.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: викладачам навчальних дисциплін розширити застосування форм роботи, які спрямовані на групові методи роботи та творчу складову.

159 разів прочитано