Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 р. – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?» наступний:  «Повністю влаштовують» – 80 % респондентів, «Скоріше влаштовують» – 20 %.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» 40 % здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні», 60 % осіб – «скоріше достатні». На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні: «Повністю задовольняє» – 80 %, «Скоріше задовольняє» – 20 %.

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» 80 % осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», 20 % – «Скоріше задовольняє». У відповідь на питання щодо пропозицій для підвищення рівня викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях, то лише 1 особа надала пропозицію щодо використання ще більше реальних прикладів з практики роботи підприємств ресторанного господарства.

100 % здобувачів ВО відповіли, що  «викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо».Відповідаючи на запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» всі опитані надали відповідь «Так» та визначили, що критерії є зрозумілими.

На запитання анкети «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» усі студенти визначили, що критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки.

100 % опитаних відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін та надають їм відомості щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети вивчення модулів, зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень, які, за думкою респондентів, відповідають реальним вимогам до якості підготовки фахівців з вищою освітою. Загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей 100 % опитаних оцінили як скоріш високу. Також вони вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень.

Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100 % респондентів. 51 % учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100 % задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. Усі 100 % респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії.

Загальне враження від навчальних ресурсів, що використовуються в Університеті викладачами у процесі викладання дисциплін (підручники, посібники, тексти, відео та аудіо тощо) описується оцінками респондентів від 6 до 8,2 балів за 10-бальною шкалою. Таким чином, загальне враження від навчального контенту за результатами опитування можна вважати позитивним.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді, що відображені далі. Отже, про застосування методу групових проєктів з різною періодичністю свідчать 87 % респондентів, більшість опитаних – 60 % – обрали варіант періодичності «час від часу», що можна пояснити можливістю використовувати групове проєктування лише в певних навчальних дисциплінах; 13 % респондентів вагалися з відповіддю.

На питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Flipped Classroom?» та «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Peer Learning?» респонденти дали відповіді: про застосування технології «Flipped Classroom» в навчальному процесі свідчать 66 % респондентів, при цьому 53 % обрали варіант відповіді про періодичне використання даної технології та 13 % – про часте використання. 34 % учасників анкетування завагалися з відповіддю. Освітня технологія «Peer Learning», за результатами опитування, є більш зрозумілою для здобувачів вищої освіти, оскільки 87 % респондентів надали відповіді про використання цього інструменту в навчальному процесі й лише 13 % завагалися з відповіддю. При цьому 60 % відповіли про часте використання даної технології.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звернути увагу на роз’яснення здобувачам вищої освіти сучасних освітніх технологій (Flipped Classroom та Peer Learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

143 разів прочитано