Записи

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь 86 % здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Опитування здобувачів проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 02.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

100 % опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 61 % респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах  до органів студентського самоврядування. 15 % додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів, а 33 % не беруть зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ.

На думку всіх 100 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. Свою інформованість про різні аспекти діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та  життя Університету в цілому учасники анкетного опитування виразили оцінками від 4,1 до 4,7 за 5-бальною шкалою.

Щодо прав студентського самоврядування та його впливу на життя Університету було отримано оцінки від 3,4 до 5. Узагальнені результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення уваги напрямам діяльності коливаються від 3,1 до 5 балів.

Опитаним здобувачам ВО сподобались такі заходи за останні 1-2 роки, як зустріч представників студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТ СтудPARTY, «Візитка першокурсника»; частині опитаних не сподобалась участь у прибиранні міської території в межах акцій «Чисте місто», «Чистий Трампарк» і т. п.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили оцінки від +1 до +3 (оцінювання проводилось за шкалою від «-3» до «+3», де «+3» означає найвищий рівень бажаності, «-3», відповідно, найнижчий рівень підтримки, а «0» – повну байдужість до певного пункту). Таким чином, створення «Центру освітньо-культурного розвитку» у/при ДонНУЕТ підтримали 100 % респондентів. Також всі учасники анкетного опитування вважають, що такий Центр буде корисним для розвитку Університету. Проте 33 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 18 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів ВО й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

  • залучати до структури студентського самоврядування більшу кількість учасників та підвищувати їх активність в різних напрямках роботи, від адміністративного та навчально-наукового до соціально-культурного та виховного (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ; керівники інформаційного, культурно-масового, спортивного секторів ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • більше інформувати здобувачів ВО, у тому числі заочної форми здобуття вищої освіти про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ);
  • звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетного опитування 82 % респондентів відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм (ОП), при цьому 58 %  просто відповіли «Так», а 24 % вказали, що вони ознайомилися з процедурою на офіційному сайті Університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту ОП, 60 % респондентів повністю усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм, 22 % швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 18 % скоріше не усвідомлюють її. За думкою учасників анкетування, необхідність перегляду ОП перш за все викликана: зміною потреб ринку праці та  суспільства (60 %); необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (20 %); «застарілістю» ОП та її невідповідністю сучасним вимогам (20 %).

За думкою здобувачів ВО, ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім (60 %) або швидше достатнім (22 %) для забезпечення її відповідності їх потребам та сучасним тенденціям, 18 % не впливають на процеси періодичного перегляду ОП. За думкою 80 % респондентів система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 20 % відповіли, що такий влив недостатній.

40 % опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 40 % хотіли взяти участь в подібному обговоренні, але дізналися про проведення відповідного заходу запізно та 20 % зовсім не приймали у цьому участі. 80 % учасників опитування, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, визначили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною.

62 % респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. За думкою більшості респондентів (60 %) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 20 % вважають цей процес занадто зарегульованим процедурними питаннями та 20 % опитаних залишили це питання без відповіді. За думкою 62 % учасників анкетування, процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування).

На думку 80 %, процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення. Всі респонденті вважають зручним та об’єктивним процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms.

Доведення повною мірою до здобувачів ВО інформації щодо внесених до ОП змін підтверджують 80 % учасників опитування, рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду ОП є повністю або швидше достатнім. 80 % засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП та їм відомі зміни відповідної ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки й вони дізналися про них або з офіційного сайту Університету (60 %) або самостійно (випадково) (20 %).

Таким чином, більшість респондентів підтримує процедуру збору інформації від здобувачів ВО, внесення відповідних змін до ОП з метою її удосконалення є дієвими.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: слід зосередитися на визначенні причин необізнаності деяких здобувачів ВО з питання внесення відповідних змін до ОП з метою її удосконалення та на підвищенні рівня інформатизації даного напряму діяльності в Університеті шляхом проведення роз’яснювальних бесід в групах (гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм»  проводилось у формі онлайн-опитування 14.11.2022 – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 93 % респондентів відповіли, що не потребує; 7 % респондентів відповіли, що потребує  за умови змістовного обґрунтування змін.

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 53 % опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 33 % – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково), 14 % – що невідомі.

Більшість (87 %) респондентів визначили, що ОП відмінно та добре формує їх академічні знання та навички, 12 % респондентів визначили, що задовільно, 1 % – що незадовільно. Аналогічний розподіл відповідей було отримано на запитання «Яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти?».

Розподіл відповідей респондентів на питання  «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» відбувся наступним чином: 39 % здобувачів відповіли «Відмінно», 54 % – «Добре», 7 % – «Задовільно». На думку 93 % респондентів ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства і тільки 7 % не можуть визначитися.

Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства (33 %), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67 %). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства. На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100 % опитаних дали відповідь «Не потребує». Основною причиною для майбутнього можливого перегляду переліку обов’язкових дисциплін всі учасники анкетування обрали «Досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю». При цьому респонденти вважають, що  перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує.

На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі учасники опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін. Також всі респонденти зазначали достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 67 % та «Дуже задоволений» – 33 %.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100 %). Щодо задоволеності  здобувачів навчанням на даній ОП, то всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. Пропозицій по удосконаленню змісту ОП не було надано, респонденти були задоволені змістом ОП.

Таким чином, рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є високим.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у формі онлайн-опитування 14.11.2022-18.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 13) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» 75% здобувачів вищої освіти відповів «Не потребує», 25% «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін».

На запитання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 100% респондентів зазначили, що відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті.

На запитання «Визначте, як, на Ваш погляд, ОП формує академічні знання та навички» 80% респондентів зазначили «відмінно», 20% «добре».

На запитання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» – 75% здобувачів вищої освіти відповів «відмінно», 25% – «добре».

На запитання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?» 100% респондентів відповіли «так».

«Чим перш за все викликана необхідність перегляду ОП» відповіді студентів розділилися наступним чином: 73% заначили – «Зміною потреб ринку праці та суспільства»; 27% – «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень».

На запитання «Як Ви вважаєте, чи відповідає ОП сучасним потребам ринку праці та суспільства?» 75% респондентів зазначили «Так, відповідає достатньо», 25% – «Швидше так»; на запитання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь?» відповіді розподілилися так: введення нових вибіркових дисциплін, поглиблення теоретичної підготовки 45% респондентів; введення нових вибіркових дисциплін, перегляд змісту обов’язкових дисциплін, поглиблення практичної підготовки – 55% респондентів.

На запитання щодо графіку організації навчального процесу 100% респондентів зазначили, що графік повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану.

Щодо навчального плану за ОП 100% респондентів зазначили, що план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

На запитання «На Вашу думку, ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП» 90% здобувач вищої освіти відповіли «так, достатні та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання», 10% «мені важко дати оцінку».

«Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Якщо у Вас є виробничий досвіт (практика, робота), дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців» 75% здобувачів вищої освіти зазначили «відповідає достатньо», 25% – «швидше відповідає».

На запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП?» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Як Ви вважаєте, ваша ОП є» всі здобувачі вищої освіти зазначили, що «ОП є сучасною та затребуваною».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень задоволеності тим, що ОП формує академічні знання та навички, відповідає сучасним потребам суспільства: оцінки окремих аспектів отримали від респондентів у переважній більшості оцінки «відмінно» та «добре»;

– респонденти вважають, що графік організації навчального процесу відповідає цілям ОП, а навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників;

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням за даною ОП, яка є сучасною та затребуваною.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 5 від 20.12.2022 р). Запропоновано продовжувати практику щорічного перегляду ОП  з  врахуванням пропозицій від стейкхолдерів.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті за анкетою форми SQ_12 взяли участь 83 % здобувачів ВО першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Ресторанні технології». Анкетування проводилось в період з 07.11.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповіді учасників анкетного опитування щодо розповсюдженості конфліктних ситуацій в Університеті узагальнені до таблиці:

Учасники конфліктних ситуацій % Ступінь розповсюдженості конфліктних ситуацій
А. студент-студент 90 Ніколи та майже не стикався (стикалася)
Б. студент-викладач 96 Ніколи та майже не стикався (стикалася)
В. батьки-адміністрація/викла­дач 100 Ніколи не стикався (стикалася)

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 82 % надали відповідь «скоріше так», проте 18 % відповіли «скоріше ні».

Більша частина учасників анкетного опитування (70 %) знайома з офіційними документами Університету, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій та у своїх відповідях послалися конкретно на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 33 % указали варіант ознайомлення учасників освітнього процесу із офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 34 % указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще третина респондентів (33 %) не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

На питання «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація між учасниками освітнього процесу в Університеті» отримано відповіді: студентами (85 % у конфлікті «студент-студент» та 50 % – «студент-батьки»), директором (79 % у конфлікті «студент-викладач») та викладачем (18 % у конфлікті «студент-студент» та 21 % – «студент-викладач»).

Серед видів конфліктних ситуацій, з якими учасники анкетного опитування стикалися на рівні «студент-студент», були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (34 %) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (32 %). Інші 34 % опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією. Конкретних пропозицій щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ надано не було.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо)» (9 %), «Упереджене ставлення до студента» (14 %), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (9 %) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (12 %). 75 % не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент -викладач».

Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100 % респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки не відомі.

Таким чином, результати даного анкетного опитування свідчать, що політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ є ефективною.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва пропонується доводити інформацію про механізми врегулювання можливих конфліктів до здобувачів освіти не тільки через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету та посилання на них під час загальних організаційних зборів, а й у всі інші можливі способи, щоби досягти високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань (викладачі, гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі«Ресторанні технології»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі«Ресторанні технології»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересамза анкетою форми SQ_11 взяли участь 79 % здобувачів вищої освітипершого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми«Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».Анкетування проводилось в період з 07.11.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден».Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок узагальнено до таблиці:

 

Найменування критерію Бали
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів ВО 5,0
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів ВО щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті 5,0
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм 4,8
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки 5,0
5 На території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок 5,0
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) 5,0
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти 5,0
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні 5,0
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів ВО 5,0
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна 4,6
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ 5,0
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ 5,0
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів ВО 4,2
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою 4,4
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами 4,3
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами 4,0
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами 5,0
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій 4,6

 

Будь-яких додаткових пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від респондентів отримано не було.

Таким чином, результати анкетування показують, що здобувачі вищої освіти підтверджують повну відповідність освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. За всіма критеріями отримано оцінки вищі ніж «4», окрімпитання щодо наявності інфраструктури для людей з особливими потребами  (4,0).За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва визначено необхідність зав. кафедри підготувати пропозиціі щодо удосконалення інфраструктури для людей з особливими потребами та передати їх на розгляд в планово-економічний відділ.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9 взяли участь 81 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилось в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» знайомі 47 % опитаних або скоріше знайомі 45 % опитаних. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат». Усі опитані відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою он-лайн-ресурсів або спеціалізованих програм. 77 % опитаних перевіряють свої наукові роботи на плагіат, в першу чергу, для самоконтролю.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 77 % респондентів повідомили, що такі випадки ним не відомі, 20 % опитаним було важко відповісти на це питання та 3 % відповіли «Так».

74 % респондентів вважають, що плагіат – це неправильно. Виходячи з особистого досвіду респондентів, більшість здобувачів (70 %) намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт, проте 10 %  вважають, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях (брак часу, занадто складні завдання тощо) і ще 20 % було важко відповісти на це питання. Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 70 % респондентів, 15 % – скоріше знайомі та ще 15 % завагалися з відповіддю.

Усі 100 % учасників даного анкетного опитування вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (44 %) або скоріше посилить (56 %) їх намагання діяти доброчесно. На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» більшість респондентів (70 %) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 10 % відповіли «Скоріше ні» і 20 % обрали варіант відповіді «Так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100 % респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань.

За думкою респондентів забезпечення дотримання правил академічної доброчесності суттєво (82 %) або скоріше (18 %) вплине на підвищення якості освіти. За думкою респондентів не є плагіатом: використання великої кількості цитат та надто великих цитат, що складаються з кількох абзаців (100 %), перефразування чужого тексту із вказівкою посилання на джерело (60 %), недотримання правил цитування при використанні джерел (40 %).

Таким чином, за результатами анкетного опитування можна зробити висновок, що поняття «академічної доброчесності» та «академічного плагіату» добре знайомі здобувачам ВО.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати роз’яснювальну роботу серед здобувачів ВО з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті, оскільки за результатами анкетування частка респондентів засвідчили, що їм відомі поодинокі випадки проявів академічного плагіату в Університеті, які можуть бути як випадковими, із-за недостатнього розуміння здобувачами сутності поняття «академічної доброчесності», так і навмисними, з інших причин, наприклад, браку часу або складності завдань (викладачі, зав. кафедри, гарант).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. взяли участь 87 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. Половина респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі, інша половина дізнається від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

92 % респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 89 % вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано схожі результати. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (71 %), повністю (22 %) та швидше (7 %) відповідає принципам прозорості. 89 % респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі, проте 11 % визнали їх чіткими та зрозумілими, але не за всіма контрольними заходами.

100 % учасників анкетного опитування своїми відповідями визнали, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (50 %) та швидше (50 %) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою 91 % опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. Основними перевагами такої форми вважають зручність для здобувачів ВО (90 %), об’єктивність оцінювання (82 %) та відсутність суб’єктивної складової (89 %). На думку більшості респондентів (91 %) проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. Всі 100 % респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

Також всі 100 % опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі  і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 43 % учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів.

Майже усі респонденти (91 %) підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів.

Таким чином, обрані Університетом форми проведення контрольних заходів  та критерії оцінювання можна вважати об’єктивними та зрозумілими для більшості здобувачів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звертати увагу на урізноманітнення тестових завдань за типами, щоб перевага їх використання в електронній формі не викликала сумнівів у 100 % здобувачів ВО та забезпечувала об’єктивну та різнобічну оцінку їх знань, вмінь та навичок.

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО

Результати опитування ЗВО, які навчаються на ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам ЗВО (SQ_11) проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.  Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.  За результати  опитування здобувачів ВО ОП «Маркетинг» дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним для ЗВО.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5  
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       5 5,0
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       5 5,0
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       5 5,0
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       5 5,0
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       1 4 4,6
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)         5 5,0
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       5 5,0
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       1 4 4,6
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       5 5,0
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       5 5,0
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       5 5,0
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 4 4,6
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 4 4,6
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 4 4,6
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       5 5,0
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       5 5,0
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       5 5,0

Таким чином отримані  результати опитування  респондентів за SQ11 наступні: 67% здобувачів вищої освіти поставили оцінку  «відмінно», 33% респондентів  оцінили освітнє середовище Університету Туган-Барановського по 6 критеріям за оцінкою «добре»(табл.1).

За результатом анкетування  запропоновано: Інформувати ЗВО із заходами, які здійснюються  адміністрацією Університету щодо реалізації і захисту інтересів здобувачів вищої освіти та викладацького  складу від впливу різних загроз. Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), було ухвалено рішення продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 21 по 25 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

100 % респондентів відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

На питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» 50 % обрали по 2 варіанти відповідей: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ» і «Так, я голосую на виборах  до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ». Ще 22,5 % додатково до цих варіантів відповідей обрали варіант відповіді «Так, я беру участь у підготовці і проведенні заходів, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ». 27,5 % респондентів обрали варіант відповіді «Ні, я не беру зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ».

На думку 82,5 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо або скоріше достатньо.

Результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення ним уваги учасників студентського самоврядування свідчать, що найбільш важливим є участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо), а найменш – розважальні заходи (масові спортивні, розважальні та культурні заходи). Середні оцінки цих напрямків знаходяться переважно на задовільному та доброму рівнях, що свідчить про ефективність діяльності студентського самоврядування, проте групі забезпечення слід звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів.

На питання, які заходи/дії студентського самоврядування ДонНУЕТ за останні 1-2 роки Вам сподобались, обрані наступні відповіді: зустріч із представниками студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТСтудPARTY.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили максимальні три бали критерію «Я вважаю, такий Центр потрібний і студентам, і Університету» та «Я вважаю, такий Центр буде корисним для розвитку Університету». Проте 36 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 19,5 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів вищої освіти й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі); більше інформувати здобувачів ВО про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ).