Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, знають його місцерозташування для ознайомлення і вважають, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 100% студентів можуть стверджувати, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною, знають, що в робочій програмі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною і спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відповідає їх потребам;

– здобувачі, які навчаються на ОП «Місцеві фінанси» під час анкетування зазначили, що правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими, інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, про графіки проведення контрольних заходів була заздалегідь оприлюднена, є вчасною, повною та доступною, процедура проведення контрольних заходів повністю відповідає принципам прозорості;

– 100% опитаних зазначили, що критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру є чіткими і зрозумілими за всіма контрольними заходами, правила проведення контрольних заходів повністю забезпечують об’єктивність екзаменаторів, і в Університеті дотримуються правил організації контрольних заходів;

– 67% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 33% – «в залежності від особливостей дисципліни»; проте 100% здобувачів впевнені, що електронна форма забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки;

– 100% опитаних відомо, яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вона є чіткою і зрозумілою, під час повторного проходження контрольних заходів оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО є об’єктивним, також 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– щодо можливості оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів, то 100% респондентів відповіли «так», вони знають, яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів, проте у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів, хоча жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів.

Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів під час опитування від студентів не надійшло.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення щодо проведення додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» щодо наявності у робочих програмах та силабусах дисциплін критеріїв оцінювання контрольних заходів, а також щодо процесу оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів.

168 разів прочитано