Результати анкетного опитування за формою SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи»

Результати анкетного опитування за формою SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівнівищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології», щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_6 перед початком семестрового контролю в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms. В опитуванні взяли участь 23 здобувачі вищої освіти.

За результатами опитування SQ_6, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи,було виявлено, що 83 %респондентів обізнані з цього питання і обрали всі варіанти відповідей, що відповідають таким принципам, яксамостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на засадах свободи слова і творчості, безперешкодного поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень, а також використання відповідних результатів. Проте ще 17відсоткамопитаних було важко відповісти, що означає академічна свобода.

96% респондентів дали однозначну відповідь «так» та «скоріше так» на питання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?».

91% опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими).

Щодо питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 5 здобувачів ВО (22% опитаних) дали відповідь «Скоріше ні», 7 людей (30%)– відповідь «Ні»,  1 особа(4%) завагалася з відповіддю, ще 5 ЗВО (22% опитаних) дали відповідь «Скоріше так», також 5 ЗВО (22% опитаних) дали відповідь «Так». Такий розподіл думок свідчить про те, що в Університеті дотримуються принципів академічної свободи під час викладання дисциплін, але вирішення питання щодо повного розуміння та сприйняття принципів академічної свободи усіма здобувачами вищої освіти ще потребує уваги та участі адміністративного персоналу й НПП закладу освіти.

90% респондентів, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукаютьздобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності.

На питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 83% учасників анкетування обрали відповідь «Скоріше так», але інші 13% обрали відповідь «Скоріше ні», 4% респондентів обрали відповідь «Ні». Можна передбачити, що такий розподіл відповідей спричинено принципом вибору змісту індивідуальних завдань за запропонованими варіантами, який продовжують використовувати викладачі. Проте відзначається тенденція, що все більше викладачів практикують вільний вибір тем для досліджень, особливо в межах науково-дослідної діяльності здобувачів ВО, виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

На питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» 70% респондентів дали позитивні відповіді, що відповідає дійсності завдяки, у першу чергу, наявності власного репозитарію, де розміщуються всі кваліфікаційні роботи, та, по-друге, наявністю в Університеті наукових видань різного спрямування та вільною можливістю публікації студентських робіт у виданнях за межами Університету.

96% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет  студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». Це пояснюється наявністю відповідної інформаційної сторінки на сайті Університету, де регулярно розміщується та оновлюється відповідна інформація, та залученням до проєктної та грантової діяльності усього викладацького складу під загальним керівництвом ректорату.

На питання «Чи сприяєУніверситет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах?» отримано 91% відповідей «Так» та «Скоріше так».

На питання «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях?» отримано 83% відповідей «Так» та «Скоріше так».

Таким чином, за результатами опитування група забезпечення вирішила:

  1. методи навчання та викладання в Університеті відповідають сучасним принципам академічної свободи;
  2. посилити сприяння Університету участі студентів у конкурсах та конференціях різного рівня;
  3. надати більше прав студентам при виборі теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

 

 

114 разів прочитано