Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.10.2022 р. по 28.10.2022 р. В опитуванні взяли участь 85 % здобувачів вищої освіти.

За результатами анкетного опитування 84% його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 16%, з їх слів, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни. Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (83%) також дізнаються під час навчання, а інші 17% – перед сесією.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (75%) або робоча програма чи силабус дисципліни (18%). 7% засвідчили, що таким джерелом інформації для них виступають інші студенти.

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 86% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 14% завагалися з відповіддю.

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти (84%) знають або скоріше знають заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 16% повідомили, що вони скоріше не володіють такою інформацією перед вивченням навчальної дисципліни. На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 12% відповідей «Ні» та «Скоріше ні» та 88% відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (за думкою 79% респондентів), адміністрація ННІ або Університету (за думкою 14% респондентів), 7% дізнається дану інформацію від інших студентів. 86% своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, 14% опитаним було важко відповісти на це питання. Конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

Таким чином, за результатами анкетного опитування можна зробити висновок, що якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в Університеті за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знаходяться на високому рівні та задовольняє переважну більшість студентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  звертати увагу на інформування здобувачів ВО заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

128 разів прочитано