Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти навчального навантаження (SQ_4) стосувалось виявлення рівня задоволеності респондентів доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягом навчального навантаження, термінами виконання різних видів робіт та проводилось у формі онлайн-опитування з 03.10.2022 р. по 07.10.2022  р. із використанням сервісу Microsoft Forms..

З огляду на порівняно вузьку тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження: оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,9);  актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,8); оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять (4,8); оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,7); оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів) (4,8);  рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,7);  рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати (4,7);

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:  оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження (4,4); оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,4); оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,4); розклад занять (4,4).

Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як скоріше оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань не повністю відповідає потребам здобувачів ВО, кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: Гаранту ОП вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей звертатись до представників адміністрації з власних питань та механізмів подання запитів до Дирекції; НПП, які викладають навчальні дисципліни на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, провести моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються, з метою визначення оптимальності термінів та обсягів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань.

111 разів прочитано