ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

У листопаді 2022 р. було проведено онлайн-опитування бакалаврів ОП Економіка щодо  розвитку студентського самоврядування.

За результатами анкетування встановлено, що:

88% респондентів знають про діяльність студентського самоврядування та мають достатньо інформації про нього;

75% респондентів зазначили, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування;

38% респондентів зазначили, що вони беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ, у т.ч. голосують на виборах до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ;

38% респондентів не брали участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але хотіли би брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому;

50% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, 38% – обради відповідь «важко відповісти на це питання», 12% – не згодні з таким твердженням;

75% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, 25% надали відповідь «Важко відповісти»;

38% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, 62% – «важко відповісти»;

50% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування), 50% – обрали відповідь важко відповісти;

100% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти;

100% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів;

100% респондентів вважають, що викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступне рішення (протокол № 10 від 28.12.2022 р.): гаранту ОП, викладачам кафедри економіки та міжнародних економічних відносин здійснити заходи із підвищення обізнаності здобувачів ВО ОПП Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо діяльності студентського самоврядування, сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

 

У листопаді 2022 р. було проведено опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Економіка», щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій. За результатами анкетування встановлено, що система попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ є дієвою та ефективною, проте інформація про механізми врегулювання можливих конфліктів повинна доводитись до здобувачів освіти не лише через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету, а й у всі інші можливі способи для максимального охоплення та досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

60% респондентів вважають, що вони досить добре ознайомлені із процедурою розв’язання конфліктних ситуацій в Університеті, у т.ч 50% респондентів послалися на Кодекс етики та гідності як основний документ, що визначає особливості врегулювання конфліктних ситуацій;

50% респондентів у якості заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, назвали ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 30% респондентів – тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів;

80% респондентів не стикалися у межах Університету з конфліктами на рівні «студент-студент»; 90% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «студент-викладач»; 100% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «батьки-викладач (адміністрація)»;

20% респондентів, які стикалися із конфліктними ситуаціями в Університеті на рівні «студент-студент», у якості причини конфлікту називали різницю в ціннісних орієнтаціях;

10% респондентів, які стикалися із конфліктними ситуаціями в Університеті на рівні «студент-викладач», у якості причини конфлікту називали методику викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо);

100% респондентів не стикалися із випадками булінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, тому вони не змогли відповісти на питання щодо рівня ефективності реагування адміністрації на зазначені випадки.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р.):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Гаранту ОП повторно ознайомити здобувачів ВО з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ та з положеннями Про запобігання та протидію булінгу (R DonNUET 02-08-2019) та Про процедури вирішення конфліктних ситуацій (R DonNUET 02-09-2019).

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

 

У листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам. Результати анкетування свідчать, що здобувачі ВО зазначеної ОП переконані, що освітнє середовище Університету повною мірою відповідає їх потребам та інтересам, задоволені механізмами підтримки, що створено та діють в Університеті.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

100% респондентів вважають освітнє середовища Університету безпечним для життя та здоров’я (100 % респондентів повністю (оцінка – 5) або майже повністю (оцінка – 4) погодилися із твердженням, що освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти);

100% респондентів вважають, що адміністрація оперативно реагує  на запити та потреби щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті (100 % респондентів оцінили оперативність реакції адміністрації на запити та потреби щодо підвищення рівня безпеки на оцінку 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням), у т.ч. 80%  респондентів дали максимальну оцінку швидкості реакції адміністрації на запити та потреби  щодо підвищення рівня безпеки навчання;

100% респондентів вважають, що в Університеті дотримуються норм протипожежної безпеки, забезпечуються громадська безпека і порядок (100% респондентів обрали у якості реакції на це твердження відповіді 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням);

100% респондентів вважають, що в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

100% респондентів відзначають високий рівень відповідності приміщень вимогам до приміщень, у яких проводяться заняття, та високий рівень оснащення навчальних приміщень Університету сучасною технікою, у т.ч. мультимедійною;

100% респондентів вважають, що в Університеті забезпечено функціонування ефективної системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти (70 респондентів оцінюють систему інформаційно-консультаційної підтримки Університету як дуже ефективну, 30% – як ефективну);

80% респондентів оцінюють доступність Інтернет-ресурсів в Університеті на високому рівні, що відповідає оцінці 5, 20% – на рівні вище середнього, що відповідає оцінці 4;

100% респондентів вважають, що інформації щодо проведення запланованих заходів є доступною (100 % респондентів оцінили твердження про доступність інформації про заплановані заходи на 4 та 5, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням), у т.ч. 70% – дали максимальну оцінку рівню доступності інформації про заплановані заходи;

100% респондентів вважають, що в Університеті функціонує ефективна система соціальної підтримки здобувачів ВО (80% респондентів надали оцінку системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти на рівні 5 балів, 20% – 4 балів, де 1 – «повністю не згоден» із твердженням, 5 – «повністю згоден» із твердженням);

100% респондентів вважають, що в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами та що оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими потребами – з оцінками вище середнього за цим критерієм; 75% респондентів дають максимально високу оцінку;

100% респондентів вважають, що в Університеті створено умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, у т.ч. створено відповідну інфраструктуру, забезпечено інформаційну підтримку осіб із особливими освітніми потребами, які хочуть реалізувати свої права на освіту в ДонНУЕТ;

50% респондентів оцінюють можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ на 5 балів з 5 балів, 50% – на 4 з 5 балів.

80% респондентів оцінюють ефективність вирішення питань директором ННІ на 5 балів з 5; 20% – на 4 бали. Тобто оцінку вище середньої дають 100% респондентів.

Обговорення результатів анкетування відбулося на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 05.12.2022 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ТА ВЧАСНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЦІЛІ, ЗМІСТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ТА ВЧАСНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЦІЛІ, ЗМІСТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Економіка», щодо якості та вчасності інформування про цілі, зміст та очікувані результатів навчання, порядок та критерії оцінювання, було проведено 24.10.2022 р. – 28.10.2022 р.

За результатами опитування установлено, 46% респондентів зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 54%, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (69%) дізнаються під час навчання, перед вивченням дисципліни – 23%, перед сесією – 8%.

На запитання «Що для вас виступає основним джерелом інформації?» були отримані відповіді: основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (54%), робоча програма чи силабус дисципліни (38%), здобувачі вищої освіти (8%).

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 69% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 31% завагалися з відповіддю.

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти (85%) знають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 15% повідомили, що вони скоріше не володіють такою інформацією.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 77% відповідей «Так» та «Скоріше так», 23% відповіли, що не знають або скоріше не знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (68% респондентів), адміністрація ННІ або Університету (15% респондентів), 16% дізнається дану інформацію від інших студентів.

85% респондентів своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, проте 15% відповіли, що такі зміни можливі.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р.):

 1. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП, перед початком викладання навчальної дисципліни повідомляти здобувачів про наявну «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність, поведінку в аудиторії.
 2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП, на початку вивчення дисципліни акцентувати увагу здобувачів ОП, що вичерпна інформація про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання міститься у робочих програмах та силабусах дисциплін, які розміщені у вільному доступі на сайті ДонНУЕТ і системі дистанційного навчання Moodle.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу проводилось у жовтні 2022 р.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (92%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 92% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності; повністю задоволені рівнем викладання навчального матеріалу на лекціях – 77% здобувачів, скоріше задоволені –23%, на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – повністю задоволені 69%, скоріше задоволені – 31%;

– найбільш ефективними формами роботи на заняттях респонденти вважають; участь в обговореннях та прослуховування відповідей (доповідей) однокурсників; виконання творчих, проблемних завдань з формулюванням самостійних висновків, розв’язання кейсових завдань, а також участь у розробці різного роду проєктів;

– 100% опитаних відповіли, що всі викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 92% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 8% оцінило результативність як скоріш висока;

– 100% здобувачів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет задовольняють 100% респондентів, в т.ч. повністю задовольняють 85% респондентів, 15% – «скоріше задовольняють»;

– 54% учасників опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті;

– 75% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 25% відповіли, що такі методи використовуються час від часу;

– 75% опитуваних здобувачів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто або час від часу.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (протокол № 9 від 05.12.2022 р.) прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання, що сприяють розвитку у здобувачів ВО комунікативних властивостей, навичок міжособистісної взаємодії, критичного мислення, лідерських якостей, вміння працювати в команді.

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

У вересні 2022 р. було проведено онлайн-опитування бакалаврів ОП Економіка щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей.

За результатами анкетування встановлено, що:

72% респондентів вважать, що цілі практики, зокрема, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, були досягнуті протягом її проходження (28% респондентів вказали, що їм складно відповісти на це питання);

57% респондентів вказали, що цілі практики, пов’язані із вихованням потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, оволодінням сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, досягнуто повністю, 43% – скоріше досягнуто;

100% здобувачів ВО зазначило, що вони не стикалися з недоліками в організації практики та поганим ставленням представників від бази практики;

86% респондентів не стикалися з обмеженням у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення;

57% респондентів не стикалися з труднощами під час проходження практики, зокрема, стосовно недостатності отриманих в ході навчання знань, 43% респондентів мали труднощі у підготовці звітної документації;

86% опитуваних здобувачів ВО не відчули відсутність допомоги керівника від бази практики;

взаємодію з керівником практики від університету за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)», 100% здобувачів оцінило на «10» балів;

взаємодію з керівником практики від підприємства за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)», 43% здобувачів оцінило на «10» балів; 14% здобувачів оцінило на «9» балів; 29% здобувачів оцінило на «8» балів; 14% здобувачів оцінило на «7» балів;

86% респондентів задоволені тривалістю практики, вважають її достатньою для досягнення її цілей та завдань, 14% респондентів – тривалість практики необхідно зменшити;

найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі були: «на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії», «завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом», «практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань»;

72% респондентів на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» відповіли «так», 28% здобувачів ВО висловило побажання змінити базу практики.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 6 від 24.10.2022 р.):

 1. Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.
 2. На організаційних зборах щодо практики чіткіше визначати цілі практичної підготовки, розглядати найбільш поширені питання та помилки, що виникають у здобувачів ВО під час проходження ними практики, підготовки звітної документації.
 3. Гаранту ОП розширити та диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів.
 4. Керівникам практики акцентувати особливу увагу здобувачів ВО на необхідності дотримання термінів складання звітної документації з практики; надавати методичну допомогу щодо написання звіту та виконання індивідуального завдання з практики.

Університет Туган-Барановського інформує: відео з “Ярмарку професій”

3-5 лютого 2022 Університет Туган-Барановського долучився до профорієнтаційного заходу “Ярмарок професій” в палаці культури “Металург”. Захід організовано з метою допомогти визначитися учням 9-11 класів з майбутнім фахом.

На локації Університету Туган-Барановського було печиво з передбаченням для 11-класників: в передбаченні був QR-код, який треба просканувати. Після того абітурієнт дізнається скільки додаткових балів він отримує, обравши Університет Туган-Барановського! Як це було – дивимось!

 

Університет Туган-Барановського інформує: серія вебінарів від «Всесвітніх студій»

Грантова програма «Всесвітні студії» розпочинає серію вебінарів, присвячених галузям навчання, в яких Фонд Віктора Пінчука надає гранти на отримання магістерського ступеню в найкращих університетах світу. Події будуть присвячені таким напрямкам: аграрні науки, альтернативна енергетика, державне управління, інженерія та технології, публічне право, екологія та охорона навколишнього середовища

Під час вебінарів стипендіати програми «Всесвітні студії» та експерти галузей розкажуть про особливості навчання в провідних університетах світу, як закордонна освіта допомагає знайти роботу в Україні та як вона впливає на подальші кар’єрні перспективи.Також відбудеться вебінар з координаторкою програми «Всесвітні студії» Анною Ткаченко, під час якого вона розповість про те, як правильно підготувати документи та заповнити анкету на конкурс, успішно пройти співбесіду та отримати омріяний грант.

Графік проведення вебінарів – https://worldwidestudies.org/tpost/5aa47lukh1-programa-vsesvtn-stud-provede-seryu-vebn

Університет Туган-Барановського запрошує долучитися до написання монографії

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує науковців, фахівців та практиків взяти участь у написанні колективної монографії на тему: «Проблеми та перспективи управління інноваційним маркетингом: теорія, методологія, практика» (в межах виконання держбюджетної теми «Механізми управління інноваційним маркетингом в умовах нестабільності зовнішнього середовища», номер державної реєстрації НДР: 0120U101462, 2020-2022 рр.)

Контрольні дати

 • Термін надання авторами матеріалів – до 07.04.2022 р.
 • Оплата участі в монографії – до 17.04.2022 р.
 • Розсилка авторам електронного формату монографії – до 05.05.2022 р.

Реєстрація та матеріали надсилаються через форму http://surl.li/ahifj

Контактні дані: Головна редакторка монографії: Барабанова Валентина Віталіївна, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, к.е.н., доцент

 • е-mail: val.vitalivna@gmail.com, barabanova@donnuet.edu.ua; kaf.mmpa@gmail.com
 • тел. +38 (097) 652 4389

Детальна інформація в інформаційному листі – Інформ лист_колект моногр_ДонНУЕТ_2022

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Студенти ННІБГ Університету Туган-Барановського долучилися до тренінгу StandUp

23 лютого 2022 року освітня програма StandUp провела безкоштовний онлайн-тренінг щодо запобігання домаганням у громадських місцях. Студенти навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності (м. Маріуполь) Університету Туган-Барановського (м.Кривий Ріг) долучилися до заходу.

Тренінг StandUp із запобігання домаганням у громадських місцях розказав про методологію “5Д”, яка допоможе безпечно втрутитися у ситуацію, якщо ви стали свідком домагань у громадських місцях та програму дій, якщо ви самі зазнали домагань в громадських місцях.

Тренінг відбувся в межах освітньої програми StandUp за сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у партнерстві з L’Oréal Paris та Hollaback!. Імплементаційний партнер – ГО «Інтерньюз-Україна».