РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ФОРМ, МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ВИМОГАМ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу проводилось у жовтні 2022 р.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (92%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 92% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності; повністю задоволені рівнем викладання навчального матеріалу на лекціях – 77% здобувачів, скоріше задоволені –23%, на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – повністю задоволені 69%, скоріше задоволені – 31%;

– найбільш ефективними формами роботи на заняттях респонденти вважають; участь в обговореннях та прослуховування відповідей (доповідей) однокурсників; виконання творчих, проблемних завдань з формулюванням самостійних висновків, розв’язання кейсових завдань, а також участь у розробці різного роду проєктів;

– 100% опитаних відповіли, що всі викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 92% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 8% оцінило результативність як скоріш висока;

– 100% здобувачів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет задовольняють 100% респондентів, в т.ч. повністю задовольняють 85% респондентів, 15% – «скоріше задовольняють»;

– 54% учасників опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті;

– 75% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 25% відповіли, що такі методи використовуються час від часу;

– 75% опитуваних здобувачів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто або час від часу.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (протокол № 9 від 05.12.2022 р.) прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання, що сприяють розвитку у здобувачів ВО комунікативних властивостей, навичок міжособистісної взаємодії, критичного мислення, лідерських якостей, вміння працювати в команді.

97 разів прочитано