РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ТА ВЧАСНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЦІЛІ, ЗМІСТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ТА ВЧАСНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЦІЛІ, ЗМІСТ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Економіка», щодо якості та вчасності інформування про цілі, зміст та очікувані результатів навчання, порядок та критерії оцінювання, було проведено 24.10.2022 р. – 28.10.2022 р.

За результатами опитування установлено, 46% респондентів зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 54%, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (69%) дізнаються під час навчання, перед вивченням дисципліни – 23%, перед сесією – 8%.

На запитання «Що для вас виступає основним джерелом інформації?» були отримані відповіді: основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (54%), робоча програма чи силабус дисципліни (38%), здобувачі вищої освіти (8%).

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 69% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 31% завагалися з відповіддю.

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти (85%) знають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 15% повідомили, що вони скоріше не володіють такою інформацією.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 77% відповідей «Так» та «Скоріше так», 23% відповіли, що не знають або скоріше не знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (68% респондентів), адміністрація ННІ або Університету (15% респондентів), 16% дізнається дану інформацію від інших студентів.

85% респондентів своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, проте 15% відповіли, що такі зміни можливі.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р.):

  1. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП, перед початком викладання навчальної дисципліни повідомляти здобувачів про наявну «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність, поведінку в аудиторії.
  2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП, на початку вивчення дисципліни акцентувати увагу здобувачів ОП, що вичерпна інформація про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання міститься у робочих програмах та силабусах дисциплін, які розміщені у вільному доступі на сайті ДонНУЕТ і системі дистанційного навчання Moodle.
110 разів прочитано