ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

 

У листопаді 2022 р. було проведено опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Економіка», щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій. За результатами анкетування встановлено, що система попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ є дієвою та ефективною, проте інформація про механізми врегулювання можливих конфліктів повинна доводитись до здобувачів освіти не лише через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету, а й у всі інші можливі способи для максимального охоплення та досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

60% респондентів вважають, що вони досить добре ознайомлені із процедурою розв’язання конфліктних ситуацій в Університеті, у т.ч 50% респондентів послалися на Кодекс етики та гідності як основний документ, що визначає особливості врегулювання конфліктних ситуацій;

50% респондентів у якості заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, назвали ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 30% респондентів – тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів;

80% респондентів не стикалися у межах Університету з конфліктами на рівні «студент-студент»; 90% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «студент-викладач»; 100% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «батьки-викладач (адміністрація)»;

20% респондентів, які стикалися із конфліктними ситуаціями в Університеті на рівні «студент-студент», у якості причини конфлікту називали різницю в ціннісних орієнтаціях;

10% респондентів, які стикалися із конфліктними ситуаціями в Університеті на рівні «студент-викладач», у якості причини конфлікту називали методику викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо);

100% респондентів не стикалися із випадками булінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, тому вони не змогли відповісти на питання щодо рівня ефективності реагування адміністрації на зазначені випадки.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р.):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Гаранту ОП повторно ознайомити здобувачів ВО з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ та з положеннями Про запобігання та протидію булінгу (R DonNUET 02-08-2019) та Про процедури вирішення конфліктних ситуацій (R DonNUET 02-09-2019).

90 разів прочитано