Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено наступні результати:

– 76,5% здобувачів ВО на запитання анкети «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» відповіли, що «так», 23,5% стверджують, що «скоріше ні»;

– позитивно респонденти відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат?» 23,5% здобувачі вищої освіти, з числа опитаних, обрали варіант відповіді «важко відповісти», 11,8% опитуваних обрали відповідь «ні»; 64,7% здобувачів ВО визначились, що «скоріше так». Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про академічну доброчесність, а розуміння здобувачами вищої освіти важливості дотримання академічної доброчесності;

– на запитання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні: 11,7% обрали відповідь «важко відповісти», 5,9% визначились, що «скоріше ні» та 82,4 % обрали стверджувальну відповідь «так»;

– розподіл відповідей на запитання «Чи перевіряли ви коли небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» показує, що 29,4% здобувачів обрали варіант «так, іноді», а 70,6% стверджує, що «так, регулярно»;

– на запитання анкети «Чи перевіряли ви коли небудь власні навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні) на плагіат?» здобувачі ВО, які навчаються на ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповіли таким чином: 52,9% – «для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань)», 29,4% – «за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції)» та 17,7% – «щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття»;

– на запитання «Чи знаєте ви про випадки плагіату в університеті?» можна констатувати, що 17,6% здобувачів ВО обрали варіант відповіді «важко відповісти», а відповідь «ні» обрали 82,4% респондентів;

– на запитання анкети «Чи ставали ви особисто жертвою плагіату?» 88,2% здобувачів ВО відповіли «ні», а 11,7 % обрали варіант «важко відповісти»;

– відповідаючи на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету?», опитані здобувачі вищої освіти розділились

наступним чином: 11,8% респондентів обрали варіант відповіді «важко відповісти», 88,2% респондента обрали відповідь «більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт»;

– 70,6% здобувачів ВО обрали відповідь «так» на запитання «Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?», 23,5% опитуваних обрали варіант «важко відповісти», а 5,9% варіант «ні». Наведений розподіл обраних варіантів відповідей дозволяє стверджувати, що респонденти у більшості ознайомлені зі стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності в Університеті;

– з огляду на значущість дотримання академічної доброчесності важливим є відповіді на питання «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?». На дане питання 64,7% відповіли «так», 29,4% респондентів відповіли «скоріше, так» та лише 5,9% здобувачів вважають що «ні»;

– отримані відповіді на питання: «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» поділяються наступним чином: 52,9% «так», 11,8% «важко відповісти» 11,8% «ні», 23,5% «скоріше так»;

– аналіз відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?» показує, що 11,8% здобувачів вважають, що «суттєво вплине», 64,7% стверджують, що «скоріше вплине» та 23,5% обрали варіант «важко відповісти».

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства встановлено, що близько 80 % респондентів вважають, що дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на якість освіти, в той же час маємо зауважити, що потребують удосконалення механізми, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в Університеті, відповідно, прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 4 від 21.11.2022 р.):

1. Активізувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП, інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату.

2. Ознайомити здобувачів з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності (Положення ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату».

3. Інформування здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності під час проведення адаптаційного тижня (перший тиждень навчання в Університеті).

4. Активізувати НПП на включення в навчальний процес творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо). особливості роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті).

126 разів прочитано