Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетного опитування 80 % респондентів відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм (ОП), при цьому 54%  просто відповіли «Так», а 26 % вказали, що вони ознайомилися з процедурою на офіційному сайті Університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту ОП, 63% респондентів повністю усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм, 20% швидше усвідомлюють дану процедуру, 17% скоріше не усвідомлюють її. За думкою учасників анкетування, необхідність перегляду ОП перш за все викликана: зміною потреб ринку праці та  суспільства (40%); необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (40 %); «застарілістю» ОП та її невідповідністю сучасним вимогам (20 %).

За думкою опитаних, ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім (63 %) або швидше достатнім (20%) для забезпечення її відповідності їх потребам та сучасним тенденціям, 17% не впливають на процеси періодичного перегляду ОП. 80% респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 20 % відповіли, що такий влив недостатній.

40% опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 37% хотіли взяти участь в подібному обговоренні, але дізналися про проведення відповідного заходу запізно та 17% зовсім не приймали у цьому участі. 80% учасників опитування, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, визначили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною.

62% респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. За думкою більшості респондентів (60%) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 20 % вважають цей процес занадто зарегульованим процедурними питаннями та 20 % опитаних залишили це питання без відповіді. За думкою 62 % учасників анкетування, процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування).

На думку 80 %, процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення. Всі респонденті вважають зручним та об’єктивним процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms.

Доведення повною мірою до здобувачів ВО інформації щодо внесених до ОП змін підтверджують 80% учасників опитування, рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду ОП є повністю або швидше достатнім. 80% засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП та їм відомі зміни відповідної ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки й вони дізналися про них або з офіційного сайту Університету (60%) або самостійно (випадково) (20 %).

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: продовжити інформування здобувачів ВО щодо змін в ОП  (гарант, зав. кафедри).

146 разів прочитано