Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів»

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 по 04.11.2022 із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 52,9% здобувачів ВО на питання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів?» надали відповідь «Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», інші 47,1% зазначило «Так, з ним нас ознайомлювали під час занять»;

– 100% респондентів відповіли, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 70,5% студентів на запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» надали відповідь «Так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною», 29,5% опитуваних зазначило «Так, викладачі стосовно контрольних заходів щось розповідали»;

– 64,7% здобувачів ВО на питання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» обрали відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», 35,3% зазначило «Я не знаю в якому. Завжди викладач розповідає критерії оцінювання»;

– 82,3% респондентів на запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» відповіли «так», 17,7% – «скоріше так»;

– 70,5% здобувачів ВО на пропозицію визначити, чи є правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими відповіли «так», 29,5% – «так, досить чіткі та зрозумілі»;

– 100% студентів надали відповідь на питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» -«так»;

– 53% опитуваних на питання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» відповіли «так», 29,4% здобувачів – «швидше так», 17,6% здобувачів – «так, але не за всіма дисциплінами»;

– 80,6% студентів на запитання «Чи відповідає процедура проведення контрольних заходів принципам прозорості?» відповіли «відповідає повністю», 17,6% – «відповідає достатньо», 11,8% – «швидше відповідає»;

– 70,5% здобувачів ВО на питання «Чи були критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру чіткими і зрозумілими?» обрили відповідь «так, чіткі та зрозумілі за всіма

контрольними заходами», інші 29,5% зазначило «так, досить чіткі та зрозумілі»;

– 82,3% студентів на запитання «на Вашу думку правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів?» надали відповідь «так, повністю», 17,7% відповіло «швидше так»;

– 100% респондентів відповіли, що в Університеті дотримуються правила організації контрольних заходів;

– 88,2% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 11,8% – «в залежності від особливостей дисципліни»;

– найбільш обраними відповідями на питання «Яка, на вашу думку, основна перевага проведення контрольних заходів в електронній формі? (можна обрати декілька варіантів)» були: «зручність для здобувачів ВО», «об’єктивність оцінювання», «відсутність суб’єктивної складової»;

– 82,3% опитуваних на питання «На вашу думку, проведення контрольних заходів в електронній формі сприяє відповідності результатів контрольних заходів реальному рівню знань здобувачів ВО?» надали відповідь «Так, електронна форма забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки», 17,7% – «ні, не забезпечує, так як при складанні у паперовій формі можна доскласти викладачу для покращення оцінки»;

– 70,5% опитуваних на питання «Чи була у Вас можливість при проведенні контрольних заходів в електронній формі скористатися неправомірними підказками (списування, допомога третіх осіб, використання гаджетів)?» відповіли «Ні, списування неможливе», 23,6% здобувачів – «ні, так як комп’ютерні тести оригінальні та не відшукуються в інтернеті», 5,9% здобувачів – «так, можна користуватися додатковими засобами»;

– 53% студентів на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», 29,4% здобувачів – «так», 17,6% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 88,2% респондентів на запитання «Визначте, чи є правила повторного проходження контрольних заходів чіткими і зрозумілими?» відповіли «так», 11,8% – «недостатньо чіткі та зрозумілі»;

– 82,3% опитуваних на запитання «Чи були у Вас випадки повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «ні», 17,7% – «так»;

– 100% студентів зазначили, що процедура повторного проходження контрольних заходів є чіткою і зрозумілою;

– 58,9% опитуваних на питання «Чи об’єктивним є оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО під час повторного проходження контрольних заходів?» відповіли «так», 23,5% здобувачів – «переважно так», 17,6% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 70,5% здобувачів ВО на питання «Чи дотримуються в Університеті процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?» обрили

відповідь «так», інші 29,5% зазначило «Важко відповісти на поставлене питання»;

– 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– 82,3% респондентів на запитання «Чи є в Університеті можливість оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів?» відповіли «так», 17,7% – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 76,4% здобувачів ВО на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів?» обрили відповідь «так», інші 23,6% – «ні»;

– 100% здобувачів зазначило, що у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів;

– 100% студентів відповіло, що можливість підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів є реальною, а порядок подання заяв на апеляцію таким, що повною мірою задовольняє потреби здобувачів ВО;

– жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів;

– 82,3% здобувачів на питання «Чи мали Ви змогу поділитися своєю враженням щодо організації контрольних заходів?» відповіло «так, під час анкетування», 27,7% – «так, моєю думкою цікавляться представники адміністрації Університету».

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 4 від 21.11.2022 р.):

1. Під час проведення адаптаційного тижня (перший тиждень навчання в Університеті) інформувати здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури проведення контрольних заходів;

2. ННП, що забезпечують навчальний процес за ОП, наголошувати при вивченні дисциплін, що вичерпна інформація про порядок організації та проведення контрольних заходів і критерії оцінювання міститься у робочих програмах та силабусах дисциплін, які розміщені у вільному доступі на сайті ДонНУЕТ і системі дистанційного навчання moodle.

165 разів прочитано