Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», щодо оцінки відповідності форм, методів навчання і викладання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо оцінки здобувачами вищої освіти відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу проводилося 17.10.2022-21.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ5) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповідаючи на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?», 80% респондентів обрали варіант відповіді «повністю влаштовують», 20% – «скоріше влаштовують». Також лише позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» ‑ 65% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні», 25% – «скоріше достатні», 10% здобувачів «важко відповісти».

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?»: 90% респондентів обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 10% – «Скоріше задовольняє». Таким же самим виявився розподіл відповідей на питання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» (75% осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 25% – «Скоріше задовольняє»).

Форм та технологій навчання стосувались також питання щодо використання під час викладання навчальних дисциплін групових проектів. «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти?» було отримано результати: використовують часто – 50%; використовують час від часу – 35%; не використовують – 5%; важко відповісти – 10% студентів. Щодо застосування педагогічних технологій у процесі навчання Flipped Classroom студенти дали такі відповіді: 45% – «Використовують часто», 35% – «Використовують час від часу», 20% – «Важко відповісти»; Peer Learning студенти дали такі відповіді: 50% – «Використовують часто», 35% – «Використовують час від часу», 15% – «Важко відповісти».

Блок питань опитування стосувався оцінки респондентами комунікації викладачів зі здобувачами вищої освіти стосовно організації освітнього процесу, критеріїв оцінювання навчальних досягнень, цілей занять тощо. Відповіді респондентів на питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо?» демонструють досить ефективну комунікацію викладачів із здобувачами вищої освіти з цього приводу (75% респондентів обрали варіант відповіді «Так, завжди інформують», 25% респондентів – «Так, зазвичай інформують»). Аналогічний висновок щодо інформації про критерії оцінювання навчальних досягнень можна зробити, виходячи з відповідей опитаних здобувачів вищої освіти на питання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» (60% респондентів обрали варіант відповіді «Так», 35% респондентів – «Скоріше так», 5 респондентів – «Важко відповісти»).

На питання «Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами?»: практично всі опитані (70% осіб) обрали варіант відповіді «Критерії зрозумілі», 20% – «Критерії скоріше зрозумілі», 10% респондентів – «Важко відповісти». «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» було отримано результати: критерії завищені щодо реальних вимог до якості підготовки – 20%, критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки – 75%, важко відповісти – 5%.

Відповідаючи на питання «Чи завжди Вам зрозумілі ті цілі, що ставляться викладачем на занятті?», опитані здобувачі вищої освіти розділились майже порівну: 60% респондентів обрали варіант відповіді «Так, завжди зрозумілі», інші 30% – «Зазвичай зрозумілі», 10% – «Важко відповісти». «Як Ви оцінюєте загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей?» було отримано результати: результативність занять висока – 70%, результативність занять скоріше висока – 20%, важко відповісти – 10%. На питання «На Ваш погляд, чи забезпечують об’єктивну оцінку рівня Ваших академічних досягнень чинні процедури контролю?» відповіді розділилися наступним чином: забезпечують – 65%, скоріше забезпечують – 25%, важко відповісти – 10.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо навчальних ресурсів за низкою критеріїв є такими: на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Сучасні, 7 – Застарілі» студенти дали відповіді («1» – 60%, «2» – 15%, «3» – 15%, «5» – 10%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Цікаві, 7 – Нудні» студенти дали відповіді («1» – 45%, «2» – 25%, «3» – 20%, «4» – 5%, «5» – 5%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Різноманітні, 7 – Одноманітні» студенти дали відповіді («1» – 50%, «2» – 25%, «3» – 15%, «4» – 5%, «5» – 5%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Якісні, 7 – Неякісні» студенти дали відповіді («1» – 50%, «2» – 30%, «3» – 10% в, «4» – 10%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Пізнавальні, 7 – Малоінформативні» студенти дали відповіді («1» – 60%, «2» – 30%, «3» – 5%, «4» – 5% студентів).

У відповідь на питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університеті» опитані здобувачі вищої освіти не надали жодних пропозицій.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано під час проведення занять викладачам, що забезпечують освітній процес на освітній програмі, здійснювати моніторинг розуміння здобувачами ВО результативності занять з точки зору досягнення їх цілей.

 

130 разів прочитано