Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft. Опитування свідчить, що здобувачі ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами анкетування встановлено, що:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) повністю задовольняє 100% респондентів;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 60% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 40% здобувачів ВО – на 3 бали;

– 100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– 100% респондентів зазначили, що на їх думку оптимальними є: 1) загальне навчальне навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з розкладом занять; лекційне навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з розкладом занять; навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом занять;

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін та оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– 100 % студентів зазначили, що терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є для них актуальними;

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 80% здобувачів ВО, 20% є скоріше задоволеними;

– 80 % респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 3 від 24.10.2022 ):

1. Гаранту ОП провести збори зі здобувачами ОП та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями.

2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП на початку вивчення дисципліни чітко сформувати та донести до здобувачів ВО терміни виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також протягом семестру здійснювати поточний контроль їх виконання та дотримання встановлених строків.

140 разів прочитано