Записи

В Університеті Туган-Барановського пройшла конференція «Кухні народів ЄС»

У межах плану дій Центру європейської інтеграції, який створено в ДонНУЕТ відповідно до цілей та задач за грантовим проєктом «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», у бібліотеці ДонНУЕТ пройшла конференція «Кухні народів ЄС», до якої долучилися студенти гр. ХТ-21/20, ГРС-21/20 кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

Європейський Союз (ЄС) є політичним та економічним союзом з 27 держав. Всі країни Європи різноманітні і дивовижні. Попри деякі загальні риси, більшість європейських держав дуже самобутні. У кожного народу свої, історично сформовані особливості харчування, які пов’язані з географічним положенням, історією країни, її економікою, народними традиціями, віросповіданнями, і в силу цієї обставини кулінарія стала об’єктом вивчення не тільки фахівців харчування, а й етнографів, істориків.

Конференцію підготували і провели асистент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Боднарук О. А. та бібліотекар Мачульська М. І.

Університет Туган-Барановського долучився до вебінару «Туристичний потенціал індустріального міста»

3 листопада 2022 р. відбувся вебінар «Туристичний потенціал індустріального міста (на прикладі Кривого Рогу)», організований кафедрою туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського та КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу».

Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу», гідеса розповіла про ресурсно-туристичний потенціал Кривого Рогу, співпрацю з підприємствами та міжнародними організаціями, а також стратегічне бачення розвитку туризму у місті.

Вебінар був організований задля промоцій Кривого Рогу серед науково-освітньої туристичної спільноти України, а також розширення практичних знань здобувачів вищої освіти з промислового туризму. У вебінарі взяли участь студенти, учні та викладачі:

 • Університету Туган-Барановського (кафедра туризму та країнознавства, кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування)
 • Львівського торговельно-економічного університету (кафедра туризму та готельно-ресторанної справи)
 • Львівського національного університету природокористування (кафедра туризму)
 • Національного університету «Запорізька політехніка» (кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)
 • КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (кафедра менеджменту та туризму)
 • Університету імені Альфреда Нобеля (кафедра міжнародного туризму і готельно-ресторанного бізнесу)
 • Маріупольського державного університету (кафедра маркетингу та туризму)
 • Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (кафедра туристичного бізнесу та гостинності)
 • Уманського національного університету садівництва (кафедра туризму т а готельно-ресторанної справи)
 • Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради
 • Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району» Криворізької міської ради
 • Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (кафедра туризму)
 • Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кафедра бізнес адміністрування, маркетингу і туризму).

Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft. Опитування свідчить, що здобувачі ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами анкетування встановлено, що:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) повністю задовольняє 100% респондентів;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 60% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 40% здобувачів ВО – на 3 бали;

– 100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– 100% респондентів зазначили, що на їх думку оптимальними є: 1) загальне навчальне навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з розкладом занять; лекційне навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з розкладом занять; навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом занять;

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін та оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– 100 % студентів зазначили, що терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є для них актуальними;

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 80% здобувачів ВО, 20% є скоріше задоволеними;

– 80 % респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 3 від 24.10.2022 ):

1. Гаранту ОП провести збори зі здобувачами ОП та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями.

2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП на початку вивчення дисципліни чітко сформувати та донести до здобувачів ВО терміни виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також протягом семестру здійснювати поточний контроль їх виконання та дотримання встановлених строків.

Студенти спеціальності «Галузеве машинобудування» відвідали науковий семінар

Проведення наукового семінару «Автоматизація технологічних процесів у харчовій промисловості» відбулося 12 жовтня 2022 року із залученням головного інженера ПП «Преміум СНЕК» Саковського А.А.

Семінар відвідали студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», першого (бакалаврського) рівня ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв», викладачі кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: Омельченко О.В., Перекрест В.В.

Організатор семінару, Цвіркун Л.О., акцентувала увагу на необхідність удосконалення процесів автоматизації технологічних процесів у харчовій промисловості. Розглянула проблемні питання в області промислової автоматизації. Зазначила, що актуальним і важливим напрямом, що забезпечує більш раціональне використання ресурсів, є розробка та упровадження нових технологічних процесів. Найбільш значний ефект може бути отриманий за рахунок удосконалення автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) у харчовій промисловості з включенням в структуру системи інтелектуальної складової математичного апарату.

З доповідями виступили студенти Шилін А.С. (гр. ГМБ-21), Лученчин М.С., Шамрієнко Б.В., Бруньков В.В. (гр. ГМБ-20).

Студенти Університету Туган-Барановського можуть взяти участь у стипендіальній програмі

Інститут міжнародної освіти та Програма ім. Фулбрайта в Україні з приємністю повідомляють про відкриття нової стипендіальної програми “Global Democracy Ambassador Scholarship” для українських студентів перших-четвертих курсів усіх спеціальностей.

Стипендіальна програма “Global Democracy Ambassador Scholarship” надасть можливість десятьом українським студентам та студенткам отримати стипендію для навчання в освітньому закладі в США під час весняного та/або літнього семестру 2023 року. У конкурсі можуть брати участь студенти з українським громадянством, які проживають в Україні та навчаються в українському ЗВО, або ж тимчасово переміщені за кордон у зв’язку із воєнними діями.

Програма “Global Democracy Ambassador Scholarship” спрямована на створення можливостей для студентів/ок з України продовжити навчання, брати участь у діалогах про вразливість та важливість демократії та надихнути глобальну спільноту на співучасть у зміцненні демократичних процесів.

Кінцевий термін подання заявок – 27 жовтня 2022 року.

Детальну інформацію про програму (умови участі, інструкцію щодо заповнення анкети, лінк на аплікаційну форму, критерії відбору кандидатів, розмір стипендії та засновників) Ви можете знайти на сайті Програми ім. Фулбрайта  https://fulbright.org.ua/uk/globaldemocracyambassadorscholarship/ або безпосередньо на сайті програми GDAS https://www.iie.org/Programs/GlobalDemocracyAmbassadorScholarship.

Аплікаційна форма міститься за адресою: https://www.iiefeedback.org/se/6125022559066E79. Флаєр програми з QR кодом можна знайти у вкладенні до цього повідомлення.

Фейсбук-сторінка програми, де публікуватимуться всі оновлення: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086494692462

Електронна скринька для запитань: GDASUkraine@iie.org

Студентів ННІБГ Університету Туган-Барановського об’єднав Гімн України

Студенти ННІБГ Університету Туган-Барановського (м.Маріуполь) зачитали Гімн України до Дня єднання.

16 лютого 2022 року в Україні відзначається нове свято – День єднання України!

Єднаймося!

 

Студенти та викладачі Університету Туган-Барановського долучилися до Дня єднання

З нагоди Дня єднання здобувачі вищої освіти Університету Туган-Барановського провели ряд заходів, метою яких є консолідація українського суспільства. 

Студенти разом із викладачами урочисто виконали Державний Гімн України, засвідчивши свою єдність та свідому громадянську позицію.  

Проведено інформаційні заходи, під час котрих студенти були ознайомлені із метою встановлення в Україні Дня єднання – посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. обговорювалися питання територіальної цілісності та соборності України. Особливу увагу було приділено питанням протидії  гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливу. 

Студенти Університету Туган-Барановського на майстер-класі від партнерів Асоціації «U.C.M.-Italy»

У навчально-науковому інституті бізнесу та гостинності Університету Туган-Барановського 09.12.2021 р. пройшов майстер – клас від наших партнерів Асоціації «U.C.M.-Italy» UCM – Progetto inclusione cucina Italiana – Euroest по програмі Культура італійської кухні.

Наші студенти знайомилися з різними видами паст, навчилися готовити “Cicatelly” та “Cavatelly” з помідором та базиліком, долучалися до готування піци, а саме цікаве, що спілкуватися намагалися на італійської мові.

Студенти Університету Туган-Барановського можуть постажуватися в Апараті Верховної Ради України

Апарат Верховної Ради України спільно із громадської організацією «Ліга інтернів» щорічно проводять піврічне стажування для молоді в Апараті Верховної Ради України.

Відповідно до розпорядженням в. о. Керівника Апарату Верховної Ради України від 8 жовтня 2021 року № 1704-к оголошено конкурс на участь у Програмі стажування молоді в Апараті Верховної Ради України у 2022 році.

Під час стажування організовуються зустрічі інтернів з представниками органів державної влади, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, політичними та громадськими діячами, представниками міжнародних організацій та випускниками Програми.

Протягом шести місяців стажування учасники Програми залучаються до законопроектної роботи, здійснюють аналітичні дослідження та готують інформаційно-довідкові матеріали, допомагають в організації проведення комітетських і парламентських слухань, круглих столів, інших фахових заходів тощо.

Учасникам Програми за формою стажування повного робочого часу виплачується стипендія у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Тривалість програми: січень – липень 2022

Інформація про участь у конкурсі Ліга_інтернів_

Студенти ННІБГ Університету Туан-Барановського долучилися до дебатного турніру «Країна починається з тебе»

19 листопада студенти ННІБГ Університету Туан-Барановського Когтєв Євгеній (студент 2 курсу дПТБД-20-Б), Науменко Анастасія (студентка 2 курсу дГРС 20 Б), Коломоєць Аріна (студентка 1 курсу дГРС -21- Б) та Копитов Марк (студент 4 курсу дПТБД-18-Б) взяли участь у міському студентському дебатному турнірі «Країна починається з тебе», який було організовано Маріупольською спілкою молоді

Опонентом нашої команди «Покоління Next» була команда з АМІ (морський університет). Для дебатів було обрано дві теми: «Випробування на тваринах: злочин чи вимога виробництва?»; «Українська мова в повсякденному спілкування: бути чи не бути?»

Нажаль розрив у 4 бали був не на користь нашої команди. Але це тільки перші кроки.

Висловлюємо вдячність нашим студентам за активність та небайдужість!!!!!