Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду структури та змісту освітніх програм»  проводилось у формі онлайн-опитування 14.11.2022 – 03.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

На питання «Чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду?» 93 % респондентів відповіли, що не потребує; 7 % респондентів відповіли, що потребує  за умови змістовного обґрунтування змін.

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 53 % опитаних відповіли, що такі зміни їм відомі та про них дізналися з офіційного сайту, 33 % – що відомі, і що дізналися вони про такі зміни самостійно (випадково), 14 % – що невідомі.

Більшість (87 %) респондентів визначили, що ОП відмінно та добре формує їх академічні знання та навички, 12 % респондентів визначили, що задовільно, 1 % – що незадовільно. Аналогічний розподіл відповідей було отримано на запитання «Яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти?».

Розподіл відповідей респондентів на питання  «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» відбувся наступним чином: 39 % здобувачів відповіли «Відмінно», 54 % – «Добре», 7 % – «Задовільно». На думку 93 % респондентів ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства і тільки 7 % не можуть визначитися.

Вивчення думок респондентів щодо необхідності перегляду ОП дало змогу встановити, що зміна ОП викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства (33 %), необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень (67 %). Всі респонденти вважають, що ОП повністю та достатньо відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства. На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100 % опитаних дали відповідь «Не потребує». Основною причиною для майбутнього можливого перегляду переліку обов’язкових дисциплін всі учасники анкетування обрали «Досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю». При цьому респонденти вважають, що  перелік вибіркових дисциплін перегляду не потребує.

На думку всіх учасників анкетного опитування наявна форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників; графік організації навчального процесу повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, який теж в повній мірі відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

Всі учасники опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною ОП не потребують ніяких змін. Також всі респонденти зазначали достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Задоволений» – 67 % та «Дуже задоволений» – 33 %.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100 %). Щодо задоволеності  здобувачів навчанням на даній ОП, то всі опитані відмітили задоволеність навчанням за даною ОП. 100 % учасників анкетного опитування вважають дану ОП сучасною та затребуваною. Пропозицій по удосконаленню змісту ОП не було надано, респонденти були задоволені змістом ОП.

Таким чином, рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є високим.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

202 разів прочитано