Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у формі онлайн-опитування 14.11.2022-18.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 13) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» 86% здобувачів вищої освіти відповів «Не потребує», 14% «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін».

На запитання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 100% респондентів зазначили, що відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті.

На запитання «Визначте, як, на Ваш погляд, ОП формує академічні знання та навички» 72% респондентів зазначили «відмінно», 28% «добре».

На запитання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» – 86% здобувачів вищої освіти відповів «відмінно», 14% – «добре».

На запитання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?» 100% респондентів відповіли «так».

«Чим перш за все викликана необхідність перегляду ОП» відповіді студентів розділилися наступним чином: 72% заначили – «Зміною потреб ринку праці та суспільства»; 28% – «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень».

На запитання «Як Ви вважаєте, чи відповідає ОП сучасним потребам ринку праці та суспільства?» 86% респондентів зазначили «Так, відповідає достатньо», 14% – «Швидше так»; на запитання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь?» відповіді розподілилися так: введення нових вибіркових дисциплін 43% респондентів; поглиблення теоретичної підготовки, перегляд змісту обов’язкових дисциплін – 43% респондентів; поглиблення практичної підготовки – 14% респондентів.

На запитання щодо графіку організації навчального процесу 100% респондентів зазначили, що графік повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану.

Щодо навчального плану за ОП 100% респондентів зазначили, що план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

На запитання «На Вашу думку, ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП» 86% здобувач вищої освіти відповіли «так, достатні та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання», 14% «мені важко дати оцінку».

«Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Якщо у Вас є виробничий досвіт (практика, робота), дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців» 86% здобувачів вищої освіти зазначили «відповідає достатньо», 14% – «швидше відповідає».

На запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП?» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Як Ви вважаєте, ваша ОП є» всі здобувачі вищої освіти зазначили, що «ОП є сучасною та затребуваною».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень задоволеності тим, що ОП формує академічні знання та навички, відповідає сучасним потребам суспільства: оцінки окремих аспектів отримали від респондентів у переважній більшості оцінки «відмінно» та «добре»;

– респонденти вважають, що графік організації навчального процесу відповідає цілям ОП, а навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників;

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням за даною ОП, яка є сучасною та затребуваною.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 5 від 20.12.2022 р). Запропоновано продовжувати практику щорічного перегляду ОП  з  врахуванням пропозицій від стейкхолдерів.

 

184 разів прочитано