Опитування бакалаврів, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за анкетою SQ_3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних  для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось у формі онлайн-опитування з 14.09.2021 по 23.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms. В опитуванні прийняли участь 8 осіб. У даному звіті представлено аналіз відповідей респондентів на питання анкети.

Перший блок питань спрямований на оцінку опитаними здобувачами вищої освіти ступеня, у якому було досягнуто основні цілі практики. Відповіді розподілились наступним чином:

 1. Оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії – «Скоріше досягнуто» (50%);
 2. Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті – «Скоріше досягнуто» (50%);
 3. Виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності – «Досягнуто повністю» (37,5%) та «Скоріше досягнуто» (37,5%).

Другий блок питань спрямований на оцінку опитаними здобувачами вищої освіти труднощів при проходженні практики. Відповіді розподілились наступним чином:

 1. Недостатність отриманих в ході навчання в Університеті знань – «Важко відповісти» – 75% респондентів;
 2. Недоліки в організації практики – «Важко відповісти» – 75% респондентів;
 3. Погане ставлення представників бази практики – «Відсутнє» – 25% респондентів, «Важко відповісти» – 75% респондентів;
 4. Обмеження у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення – «Немає» – 37,5% респондентів, «Важко відповісти» – 50% респондентів;
 5. Труднощі у підготовці звітної документації – «Не було» – 12,5% респондентів, «Важко відповісти» – 75% респондентів;
 6. Відсутність допомоги керівника від бази практики – «Немає» – 25% респондентів, «Важко відповісти» – 62,5% респондентів;
 7. Обмеження у доступі до методичного забезпечення практичної підготовки – «Не існує» – 25% респондентів, «Важко відповісти» – 62,5% респондентів.

Інших труднощів здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось оцінити в цілому свою взаємодію з керівниками практики (від Університету та від підприємства) за шкалою від 1 до 10, де 1 – «повністю не задоволена(ний), 10 – «повністю задоволена(ний)».

 1. Взаємодію з керівником практики від університету на рівні вище середнього (від 5 до 10 балів) оцінили 87,5% опитаних.
 2. Взаємодію з керівником практики від підприємства на рівні вище середнього (від 5 до 10 балів) оцінили також 87,5% опитаних.

Також в ході опитування було виявлено думку респондентів стосовно достатності тривалості практики для досягнення її цілей та завдань, більшості респондентів було важко відповісти на це питання (62,5%), і задоволені тривалістю практики 25% опитаних.

На оцінку загальної задоволеності від проходження практики було спрямовано також питання щодо бажання респондентів пройти практику у тій же самій організації (підприємстві) ще раз (табл. 1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?»

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді, %
Так, хотів (хотіла) б 37,5%
Скоріше так 12,5%
Важко відповісти 50%

 

На виявлення особливостей сприйняття результатів практики здобувачами вищої освіти було спрямоване питання, що містило пари протилежних за змістом тверджень щодо вибору професії, достатності отриманих знань, корисності практики для розуміння вимог професії та результативності практики загалом. Респонденти мали обрати твердження, що, на їх думку, найбільше підходять (рис. 1).

Рис.1. – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «З якими твердженнями щодо практики, яку Ви проходили, Ви згодні», осіб

 

Думки респондентів з приводу даного питання поділилися на «позитивні» твердження із запропонованих пар і «негативні» твердження із запропонованих пар. Проте, усі респонденти обрали відповідь «На практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії». Такі результати можуть свідчити як про те, що респонденти мали змогу повноцінно відчути реальні вимоги практичної діяльності та відповідність ним отриманих компетенцій.

За результатами анкетування можна зробити такі висновки та рекомендації:

 1. Гаранту ОП перед та після проходження практики акцентувати увагу здобувачів вищої освіти на завданні виявлення сильних та слабких сторін стосовно наявних компетенцій з точки зору вимог реальних робочих завдань, а також проводити аналіз чинників, що сприяють та перешкоджають цьому.
 2. При взаємодії з керівниками практики від підприємства керівникам практики від Університету звертати увагу на необхідність створення умов для повноцінного засвоєння здобувачами вищої освіти вимог практичної діяльності.
 3. По мірі накопичення даних опитувань, доцільно аналізувати достатність знань, вмінь й навичок, які отримуються в Університеті, для майбутньої професійної діяльності.

 

411 разів прочитано