Записи

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні з 30.10.22 по 04.11.22 р. щодо організації контрольних заходівв Університеті за анкетою форми SQ_8 взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Виявлено, що всіх здобувачів ВО, які взяли участь в анкетному опитуванні, було ознайомлено з документом, який регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. 100 % опитаних вважають, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до їх відома та були зрозумілі ними.

На відповідь «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» 37,5 % респондентів обрали відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», а інші 62,5 % посилаються на викладача.

87,5 % респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими. На питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» позитивно відповіли також 87,5 %. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано наступні результати: 50 % здобувачів ВО обрали відповідь «Так», 37,5 % здобувачів ВО обрали відповідь «Швидше так», 12,5 % обрали відповіді «Так, але не за всіма дисциплінами». Процедура проведення контрольних заходів повністю достатньо відповідає принципам прозорості за думкою 75% респондентів.

87,5 % респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі за всіма контрольними заходами. 100% учасників анкетного опитування своїми відповідями визнали, що  методи контролю знань під час сесії були досить валідними.

На думку 75 % респондентів правила проведення контрольних заходів, що використовуються в Університеті, повністю забезпечують об’єктивність екзаменаторів.Усі 100 % опитаних своїми відповідями засвідчили те, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

87,5 % здобувачів ВОвважають, що електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів і забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. Але 12,5 % до сьогодні вважають, що електронна форма лише частково забезпечує відповідність рівня знань та оцінки.

100 % опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі і визнали, що правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів.

Додаткових пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів під час даного анкетування не надходило.

Отже, обрані Університетом форми проведення контрольних заходів  та критерії оцінювання є об’єктивними та зрозумілими для більшості здобувачів ВО ступеня магістра за освітньою програмою 181 «Ресторанні технології».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було прийнято рішення щодо подальшого розширення банку тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. взяли участь 87 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів, проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. 40% респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі, інші 60% дізнаються про них від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

94% респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 90% вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано схожі результати. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (70%), повністю (22%) та швидше (8%) відповідає принципам прозорості. 90% респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі, проте 10% визнали їх чіткими та зрозумілими, але не за всіма контрольними заходами.

100% учасників анкетного опитування пітвердили, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (70%) та швидше (30%) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі опитані вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою 90% опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. Основними перевагами такої форми вважають зручність для здобувачів ВО (90%), об’єктивність оцінювання (80%) та відсутність суб’єктивної складової (88%). 91%  респондентів вважають, що проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. 100% респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

100% опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі  і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 20% учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів. Майже усі респонденти (90%) підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін продовжувати подальше планове розширення банку тестових завдань з перевіркою їх валідності.

 

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі     «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін проводилось у формі онлайн-опитування з 19.09.2022 р. по 03.10.2022  р. методом анкетування (анкета SQ2) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи відомо Вам про можливість вибору навчальних дисциплін?» 100 % респондентів відповіли «Так».

На наступні запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» та «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» отримано відповідні результати: 53 % відповіли, що на «початку кожного навчального року та семестру» та «вибір вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення в наступному семестрі здійснюється он-лайн» (37 %), «після презентації вибіркових дисциплін» (26 %).

Узагальнена інформація про відповіді респондентів щодо оцінки процесу консультування при виборі навчальних дисциплін свідчить, що здобувачі ВО частіше усього за консультаціями звертаються до викладачів (42 %), до гаранта ОП (16 %), опираються на власну дуку (16 %) та ці консультації для них є найбільш корисними.

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось відповісти на запитання «Чиї поради Ви враховуюєте при виборі навчальних дисциплін?» (викладачів – 16 %, викладачів та одногрупників – 26 %, викладачів та батьків – 21 %, нічиї, враховую тільки власну думку – 21 %, одногрупників – 11 %, важко відповісти – 5 %) та на запитання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» (скоріше так – 32 %, так – 68 %). Відповіді на обидва питання відображають значний рівень самостійності студентів у процесі вибору навчальних дисциплін.

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору» відбувся таким чином: «Важливий» та «Дуже важливий» вибрали від 63 %  до 100 % респондентів.

Відповідаючи на наступні запитання, отримані такі відповіді: «Наскільки особисто Вас задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору?» (повністю задовольняє – 50 %, скоріше задовольняє – 50 %); на запитання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?» (так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно – 79 %; важко відповісти – 16 %; ні, дисциплін загального вибору забагать – 5 %); на запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору?» (задовольняє повністю – 50 %, скоріше задовольняє – 50 %).

Відповіді студентів на низку питань, щодо переліку, кількості та процедури запропонованих дисциплін вільного вибору показують задовільність студентів.

На питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: так – 58 %, важко відповісти – 26 %, ні – 16 %.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

  • здобувачі вищої освіти ознайомлені з можливістю вибору навчальних дисциплін;
  • респондентам відомо коли здійснюється вибір навчальних дисциплін та як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін;
  • респонденти продемонстрували значний рівень самостійності у процесі вибору навчальних дисциплін;
  • здобувачів вищої освіти задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;
  • здобувачів вищої освіти влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру та задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

– організовувати консультації здобувачів ВО для надання додаткової інформації, роз’яснення проблемних питань  щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри);

– додатково інформувати здобувачів ВО про наявність сертифікованих навчальних курсів Університету, їх перелік, переваги та зв’язок із сучасними вимогами ринку праці (викладачі, гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за формою SQ_7

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за формою SQ_7

За результатами анкетного опитування 44 % його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 56 %, з їх слів, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання 33 % респондентів  дізнаються під час навчання, а інші 67 % – перед вивченням дисципліни.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають

викладач (78 %) або робоча програма чи силабус дисципліни (22 %).

67 % опитаних здобувачів вищої освітизнають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 22 % повідомили, що вони скоріше володіють такою інформацією перед вивченням навчальної дисципліни. І лише 11 % відповіли, що скоріше не володіють такою інформацією.

78 % відповіли, що знають або скоріше знають заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

Основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» в Університеті виступають викладач (за думкою 78 % респондентів), адміністрація ННІ або Університету (за думкою 22 % респондентів).

89 % своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни.

На жаль, конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

Таким чином, за результатами анкетного опитуванняможна зробити висновок, що якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в Університеті за відповідною освітньою програмою знаходяться на високому рівні та задовольняє переважну більшість студентів.

За результатами обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва необхідно: викладачам максимально висвітлювати цілі, задачі, зміст навчання, критерії оцінювання саме перед вивченням дисципліни; намагатися не змінювати цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання під час вивчення дисципліни; доводити до всіх студентів без винятку інформацію про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 р. – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?» наступний:  «Повністю влаштовують» – 80 % респондентів, «Скоріше влаштовують» – 20 %.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» 40 % здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні», 60 % осіб – «скоріше достатні». На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні: «Повністю задовольняє» – 80 %, «Скоріше задовольняє» – 20 %.

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» 80 % осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», 20 % – «Скоріше задовольняє». У відповідь на питання щодо пропозицій для підвищення рівня викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях, то лише 1 особа надала пропозицію щодо використання ще більше реальних прикладів з практики роботи підприємств ресторанного господарства.

100 % здобувачів ВО відповіли, що  «викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо».Відповідаючи на запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» всі опитані надали відповідь «Так» та визначили, що критерії є зрозумілими.

На запитання анкети «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» усі студенти визначили, що критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки.

100 % опитаних відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін та надають їм відомості щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети вивчення модулів, зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень, які, за думкою респондентів, відповідають реальним вимогам до якості підготовки фахівців з вищою освітою. Загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей 100 % опитаних оцінили як скоріш високу. Також вони вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень.

Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100 % респондентів. 51 % учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100 % задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. Усі 100 % респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії.

Загальне враження від навчальних ресурсів, що використовуються в Університеті викладачами у процесі викладання дисциплін (підручники, посібники, тексти, відео та аудіо тощо) описується оцінками респондентів від 6 до 8,2 балів за 10-бальною шкалою. Таким чином, загальне враження від навчального контенту за результатами опитування можна вважати позитивним.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді, що відображені далі. Отже, про застосування методу групових проєктів з різною періодичністю свідчать 87 % респондентів, більшість опитаних – 60 % – обрали варіант періодичності «час від часу», що можна пояснити можливістю використовувати групове проєктування лише в певних навчальних дисциплінах; 13 % респондентів вагалися з відповіддю.

На питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Flipped Classroom?» та «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Peer Learning?» респонденти дали відповіді: про застосування технології «Flipped Classroom» в навчальному процесі свідчать 66 % респондентів, при цьому 53 % обрали варіант відповіді про періодичне використання даної технології та 13 % – про часте використання. 34 % учасників анкетування завагалися з відповіддю. Освітня технологія «Peer Learning», за результатами опитування, є більш зрозумілою для здобувачів вищої освіти, оскільки 87 % респондентів надали відповіді про використання цього інструменту в навчальному процесі й лише 13 % завагалися з відповіддю. При цьому 60 % відповіли про часте використання даної технології.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звернути увагу на роз’яснення здобувачам вищої освіти сучасних освітніх технологій (Flipped Classroom та Peer Learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

За результатами опитування SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи,було виявлено, що 78 % респондентів обізнані з цього питання. 22 % зосередили свою увагу на варіантах відповідей «свобода навчання» та «свобода викладання» респондентів.

Усі респонденти дали однозначну відповідь «так» на питання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?».

Усі 100  % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими). Щодо питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 67% опитаних дали відповідь «Скоріше ні», 22% – відповідь «Ні», та ще11 завагалися з відповіддю. Усі респонденти, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукаютьздобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності.

На питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 78% учасників анкетування обрали відповідь «Скоріше так», але інші 22% обрали відповідь «Скоріше ні».

На питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» всі респонденти дали позитивні відповіді. 100% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет  студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». На питання «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях?» отримано 100% відповідей «Так».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було вирішено:

  • методи навчання та викладання в Університеті відповідають сучасним принципам академічної свободи, однак слід звернути увагу на обізнаність здобувачів вищої освіти з цього питання;
  • викладачам надати більше прав студентам при виборі теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіт

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет повністю влаштовують»  80% респондентів, «скоріше влаштовують» – 20 %. На питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» 40% опитаних відповіли «так, достатні», 60% осіб – «скоріше достатні». На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?» 80% здобувачів відповіли «повністю задовольняє» – 80%, «скоріше задовольняє» – 20 %. На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» 80% осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», 20 % – «Скоріше задовольняє». 100% опитаних здобувачів відповіли, що  викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо». На запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» всі опитані здобувачі вищої освіти надали відповідь «Так». 100% здобувачів зазначили зрозумілість критеріїв. 85% респондентів визначили, що критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, відповідають реальним вимогам до якості підготовки, 15% – «скоріше задовольняють». 75% опитаних оцінили результативність занять як «висока», 25% – «скоріше висока». Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін в  Університеті задовольняють 100% респондентів. 51% опитаних відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100 % задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 100% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання методи дискусії. Загальне враження від навчальних ресурсів, що використовуються в Університеті викладачами у процесі викладання дисциплін (підручники, посібники, тексти, відео та аудіо тощо) оцінюється респондентами від 6 до 8,2 балів за 10-бальною шкалою.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: застосування з різною періодичністю – 87% респондентів, 67 % опитаних відповіли «час від часу», що можна пояснити можливістю використовувати групове проєктування лише в певних навчальних дисциплінах; 13% респондентів вагалися з відповіддю. Застосування методу як Flipped Classroom було підтверджено 85% опитаних, 15% не змогли визначитися з відповіддю. Застосування методу Peer Learning підтверджено 100% респондентами. Пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті» опитані здобувачі не надали.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: викладачам навчальних дисциплін розширити застосування форм роботи, які спрямовані на групові методи роботи та творчу складову.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти навчального навантаження (SQ_4) стосувалось виявлення рівня задоволеності респондентів доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягом навчального навантаження, термінами виконання різних видів робіт та проводилось у формі онлайн-опитування з 03.10.2022 р. по 07.10.2022  р. із використанням сервісу Microsoft Forms..

З огляду на порівняно вузьку тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження: оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,9);  актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,8); оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять (4,8); оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,7); оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів) (4,8);  рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,7);  рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати (4,7);

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:  оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження (4,4); оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,4); оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,4); розклад занять (4,4).

Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як скоріше оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань не повністю відповідає потребам здобувачів ВО, кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: Гаранту ОП вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей звертатись до представників адміністрації з власних питань та механізмів подання запитів до Дирекції; НПП, які викладають навчальні дисципліни на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, провести моніторинг навчальних ресурсів, що використовуються, з метою визначення оптимальності термінів та обсягів виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анкетування за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 р. – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами опитування виявлено, що можливості обирати дисципліни для вивчення влаштовують 89% учасників анкетування, а 11% скоріше влаштовує.

78% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності. Рівень викладання навчального матеріалу на лекціях задовольняє 100% здобувачів, а на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – лише 89%. 100% опитаних відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін та надають їм відомості щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети вивчення модулів, зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень, які, за думкою респондентів, відповідають реальним вимогам до якості підготовки фахівців з вищою освітою.

Загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей 78% опитаних оцінили як високу, а 22% – як скоріш високу. 89% респондентів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень. Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100% респондентів. 67% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 89% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 11% відповіли, що використовують час від часу.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: використовують часто – 44%, використовують час від часу – 56%. На питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технології Flipped Classroom та Peer Learning?» позитивно відповіли 89% респондентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри ТРГГРСП прийнято рішення: викладачам навчальних дисциплін передбачити групові проєкти, як обов’язковий елемент навчального процесу; провести роз’яснення здобувачам ВО сучасних освітніх технологій (Flipped Classroom та Peer Learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування з 19.09.2022 р. по 03.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Усі респонденти зазначили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін. На питання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» відповідь «На початку кожного семестру» обрало 100% опитаних. На питання «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» 100% обрали відповідь – «Вибір вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у наступному семестрі здійснюється онлайн». На питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?» 40% респондентів обрали варіант – «Від директора ННІ», 60% опитаних зазначили, що «Інформація міститься на сайті» або «Інформація міститься на сайті кафедри».

Аналіз відповідей на питання на запитання «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?» свідчить, що здобувачі ВО за консультаціями звертаються до гаранта ОП (16 %), завідувача кафедри (33%), 67% опитаних опираються на власну думку. Відповідаючи на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?», респонденти відзначили поради: «Викладачів» -33%, «Спираюся на власну думку» – 67%. Відповіді на питання «Чиї поради Ви враховуєте при виборі навчальних дисциплін?» розподілилися наступним чином: викладачів – 16 %, викладачів та одногрупників – 26 %, викладачів та батьків – 21 %, нічиї, враховую тільки власну думку – 21 %, одногрупників – 16 %. При цьому на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» всі респонденти відповіли «так».

При виборі дисциплін вільного вибору опитані здобувачів вищої освіти звертають увагу на практичну спрямованість дисципліни (оцінка «5»), безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією (оцінка «5») та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії (оцінка «5»). Найменш значущі чинники – назва дисципліни (4,6), викладач (4,6) її «легкість» (4,3).

Опитані здобувачі вищої освіти переважно задоволені переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 68% відповіли «повністю задовольняє», 32% – «скоріше задовольняє». Усі опитані зазначили, що їх влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру. Пропозицій щодо включення дисциплін до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної чи професійної підготовки респондентами не надано. На питання «Наскільки особисто Вас задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору?» 68% опитаних зазначили, що процедура задовольняє повністю, 32% – обрали варіант скоріше задовольняє. Респонденти продемонстрували високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (ефективні комунікації; іноземна мова; менеджмент; управління стресами; розвиток креативного мислення – 68%; особисте зростання та психологія (32%).

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: організовувати консультації здобувачів ВО для надання додаткової інформації, роз’яснення проблемних питань щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри, директор НІІ); додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо (викладачі, гарант, зав. кафедри).