Записи

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми за анкетою форми SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП» взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології».Анкетування проводилося з 21 по 25 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

87,5 % респондентів відповіли, що їм відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 12,5 % – процедура перегляду змісту освітніх програмїм невідома. 50 % респондентів повністю усвідомлюють, яким чином вони приймають участь у перегляді освітніх програм, 37,5 % швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 12,5 % не розуміють її. 75 % учасників анкетування вважають, що необхідність перегляду ОП перш за все викликана зміною потреб ринку праці та  суспільства;по 12,5 % – необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень та  «Застарілістю» ОП. 75 % респондентів стверджують, що ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП є достатнім або швидше достатнім для забезпечення її відповідності вашим потребам та сучасним тенденціям. Подібно 75 % респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 25 % відповіли, що такий влив недостатній. 75 % опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в  перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 25 % не приймали у цьому участі.

85 % респондентів відповіли, що Студентська рада Університету ініціює опитування та обговорення питань внутрішнього забезпечення якості ОП та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. 87,5 % респондентів вважає, що участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 12,5 % опитаних залишили це питання без відповіді. 72,5 % учасників анкетування процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування), 25 % вважають відповідний вплив недостатнім та ще 2,5 % обрали відповідь «Ні».

97,5 % респондентів вважають процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою GoogleForms зручним та об’єктивним, а 2,5 % обрали відповідь «Так, але бажано застосовувати інші спеціалізовані сервіси».

75 % учасників даного анкетного опитування повною мірою володіють інформацією щодо внесених до ОП змін, 25 % респондентів не надали відповідей на це питання.

87,5 % респондентів вважають, що рівень їх залучення до процедури перегляду освітніх програм є достатнім повністю. Подібно 87,5 % учасників анкетного опитування засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП. Попередні зміни відповідної відомі 75 % учасників даного анкетного опитування й вони дізналися про них самостійно.

За результатами обговорення анкетування встановлено, що більшість респондентів знає, яким чином здійснюється перегляд змісту ОП; здобувачі ВО залучаються до цього перегляду.

На засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва ухвалено: слід зосередитися на визначенні причин необізнаності деяких здобувачів ВО з питання внесення відповідних змін до ОП з метою їх удосконалення та на підвищенні рівня інформатизації даного напряму діяльності в Університеті шляхом проведення роз’яснювальних бесід в групах (гарант, зав. кафедри).

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у формі онлайн-опитування 07.11.2022-11.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ12) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ?» відповіді респондентів розділись наступним чином:

«студент-студент» – 90% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»; 10% – «майже не стикався (стикалася)»;

«студент-викладач» – 100% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»;

«батьки-адміністрація/викладач» 100% респондентів відповіли «ніколи не стикався (стикалася)».

На запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 80% відповіли «скоріше так», 10% «скоріше ні»; 10% «важко відповісти».

На запитання «У яких офіційних документах міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 80% респондентів зазначили «Положення, представлені на сайті Університету», 20% «Правила поведінки в ДонНУЕТ; Кодекс етики та гідності Університету».

На запитання «З якими конфліктними ситуаціями «студент-студент» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» та «З якими конфліктними ситуаціями «студент-викладач» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» всі респонденти зазначили, що не стикалися із жодною.

На блок запитань «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ?» та «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-викладач» у ДонНУЕТ?» студенти зазначили, що їх все влаштовує.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації»:

«на доведені випадки булінгу» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 90%, «цілком ефективні» – 10%;

«на доведені випадки сексуальних домагань» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 90%, «цілком ефективні» – 10%;

«на доведені випадки дискримінації» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 90%, «цілком ефективні» – 10%;

«на доведені випадки корупції» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 90%, «цілком ефективні» – 10%.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти загалом ознайомлені з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, а також з офіційними документах, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій. Неоднозначність відповідей пов’язана з тим, що студенти навчаючись в Університеті з конфліктними ситуаціями не стикалися у межах ДонНУЕТ;

– здобувачі вищої освіти вважають, що конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ розв’язується спільними зусиллями батьків-адміністрації/викладачів;

– студенти вважають, що якщо будуть доведені випадки булінгу, сексуальних домагань чи дискримінації, адміністрація Університету здійснить ефективний порядок реагування на конфліктні ситуації.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатами запропоновано ознайомлювати студентів з офіційними документами, які міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ в перший тиждень навчальних занять кожного року.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 14 по 18 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

На питання, чи потребує ваша освітня програма (ОП) перегляду, 10,5 % респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», 12 % обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та 77,5 % – «Не потребує».

27,5 % опитаних відповіли, що їм не відомі зміни їхньої ОП, а інші 32,5% –що відомі, і що дізналися вони про такі зміни з різних джерел. 50 % респондентів вважають, що ОП відмінно формує їх академічні знання та навички, 50 % – добре. 50 % опитаних вважають, що ОП відмінно сприяє їх особистісному розвитку, по 25 % опитаних віддали перевагу доброму та задовільному рівню. Подібно 50 % респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, відмінно вплине на їх майбутню кар’єру, по 25 % вважають такий рівень впливу добрим та задовільним. 62,5 % учасників стверджують, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства. 37,5 % респондентів вважають, що необхідність перегляду ОП може бути викликана застарілістю ОП та її невідповідністю сучасним вимогам, 62,5 % – необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень. 75 % респондентів вважають, що їх ОП повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25 % – на достатньому рівні. 82,5 % респондентів вважають, що перелік обов’язкових дисциплін за їхньою ОП не потребує перегляду. 17,5 % опитуваних стверджують, що перелік вибіркових дисциплін даної ОП перегляду потребує і головна причина цього – необхідність удосконалення ОП. Щодо відповідності наявної форми атестації за ОП Стандарту вищої освіти та достатності для визначення кваліфікації випускників думки розділилися – 90 % респондентів вважають, що так, а інші 10 %, що ні. Всі респонденти вважають, що графік організації навчального процесу за відповідною ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану. За думкою 87,5 % опитаних навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників. 85 % даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 15% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються». На думку 85 % респондентів ресурси Університету достатні для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання. Щодо відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респондентів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням: «Дуже задоволений» та «Швидше задоволений» – по 25 %, «Задоволений» – 50% респондентів.

75% респондентів вважають, що, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, по 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП та за рахунок залучення здобувачів до перегляду ОП.

37,5 % опитаних відповіли, що дуже задоволені навчанням за даною ОП, 50 % – цілком задоволені,  ще 12,5 % – «Швидше задоволені». 75 % учасників анкетування вважають дану ОП достатньою для працевлаштування, 25 % учасників анкетного опитування – сучасною та затребуваною.

За результатами анкетування встановлено, що рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано продовжувати регулярне співробітництво з роботодавцями з метою підтримування ОП в актуальному стані, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців (гарант, зав. кафедри, викладачі).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_12 щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті взяли здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 07 по 11 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

Відповіді учасників анкетного опитування у форматі середніх арифметичних значень оцінок за 4-бальною шкалою щодо розповсюдженості конфліктних ситуацій в Університеті, де оцінка «0» відповідає відсутності визначеної відповіді, оцінка «1» відповідає повній відсутності конфліктних ситуацій, а оцінка «4» свідчить про розповсюдженість конфліктних ситуацій, наступні: студент-студент (3,0), студент-викладач (3,0), батьки-адміністрація/викла­дач (1,0).

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 87,5 % респондентів  надали відповідь «скоріше так», проте 12,5 % респондентів відповіли «скоріше ні». 62,5 % учасників анкетного опитування знайомі з офіційними документами Університету, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій, 37,5 % у своїх відповідях послалися  на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів,що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 50 % респондентів указали варіант ознайомлення учасників освітнього процесу із офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 37,5 % людей указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще 12,5 % респондентів не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

На питання «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація між учасниками освітнього процесу в Університеті» було отримано різноманітний розподіл відповідейв залежності від учасників конфліктних ситуацій. Це і студенти (53-80 %), і директор ННІ (7-80 %), і проректор (20-33 %), і викладачі (13 %), і МОНУ (7 %), і батьки (20 %). Деяким респондентам було важко відповісти.Серед видів конфліктних ситуацій, з якими учасники анкетного опитування стикалися на рівні «студент-студент», були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (37,5 % респондентів) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (також 37,5 % респондентів). Інші 25 % опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією.Конкретних пропозицій щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ учасниками анкетного опитування надано не було.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання» (12,5 % респондентів), «Упереджене ставлення до студента» (25 %), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (12,5 %) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (25 %). 75 % не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент -викладач». Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100 % респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки не відомі.

Таким чином, результати даного анкетного опитування свідчать, що політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ є ефективною, конфліктні ситуації вирішуються безпосередньо учасниками конфліктних ситуацій. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва пропонується доводити інформацію про механізми врегулювання можливих конфліктів до здобувачів освіти не тільки через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету та посилання на них під час загальних організаційних зборів, а й у всі інші можливі способи, щоби досягти високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань (викладачі, гарант, зав. кафедри).

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 07 по 11 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms. У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден».

Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок наступні:

4,8 – в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм, в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти;

4,7 – освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, на території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок, в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо), в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти, інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні, здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, в Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

4,6 – адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті, інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна, в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;

4,5 – питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ;

4,3 – в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва встановлено, що рівень та ефективність організації освітнього середовища Університету за різними критеріями респондентами були оцінені від 4,3 до 4,8 балів; здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня підтверджують практично повну відповідність освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва визначено необхідність зав. кафедри підготувати пропозиції щодо удосконалення інфраструктури для людей з особливими потребами та передати їх на розгляд в планово-економічний відділ.

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації у формі онлайн-опитування 30.10.2022-04.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ9) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічна доброчесність»?» 72% респонденти відповіли «так», 28% «скоріше так»; на запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічний плагіат»?»: «так» – 88% респондентів; «скоріше так» – 12% респондентів.

На запитання «Чи знаєте Ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм?» – 86% здобувачів вищої освіти відповів «так», 14% «важко відповісти».

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» відповіді респондентів розділились наступними чином: «так, регулярно» – 28% студентів; «так, іноді» – 26%; «ні, ніколи» – 46%.

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо)» та «Наукові роботи (статті, монографії тощо)» 72% студентів вважають, що це потрібно «для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань)», 28% «щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття».

«Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» та «Чи ставали особисто Ви жертвою плагіату?» всі респонденти обрали варіант відповіді «ні». «Як Ви вважаєте, яке ставлення до плагіату є найбільш поширеним серед студентів?» всі респонденти зазначили, що «плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій».

На запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету?» всі респонденти зазначили – «наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

На запитання «Чи знайомі Ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?» відповіді розподілилися так: «так» – 86% респондентів; «скоріше ні» – 14% респондентів.

«Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?» було отримано відповіді: «так» – 86%, «скоріше так» – 14%. «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» відповідей респондентів розділились наступним чином: «так» – 72%, «скоріше ні» – 28%.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?» – 58% здобувачів вищої освіти відповіли «скоріше вплине», 28% – «суттєво впливає», 14% – «важко відповісти».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– в освітньому середовищі переважаюча більшість здобувачів вищої освіти обізнані та дотримуються принципів академічної доброчесності;

– студентів інформують про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання та ознайомлюють із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті;

– здобувачі вищої освіти вважають, що необхідно намагатися дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;

– студентам відомо про наслідки порушень академічної доброчесності.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. Продовжити проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
  2. Ознайомлювати студентів з перших занять із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації у формі онлайн-опитування 30.10.2022-04.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ9) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічна доброчесність»?» 80% здобувачів вищої освіти відповіли «так», 20% «скоріше так»; на запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічний плагіат»?»: «так» – 87% респондентів; «скоріше так» – 13% респондентів.

На запитання «Чи знаєте Ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм?» – 82% здобувачів вищої освіти відповіли «так», 10% «ні», 8% «важко відповісти».

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» відповіді респондентів розділились наступними чином: «так, регулярно» – 70% студентів; «так, іноді» – 20%; «ні, ніколи» – 10%.

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо)» та «Наукові роботи (статті, монографії тощо)» 60% студентів вважають, що це потрібно «для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань)», 40% «щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття».

«Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» та «Чи ставали особисто Ви жертвою плагіату?» всі респонденти обрали варіант відповіді «ні». «Як Ви вважаєте, яке ставлення до плагіату є найбільш поширеним серед студентів?» всі респонденти зазначили, що «плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій».

На запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету?» всі респонденти зазначили – «наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

На запитання «Чи знайомі Ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?» відповіді розподілилися так: «так» – 87% респондентів; «скоріше ні» – 13% респондентів.

«Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?» було отримано відповіді: «так» – 85%, «скоріше так» – 15%. «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» відповідей респондентів розділились наступним чином: «так» – 70%, «скоріше так» – 15%, «скоріше ні» – 15%.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?» – 40% здобувачів вищої освіти відповіли «скоріше вплине», 40% – «суттєво впливає», 20% – «важко відповісти».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– в освітньому середовищі переважаюча більшість здобувачів вищої освіти обізнані та дотримуються принципів академічної доброчесності;

– студентів інформують про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання та ознайомлюють із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті;

– здобувачі вищої освіти вважають, що необхідно намагатися дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;

– студентам відомо про наслідки порушень академічної доброчесності.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. Продовжити проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
  2. Ознайомлювати студентів з перших занять із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за анкетою форми SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилось з 30.10.22 по 04.11.22 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» знайомі 37,5 % опитаних або скоріше знайомі 62,5 % опитаних. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат».

100 % опитаних відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм. На питання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» лише 25 % опитаних дали відповідь «Так, іноді» та 75 % відповіли, що ніколи цього не робили.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 87,5 % респондентів повідомили, що такі випадки їм не відомі та 12,5 % опитаних було важко відповісти на це питання.Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

62,5 % респондентів обрали відповідь «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій», 25 % – «Плагіат – це погано, але я не знаю/не вмію правильно, або мені важко так зробити, тому краще запозичити матеріал звідкись» та ще 12,5 % обрали варіант «Плагіат не схвалюється, але яка різниця, якщо це дозволяє зекономити сили та час».

62,5 % опитаних студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт, проте 25 %  обрали варіант відповіді, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях  і ще 12,5 % було важко відповісти на це питання.

Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 75 % респондентів, 25 % – скоріше знайомі.

100 % учасників даного анкетного опитуваннявважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності.

Також, за думкою 100 % респондентів, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (37,5 % відповідей) або скоріше посилить (62,5 % відповідей) їх намагання діяти доброчесно.

На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» 75 % респондентів обрали варіант відповіді «Важко відповісти», по 12,5 % відповіли «Скоріше ні» і «Скоріше так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100 % респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва встановлено, що поняття «академічна доброчесності» та «академічний плагіат» зрозуміле здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології», проте слід продовжувати роз’яснювальну роботу з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті.

 

 

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_6 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 24.10.2022 р. по 27.10.2022 р. В опитуванні взяли участь 85 % здобувачів вищої освіти.

За результатами опитування SQ_6, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи, було виявлено, що 64 % респондентів обізнані з цього питання і обрали всі варіанти відповідей, що відповідають таким принципам, як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на засадах свободи слова і творчості, безперешкодного поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень, а також використання відповідних результатів.  26 % зосередили свою увагу на варіантах відповідей «свобода навчання» та «свобода викладання» респондентів. Проте ще 10 % опитаних було важко відповісти, що означає академічна свобода.

Усі респонденти дали однозначну відповідь «так» на питання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?».

Усі 100 % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими). Слід відзначити, що це відповідає демократичним принципам свободи слова і сприяє різнобічному розвитку особистості, проте слід звертати увагу, щоб результати подібних досліджень не суперечили чинному законодавству та етичним принципам, прийнятим в суспільстві.

Щодо питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 64 % опитаних дали відповідь «Скоріше ні», 26 % – відповідь «Ні», та ще 10 % завагалися з відповіддю.

Усі респонденти, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукають здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності.

На питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 76 % учасників анкетування обрали відповідь «Скоріше так», але інші 24 % обрали відповідь «Скоріше ні». Можна передбачити, що такий розподіл відповідей спричинено принципом вибору змісту індивідуальних завдань за запропонованими варіантами, який продовжують використовувати викладачі. Проте відзначається тенденція, що все більше викладачів практикують вільний вибір тем для досліджень, особливо в межах науково-дослідної діяльності здобувачів ВО, виконання курсових та кваліфікаційних робіт.

На питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» всі респонденти дали позитивні відповіді, що відповідає дійсності завдяки, у першу чергу, наявності власного репозитарію, де розміщуються всі кваліфікаційні роботи, та, по-друге, наявністю в Університеті наукових видань різного спрямування та вільною можливістю публікації студентських робіт у виданнях за межами Університету.

100 % позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет  студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». Це пояснюється наявністю відповідної інформаційної сторінки на сайті Університету, де регулярно розміщується та оновлюється відповідна інформація, та залученням до проєктної та грантової діяльності усього викладацького складу під загальним керівництвом ректорату.

На питання «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях?» отримано 100 % відповідей «Так».

Таким чином, за результатами опитування можна зробити висновки, що методи навчання та викладання в Університеті відповідають сучасним принципам академічної свободи, проте слід звернути увагу на обізнаність здобувачів вищої освіти з цього питання, що полягатиме у розумінні основних принципів академічної свободи, які відповідатимуть її повному визначенню, але не суперечитимуть етичним принципам суспільства та чинному законодавству.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було вирішено:

– всім викладачам навчальних дисциплін на ОП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти надавати право здобувачам ВО на вільний вибір тем для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо, особливо в межах науково-дослідної діяльності здобувачів ВО, виконання курсових та кваліфікаційних робіт;

– проводити консультації щодо норм та форм реалізації академічної свободи здобувачами ВО (гарант, зав. кафедри, викладачі).

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо організації контрольних заходів

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо організації контрольних заходів проводилось у формі онлайн-опитування 30.10.2022-04.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ8) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету» – 28%; «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету; так, з ним нас ознайомлювали під час занять» – 58%; «так, з ним нас ознайомлювали під час занять» – 14% респондентів.

На запитання «Чи є правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу?» 100% опитуваних здобувачів ОП вважають «так».

На запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною»; 14% – «так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома, але не за всіма дисциплінами».

«В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» всі респонденти обрали варіант відповіді «В робочій програмі навчальної дисципліни».

На запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» 86% респондентів обрали варіант відповіді «так», 14% – «швидше так».

На запитання «Визначте, чи є правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими» – 86% здобувач вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так», 14% студентів «так, досить чіткі та зрозумілі».

«Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» 100% респонденти обрали варіант відповіді «так»; на запитання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» – 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так»; 14% – «швидше так». Результати показують, що здобувачів вищої освіти заздалегідь інформують про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти вважають правила проведення контрольних заходів доступними, а поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною;

– здобувачі вищої освіти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання;

– здобувачів вищої освіти задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, а правила проведення контрольних заходів вважають чіткими і зрозумілими.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. Звернути увагу викладачів на обов’язковість доведення до відома здобувачів вищої освіти інформації щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх оцінювання на першому занятті з навчальних дисциплін.
  2. Сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно змін, що вносяться до освітньої програми, робочої програми на основі результатів опитування.