Записи

Результати анкетного опитування за формою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

У опитуванні за анкетою форми SQ_2, що проводилось 19-23.09.22р., взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Своїми відповідями усі учасники анкетного опитування підтвердили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін. Запиту на додаткову інформацію щодо можливості вибору навчальних дисциплін від учасників даного анкетування не надходило.

На питання «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» 78% респондентів обрали варіант відповіді, що вибір дисциплін здійснюється онлайн, за допомогою спеціальної комп’ютерної програми.

У відповідях на питання «Як Ви дізнаєтесь про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?» 78% респондентів послалися на сайт Університету.

Респонденти зазначили, що здійснюючи вибір навчальних дисциплін, зверталися за консультаціями до керівника освітньої програми (22%), до завідувача кафедри (33%), до директора ННІ (22%), орієнтувалися на власну думку та важко було відповісти –  по 11%.

Відповідаючи на питання «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними? перевагу респонденти віддали керівнику освітньої програми (56%) та директору ННІ (33 %), 11% опитуваних обрали завідувача кафедри.

За результатами анкетування можливість самостійного вибору дисциплін є важливою для 100% опитаних здобувачів вищої освіти.

Перелік запропонованих дисциплін вільного вибору повністю задовольняє 78% опитаних здобувачів вищої освіти, скоріше задовольняє – 22%.

Щодо кількості дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру, то більшість респондентів (89%) вважають, що таких дисциплін стільки, скільки потрібно.

Конкретних пропозицій стосовно напрямів удосконалення процедури вибору дисциплін від учасників анкетного опитування не надходило.

Відповідно до результатів анкетного опитування за сертифікованими навчальними курсами Університету виявили бажання навчатися 67%.

Отримані результати дозволяють зробити висновки, що респонденти обізнані щодо індивідуальної освітньої траєкторії, їх влаштовує система вибору дисциплін,  кількість, перелік.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри ТРГГРП прийнято рішення: гаранту ОП, завідувачу кафедри, викладачам проводити консультації здобувачів ВО щодо додаткової інформації стосовно вибору навчальних дисциплін; інформувати здобувачів ВО про сертифіковані навчальні курси ДонНУЕТ, їх переваги та практичну цінність.

Результати анкетного опитування за формою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (95%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 100% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності; повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях – 50% здобувачів, скоріше задовольняє – 50%, а на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – повністю задовольняє 80%, скоріше задовольняє – 20%;

– найбільш ефективними формами роботи на заняттях респонденти вважають; участь в обговореннях та прослуховування відповідей (доповідей) однокурсників; виконання творчих, проблемних завдань з формулюванням самостійних висновків, розв’язання кейсових завдань, а також участь у розробці різного роду проектів;

– 100% опитаних відповіли, що всі викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 85,5% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 14,5% оцінило результативність як скоріш висока;

– 100% здобувачів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 87,5% студентів, 12,5% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 50% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті;

– 75% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 25% відповіли, що використовують час від часу;

– 84% опитуваних здобувачів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто або час від часу.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства (протокол № 4 від 21.11.2022) прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання, які сприяють розвитку у здобувачів ВО комунікативних властивостей, навичок міжособистісної взаємодії, критичного мислення, лідерських якостей, вміння працювати в команді.

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, знають його місцерозташування для ознайомлення і вважають, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 100% студентів можуть стверджувати, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною, знають, що в робочій програмі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною і спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відповідає їх потребам;

– здобувачі, які навчаються на ОП «Місцеві фінанси» під час анкетування зазначили, що правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими, інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, про графіки проведення контрольних заходів була заздалегідь оприлюднена, є вчасною, повною та доступною, процедура проведення контрольних заходів повністю відповідає принципам прозорості;

– 100% опитаних зазначили, що критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру є чіткими і зрозумілими за всіма контрольними заходами, правила проведення контрольних заходів повністю забезпечують об’єктивність екзаменаторів, і в Університеті дотримуються правил організації контрольних заходів;

– 67% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 33% – «в залежності від особливостей дисципліни»; проте 100% здобувачів впевнені, що електронна форма забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки;

– 100% опитаних відомо, яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вона є чіткою і зрозумілою, під час повторного проходження контрольних заходів оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО є об’єктивним, також 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– щодо можливості оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів, то 100% респондентів відповіли «так», вони знають, яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів, проте у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів, хоча жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів.

Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів під час опитування від студентів не надійшло.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення щодо проведення додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» щодо наявності у робочих програмах та силабусах дисциплін критеріїв оцінювання контрольних заходів, а також щодо процесу оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів.

Про результати опитування студентів спеціальності “Філологія” за анкетою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.10.2022 р. по 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (91%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 55% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 27% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми і 18 % скоріше недостатніми;

– 55% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 45% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 92% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 82% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 92% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 8% обрали відповідь «не зрозумілі»;

– 20% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 73% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 20% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 64% оцінило результативність як скоріш висока;

– 30% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю, тоді як 64% визначило рівень скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 65% студентів, 35% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 37% опитуваних надало відповідь, що вони брали участь в науковій діяльності в Університеті раніше, але припинили, 28% респондентів стверджує, що брали участь раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявні в Університеті, проте 35% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 10% планує у майбутньому;

– 90% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom (50%), технологію  Peer Learning (64%) часто або час від часу.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 5 від 11.11.2022 ).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів
  2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін
  3. продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.
  4. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)

 

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 24.10.2021-28.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 75% здобувачів дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни і лише 25% під час навчання ;

– 75% здобувачів відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 25% здобувачів зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 25% респондентів на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні», 50% респондентів відповіли «ні»;

– 80% студентів на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так», 20% відповіли «скоріше так»;

– 75% опитуваних на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» надали відповідь «так», 25% студентів зазначило «скоріше так»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 50% студентів є викладач, для 50% студентів – робоча програма або силабус дисципліни;

– 50% здобувачів зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, 25% здобувачів відповіли «скоріше ні», а 25% здобувачів відповіли «важко відповісти».

На питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» здобувачі зазначили, що їх немає.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення щодо проведення додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів»

Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 50% здобувачів ВО на питання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів?» надали відповідь «Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», інші 50% зазначило «Так, з ним нас ознайомлювали під час занять»;

– 100% респондентів відповіли, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 80% студентів на запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» надали відповідь «Так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною», 20% опитуваних зазначило «Так, викладачі стосовно контрольних заходів щось розповідали»;

– 70% здобувачів ВО на питання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» обрили відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», інші 30% зазначило «Я не знаю в якому. Завжди викладач розповідає критерії оцінювання»;

– 70% респондентів на запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» відповіли «так», 30% – «скоріше так»;

– 40% здобувачів ВО на пропозицію визначити, чи є правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими відповіли «так», 60% – «так, досить чіткі та зрозумілі»;

– 100% студентів надали відповідь на питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» -«так»;

– 50% опитуваних на питання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» відповіли «так», 10% здобувачів – «швидше так», 40% здобувачів – «так, але не за всіма дисциплінами»;

– 60% студентів на запитання «Чи відповідає процедура проведення контрольних заходів принципам прозорості?» відповіли «відповідає повністю», 30% – «відповідає достатньо», 10% – «швидше відповідає»;

– 70% здобувачів ВО на питання «Чи були критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру чіткими і зрозумілими?» обрили відповідь «так, чіткі та зрозумілі за всіма контрольними заходами», інші 50% зазначило «так, але не за всіма заходами»;

– 40% студентів на запитання «на Вашу думку правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів?» надали відповідь «так, повністю», 60% відповіло «швидше так»;

– 90% респондентів відповіли, що в Університеті дотримуються правила організації контрольних заходів;

– 70% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 30% – «в залежності від особливостей дисципліни»;

– найбільш обраними відповідями на питання «Яка, на вашу думку, основна перевага проведення контрольних заходів в електронній формі? (можна обрати декілька варіантів)» були: «зручність для здобувачів ВО», «об’єктивність оцінювання»;

– 90% опитуваних на питання «На вашу думку, проведення контрольних заходів в електронній формі сприяє відповідності результатів контрольних заходів реальному рівню знань здобувачів ВО?» надали відповідь «Так, електронна форма забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки», 10%  – «ні, не забезпечує, так як при складанні у паперовій формі можна доскласти викладачу для покращення оцінки»;

– 40% опитуваних на питання «Чи була у Вас можливість при проведенні контрольних заходів в електронній формі скористатися неправомірними підказками (списування, допомога третіх осіб, використання гаджетів)?» відповіли «Ні, списування неможливе», 60% здобувачів – «ні, так як комп’ютерні тести оригінальні та не відшукуються в інтернеті»;

– 10% студентів на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», 50% здобувачів – «так», 40% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 90% респондентів на запитання «Визначте, чи є правила повторного проходження контрольних заходів чіткими і зрозумілими?» відповіли «так», 10% – «скоріше ні»;

– 50% опитуваних на запитання «Чи були у Вас випадки повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «ні», 50% – «так»;

– 80% студентів зазначили, що процедура повторного проходження контрольних заходів є чіткою і зрозумілою, 20% – «важко відповісти»;

– 80% опитуваних на питання «Чи об’єктивним є оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО під час повторного проходження контрольних заходів?» відповіли «так» і «переважно так», 20% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 90% здобувачів ВО на питання «Чи дотримуються в Університеті процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?» обрили відповідь «так», інші 10% зазначило «Важко відповісти на поставлене питання»;

– 90% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів, інші 10% – «так»;

– 60% респондентів на запитання «Чи є в Університеті можливість оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів?» відповіли «так», 40% – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 40% здобувачів ВО на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції)  контрольних заходів?» обрили відповідь «так», інші 60% – «ні»;

– 90% здобувачів зазначило, що у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів;

– 100% студентів відповіло, що можливість підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів є реальною, а порядок подання заяв на апеляцію таким, що повною мірою задовольняє потреби здобувачів ВО;

– жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів;

– 80% здобувачів на питання «Чи мали Ви змогу поділитися своєю враженням щодо організації контрольних заходів?» відповіло «так, під час анкетування», 20% – «так, моєю думкою цікавляться представники адміністрації Університету».

Всіх респондентів електронний вид проведення контрольних заходів повністю влаштовує. Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів не надано.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 5 від 11.11.2022), було ухвалено здійснити заходи з підвищення поінформованість здобувачів ВО про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за дисциплінами кафедри; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо наявності у робочих програмах дисциплін критеріїв оцінювання рівня знань; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження».

Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження».

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,4);

– доступність індивідуального плану (4,2);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (4,2);

– оптимальність загального навчального навантаження в день (4,2).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– розклад занять (3,6).

Також інтерес представляє загальний рівень задоволеності кожного респондента аспектами навчання, пов’язаними з навчальним навантаженням.

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачі ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення про необхідність гаранту освітньої програми вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти на початку навчального року щодо питань, пов’язаних з навчальним навантаженням (до кого звертатись, з яких питань тощо) та своєчасного отримання розкладу занять.

Про результати опитування за анкетою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

Про результати опитування за анкетою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 19.09-23.09.2022 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (75%), «Інформація міститься на сайті кафедри» (100%)та «Від директора ННІ» (25%);

– 25% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору,  і по 25% здобувачів ВО зверталися за консультацією до завідувача кафедри, директора ННІ та враховували думку викладачів;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 50% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку викладачів, 25% – вважають корисними консультацію завідувача кафедри, 25% – консультацію директора ННІ;

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива або скоріш важлива можливість самостійного вибору дисциплін;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 75% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 25% відповіло «скоріше задовольняє». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (75% респондентів), «Викладач, який буде вести дисципліну» (75% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (100% респондентів).

На питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки?», «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки?» респонденти відповідь не надали.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

  • гаранту ОП «Місцеві фінанси» посилити рівень інформованості здобувачів ВО, що навчаються на даній ОП, про процедуру вибору дисциплін і процес реалізації індивідуальної освітньої траєкторії шляхом проведення загальних зборів здобувачів на ОП на початку навчального року;
  • гаранту ОП «Місцеві фінанси» організувати постійні консультації для здобувачів ВО, що навчаються на даній ОП, з метою окреслення переваг тих дисциплін, які пропонуються на вибір;
  • НПП посилити практичну спрямованість дисциплін, що викладаються на освітній програмі.

 

 

Про результати опитування за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft. Опитування свідчить, що здобувачі ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами анкетування встановлено, що:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) повністю задовольняє 100% респондентів;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 60% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 40% здобувачів ВО – на 3 бали;

– 100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– 100% респондентів зазначили, що на їх думку оптимальними є: 1) загальне навчальне навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з розкладом занять; лекційне навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з розкладом занять; навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом занять;

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін 60% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 40% здобувачів ВО – на 4 бали;

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін та оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 80% здобувачів ВО оцінили на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали;

– 100 % студентів зазначили, що терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є для них актуальними;

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 80% здобувачів ВО, 20% є скоріше задоволеними;

– 80 % респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 20% здобувачів ВО – на 4 бали.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 3 від 24.10.2022 ):

1. Гаранту ОП провести збори зі здобувачами ОП та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями.

2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП на початку вивчення дисципліни чітко сформувати та донести до здобувачів ВО терміни виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також протягом семестру здійснювати поточний контроль їх виконання та дотримання встановлених строків.

Про результати опитування за анкетою SQ_2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін»

Результати опитування здобувачів ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 19.09-23.09.2022 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (84%) та «Від директора ННІ» (16%);

– 68% студентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, тоді як 32% здобувачів ВО зверталися за консультацією завідувача кафедри;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 68% опитуваних відповіло, що орієнтуються лише на власну думку, 16% – вважають корисними консультацію завідувача кафедри, 16% – консультацію викладачів;

– 84% студентів зазначили, що їм важлива можливість самостійного вибору дисциплін та 16% надали відповідь «скоріше не важлива»;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 84% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 16% відповіло «скоріше задовольняє». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Назва дисципліни», «Викладач, який буде вести дисципліну», «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією».

– респонденти продемонстрували високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (84%).

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 3 від 24.10.2022 ):

1. За необхідності консультувати здобувачів ВО щодо особливостей використання програми для здійснення вибору студентами ДонНУЕТ дисциплін вільного вибору.

2. Інформувати здобувачів ВО щодо можливості опанування сертифікованих курсів ДонНУЕТ, їх переліку, переваг тощо.