Про результати опитування студентів спеціальності “Філологія” за анкетою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.10.2022 р. по 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (91%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 55% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 27% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми і 18 % скоріше недостатніми;

– 55% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 45% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 92% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 82% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 92% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 8% обрали відповідь «не зрозумілі»;

– 20% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 73% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 20% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 64% оцінило результативність як скоріш висока;

– 30% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю, тоді як 64% визначило рівень скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 65% студентів, 35% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 37% опитуваних надало відповідь, що вони брали участь в науковій діяльності в Університеті раніше, але припинили, 28% респондентів стверджує, що брали участь раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявні в Університеті, проте 35% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 10% планує у майбутньому;

– 90% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom (50%), технологію  Peer Learning (64%) часто або час від часу.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 5 від 11.11.2022 ).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів
  2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін
  3. продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу.
  4. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)

 

166 разів прочитано