Записи

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022р. по 11.11.2022р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи із результатів опитування 80% опитаних вважають освітнє середовище в Університеті повністю безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти:

– питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ (5 балів);

– в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки (5 балів);

– інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (5 балів).

Також, на рівні 4,6 балів здобувачі оцінили:

 • забезпечення на території Університету громадської безпеки і порядку;
 • стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
 • систему інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
 • ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;
 • стан доступності інформаційних ресурсів Університету за освітньою програмою «Місцеві фінанси»;
 • доступність Інтернет-ресурсів Університету для здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, тощо.

Хоча низькі оцінки здобувачів даної освітньої програми за вказаними критеріями носять одиничний характер, тобто проблеми, що їх викликали, не носять системного характеру, однак мета загального удосконалення освітнього середовища і підвищення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти вимагають посиленої уваги до цих критеріїв. Проте, під час опитування пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від студентів не надійшло.

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження.

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms. В опитуванні у період з 03.10.2022 р. по 07.10.2022 р. взяли участь здобувачі ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 57% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 19% здобувачів ВО оцінили на 4 бали; 24% – 3 бали;

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 62% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 24% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 14% здобувачів ВО – на 3 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) 62% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 28% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 10% здобувачів ВО – на 3 бали;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 57% здобувачів ВО оцінила на 5 бали, 29% здобувачів ВО оцінили на 4 бали; 14% здобувачів ВО – на 3 бали;

– 76% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 43% здобувачів ВО, 57% є скоріше задоволеними та задоволеними;

– 57% респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 38% здобувачів ВО оцінили на 4 бали, 5% – на 3 бали.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 4 від 31.10.2022). За результатом анкетування запропоновано:

1. впровадити регулярні консультації щодо норм навчального навантаження;

2. переглянути терміни виконання календарного плану при написанні самостійних робіт;

3. на початку кожного семестру визначати чіткі терміни для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

Результати анкетного опитування за формою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо навчального навантаження»

У опитуванні за анкетою форми SQ_4, що проводилось з 3 по 7 жовтня 2022р., взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». За цією формою учасникам анкетного опитування пропонувалось за кожним критерієм навчального навантаження в Університеті виставити оцінки за 5-бальної шкалою, де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє».

Встановлено, що рівень навчального навантаження більшість здобувачів вищої освіти оцінюють як добрий та задовільний. Найвищі оцінки отримав показник «Графік організації навчального процесу» (4,5). Найнижчу оцінку отримав критерій «Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять» (3,4). Від 4,0 до 4,3 бали отримали наступні показники:

– розклад занять,

– навчальний план,

– індивідуальний план,

– оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження,

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо),

– рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни,

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи з навчальних дисциплін,

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін

– рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати.

Ще п’ять критеріїв мають оцінку нижче 4,0;

– рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)

– оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять

– оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін

– оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проєктів).

Отже, за результатами анкетування можна зробити висновок, що 67% критеріїв респонденти оцінили як добрі, решту – як задовільні. На жаль, здобувачів не влаштовує розклад, загальна кількість пар лекційних занять, загальна кількість навчальних пар. В той же час респонденти добре обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, а також порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати. Пропозиції: при складанні розкладу навчальній частині враховувати думку здобувачів вищої освіти.

Результати опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Результати опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Опитування здобувачів вищої освіти за змістом анкети SQ_3 проводилось у формі онлайн-опитування у період з 13.09.2022 р. по 24.09.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms. В опитуванні взяли участь 100% здобувачів ВО, що навчаються на четвертому курсі освітньо-професійної програми «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Результати анкетування є наступними:

– найбільш поширеними відповідями здобувачів вищої освіти на пропозицію оцінити оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії було надано відповідь «досягнуто повністю» 33% та «скоріше досягнуто» (67%);

– 17% опитаних вважають повністю досягнутими відповідні уміння та навички для прийняття самостійних рішень в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті, скоріше досягнутими 83% здобувачів;

– 67% опитуваних зазначило, що їм не доводилось стикатися з недостатністю отриманих в ході навчання в Університеті знань на практиці, 17% надало відповідь «важко відповісти», 16% – «так, доводилось»;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що вони не стикалися з недоліками в організації практики та поганим ставленням представників бази практики;

– 67% респондентів відповіли, що їм не доводилось стикатися з обмеженням у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації, а 33% респондентів зазначило «так доводилось»;

– труднощів у підготовці звітної документації не виникло у 83% студентів, тоді як 17% надало відповідь «важко відповісти»;

– взаємодію з керівником практики від університету за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 67% здобувачів оцінило від «9» до «8» балів; 33% здобувачів оцінило на «5» балів;

– взаємодію з керівником практики від підприємства за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 33% здобувачів оцінило на «9» балів; 33% здобувачів оцінило на «8» балів; 34% здобувачів оцінило на «5» балів;

– 50% респондентів задоволені тривалістю практики для досягнення її цілей та завдань; інші 50% ЗВО хотіли би збільшити терміни практики із спеціальності;

– найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі були: «на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії»,

– «завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом», «практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань»;

– 50% студентів на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» відповіли «ТАК», 50% здобувачів ВО висловило побажання змінити базу практики.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 4 від 31.10.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

1. Розширити перелік баз практик, при можливості збільшити тривалість практики зі спеціальності.

2. При взаємодії з керівниками практики від підприємства керівникам практики від Університету звертати увагу на необхідність створення умов для повноцінного засвоєння здобувачами вищої освіти вимог практичної діяльності.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анкетування за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 р. – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами опитування виявлено, що можливості обирати дисципліни для вивчення влаштовують 89% учасників анкетування, а 11% скоріше влаштовує.

78% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності. Рівень викладання навчального матеріалу на лекціях задовольняє 100% здобувачів, а на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – лише 89%. 100% опитаних відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін та надають їм відомості щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети вивчення модулів, зрозумілих критеріїв оцінювання навчальних досягнень, які, за думкою респондентів, відповідають реальним вимогам до якості підготовки фахівців з вищою освітою.

Загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей 78% опитаних оцінили як високу, а 22% – як скоріш високу. 89% респондентів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень. Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100% респондентів. 67% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 89% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 11% відповіли, що використовують час від часу.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: використовують часто – 44%, використовують час від часу – 56%. На питання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технології Flipped Classroom та Peer Learning?» позитивно відповіли 89% респондентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри ТРГГРСП прийнято рішення: викладачам навчальних дисциплін передбачити групові проєкти, як обов’язковий елемент навчального процесу; провести роз’яснення здобувачам ВО сучасних освітніх технологій (Flipped Classroom та Peer Learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 19.09-23.09.2022 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін. Узагальнення результатів анкетування SQ2 щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, свідчить про високий рівень задоволеності ЗВО ОП «Маркетинг» організацією процесу вибору дисциплін та їх загальним переліком.

Результати анкетування є наступними:

– 100% респондентів визнали важливість здійснення даного процесу;

– основними джерелами інформації щодо переліку та змісту дисциплін вільного вибору ЗВО визначили сайт ДонНУЕТ (40% респондентів) та процеси комунікації із гарантом ОП, завідувачем кафедри, дирекцією ННІЕУА (60% респондентів);

– 100% ЗВО влаштовує кількість навчальних дисциплін вільного вибору, які їм запропоновано, із них 83% повністю їх влаштовує, а інші 17% здобувачів визначили, що їх скоріше влаштовує запропоновані вибіркові дисципліни.

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної та професійної підготовки?» було зазначено «Латеральний маркетинг», «Вірусний маркетинг»; 55% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 45% відповіло «скоріше задовольняє». Разом з тим, пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано.

Отже, отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів процесом реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є достатньо високим;

– здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;

– найбільше значення при виборі дисциплін для респондентів мають практична спрямованість вибіркової дисципліни та її зв’язок з майбутньою професією.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 4 від 31.10.2022).

За результатом запропоновано:

1. розширювати перелік вибіркових дисциплін як загальної так і професійної підготовки з урахуванням можливості формування індивідуальної траєкторії навчання;

2. додати до банку вибіркових дисциплін «Латеральний маркетинг», «Вірусний маркетинг» на наступний навчальний рік;

3. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін (гарант, завідувач кафедри, викладачі).

Результати анкетного опитування за формою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм», про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, проводилось за затвердженою формою анкети SQ_7 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 24.10.2021-28.10.2022 р.

За результатами анкетного опитування 54% його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 46%, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання більшість респондентів (46%) дізнаються під час навчання, перед вивченням дисципліни – 38%, перед сесією – 8%; ніколи – 8%.

На запитання «Що для вас виступає основним джерелом інформації?» були отримані відповіді: основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають викладач (69%); робоча програма чи силабус дисципліни (23%). 8% опитаних засвідчили, що таким джерелом інформації для них виступають інші студенти.

На питання «Чи бувало так, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» 63% учасників анкетного опитування відповіли «Скоріше ні», 31% завагалися з відповіддю, 6% відповіли підтвердили можливість таких фактів вибором відповіді «Скоріше так».

Переважна більшість опитаних здобувачів вищої освіти (84%) знають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 16% повідомили, що вони скоріше не володіють такою інформацією.

На питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» від респондентів було отримано 50% відповідей «Ні» та «Скоріше ні» та 50% відповіли, що знають або скоріше знають таку інформацію заздалегідь.

За результатами анкетного опитування основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, поведінка в аудиторії тощо) в Університеті виступають викладач (38% респондентів), адміністрація ННІ або Університету (44% респондентів), 5% дізнається дану інформацію від інших студентів та 13% указали власний варіант відповіді – студентське самоврядування.

81% респондентів своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни, проте 6% відповіли, що такі зміни скоріш можливі та 13% опитаних було важко відповісти на це питання.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 4 від 21.11.2022 ):

1. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП перед початком викладання навчальної дисципліни повідомляти здобувачів про наявну «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність, поведінку в аудиторії.

2. Викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП, на початку вивчення дисципліни акцентувати увагу здобувачів ОП, що вичерпна інформація про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання міститься у робочих програмах та силабусах дисциплін, які розміщені у вільному доступі на сайті ДонНУЕТ і системі дистанційного навчання moodle.

Результати анкетного опитування за формою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування 17.10.2022 – 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (95%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 100% респондентів відповіли, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, є достатніми для майбутньої професійної діяльності в своїй спеціальності; повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях – 50% здобувачів, скоріше задовольняє – 50%, а на практичних, семінарських та лабораторних заняттях – повністю задовольняє 80%, скоріше задовольняє – 20%;

– найбільш ефективними формами роботи на заняттях респонденти вважають; участь в обговореннях та прослуховування відповідей (доповідей) однокурсників; виконання творчих, проблемних завдань з формулюванням самостійних висновків, розв’язання кейсових завдань, а також участь у розробці різного роду проектів;

– 100% опитаних відповіли, що всі викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 85,5% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 14,5% оцінило результативність як скоріш висока;

– 100% здобувачів вважають, що чинні процедури контролю забезпечують об’єктивну оцінку рівня їх академічних досягнень;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 87,5% студентів, 12,5% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 50% учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 100% задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті;

– 75% респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії. 25% відповіли, що використовують час від часу;

– 84% опитуваних здобувачів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти, технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning часто або час від часу.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства (протокол № 4 від 21.11.2022) прийнято рішення продовжувати використовувати під час викладання навчальних дисциплін форми, методи навчання і викладання, які сприяють розвитку у здобувачів ВО комунікативних властивостей, навичок міжособистісної взаємодії, критичного мислення, лідерських якостей, вміння працювати в команді.

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Під час опитування 100% респондентів позитивно відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» та «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат?».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про те, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм, 100% опитаних роблять це постійно для самоконтролю (щоб уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) і тому випадки плагіату і Університеті їм не відомі.

67% опитаних здобувачів впевнені, що вони ніколи не були жертвами плагіату, а 33% важко відповісти.

Також, 67% студентів впевнені, що плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимуться уникати таких дій, 33% вдаються до нього, бо не знають/не вміють правильно, або їм важко так зробити, тому вважають за краще запозичити матеріал звідкись.

Опитування показало, що більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт.

100% опитаних здобувачів знайомі з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату і вважають правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно. Також, здобувачі впевнені, що усне або письмове зобов’язання студентів посилить їх намагання дотримуватись принципів академічної доброчесності діяти доброчесно. В разі, якщо студентам стане відомий факт плагіату іншого студента, 100% опитаних повідомлять викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про цей факт.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

 1. Продовжувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси», інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисципліни «Методологія наукових досліджень» теми «Методологія наукового дослідження та академічна доброчесність»).
 2. Постійно інформувати здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.
 3. Поступово збільшувати кількість творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та розкривають особливості роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті), в тих дисциплінах, де це є доцільним.

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» наступний: «Так» – 90%, «Скоріше ні» – 10%.

Позитивно респонденти відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат? Всі респонденти відповіли «так».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про академічну доброчесність та розуміння здобувачами вищої освіти важливості дотримання академічної доброчесності.

На запитання «Чи знаєте ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою ресурсів або спеціалізованих програм?» відповіді всіх здобувачів вищої освіти «Так».

Розподіл відповідей на запитання «Чи перевіряли ви коли небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» (40% обрали варіант відповіді «Так, іноді», 60% – «Так, регулярно»).

100% здобувачів ВО, на наступне запитання анкети: «Навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні)» зазначили «для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань)»

Здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Мова та література (англійська, німецька). Переклад» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповіли на наступне запитання анкети: «Наукові роботи, статті, монографії», таким чином (табл. 1):

Таблиця 1

Варіанти відповіді % здобувачів

вищої освіти,

що обрали певний варіант відповіді

для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) 70
за вимогою приймаючої сторони (викладача, редакції) 20
щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття 10
Загалом 100

 

Враховуючи відповіді здобувачів ВО доцільно акцентувати увагу НПП, які працюють на освітній програмі, на продовження позитивної практики інформування здобувачів вищої освіти щодо наявності визначених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі MOODLE (робоча програма навчальної дисципліни) та сайті Університету.

Узагальнюючи варіанти відповіді щодо питання «Чи знаєте ви про випадки плагіату в університеті?» можна констатувати, що 30% обрали варіант відповіді «Важко відповісти»; відповідь «Ні» обрали 60% респондентів та 10% – «Так».

Варіанти відповідей на запитання анкети «Чи ставали ви особисто жертвою плагіату?». «Так» – 10%; «Ні» – 90%.

Хоча 30% опитаних здобувачі вищої освіти обрали варіант відповіді «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій» та 40% «Плагіат – це погано, але я не знаю/не вмію правильно, або мені важко так зробити, тому краще запозичити матеріал звідкись», слід враховувати вірогідну недостатність їх досвіду для об’єктивної оцінки предмету питання. Саме тому, слід активізувати роботу щодо ознайомлення здобувачів ОП з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності.

Відповідаючи на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету? (оберіть тільки один варіант відповіді)?», опитані здобувачі вищої освіти розділились наступним чином: 10% респондентів обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 60% обрали відповідь «Більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт»; 30% студентів надали відповідь «Наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

У табл. 2 систематизовано варіанти отриманих відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?».

Таблиця 2

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант ідповіді
Важко відповісти 0
Ні 0
Так 60
Скоріше так 30
Скоріше ні 10
Загалом 100

 

Наведений розподіл обраних варіантів відповідей дозволяє стверджувати, що респонденти у більшості ознайомлені зі стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності в Університеті.

З огляду на значущість дотримання академічної доброчесності важливим є відповіді на питання «Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?»: 90% респондентів відповіло «так» та «скоріше так», 10% – «важко відповісти».

Отримали відповіді на питання: «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» (табл. 3).

Таблиця 3

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант ідповіді
Важко відповісти 0
Ні 20
Скоріше ні 40
Скоріше так 30
Так 10
Загалом 100

 

Враховуючи те, що 40% респондентів надали стверджувальну відповідь на питання щодо усного або письмового зобов’язання студентів, що посилить дотримання принципів академічної доброчесності, їх намагання діяти доброчесно доцільно є проведення додаткової роботи з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП.

Відповіді на питання: «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт»? наведені у табл. 4.

Таблиця 4

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 20
Ні 20
Скоріше ні 30
Скоріше так 30
Так 0
Загалом 100

 

Отже, компетентності академічної доброчесності передбачають уміння здобувачів давати (в першу чергу) моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами. Усвідомлення цього положення демонструють відповіді респондентів на це питання.

Отримані результати відповідей на питання: «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?», наведені у табл. 5.

Таблиця 5

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 10
Скоріше вплине 50
Скоріше не вплине 10
Суттєво вплине 10
Не вплине зовсім 30
Загалом 100

 

Згідно з отриманими відповідями, близько 80 % респондентів вважають, що дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на якість освіти. В той же час маємо зауважити, що потребують удосконалення механізми, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в Університеті.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 5 від 11.11.2022), було ухвалено:

 1. Активізувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП, інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисципліни «Основи наукових досліджень та академічне письмо»).
 2. Ознайомити здобувачів з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності (Положення ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.02-10-2020.pdf).
 3. Інформування здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності під час проведення адаптаційного тижня.
 4. Активізувати НПП на включення в навчальний процес творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті).