Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 щодо перегляду структури та змісту освітніх програм

У опитуванні щодо перегляду структури та змісту освітніх програми взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакаврського) рівня освітньої програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду 8% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін» та 92% відповіли, що «Не потребує».

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 12% опитаних відповіли, що такі зміни їм не відомі, а інші 88% –що відомі, і що дізналися вони про такі зміни з різних джерел.

58% респондентів вважають, що ОП відмінно формує їх академічні знання та навички, 33% – добре, інші 9% обрали варіант відповіді із задовільним рівнем формування освітньою програмою їх академічних знань та навичок.

На запитання, яким чином ОП сприяє особистісному розвитку здобувачів вищої освіти розподіл відповідей було отримано наступний: 54% опитаних віддали перевагу відмінному рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку, 33% опитаних віддали перевагу доброму та 13% задовільному рівню.

67% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, відмінно вплине на їхмайбутню кар’єру, 17% вважають такий рівень впливу добрим та 16% задовільним.

На думку 96% учасників даного анкетного опитування, ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, 4% респондентів не змогли визначитися.

За думкою 4% респондентів необхідність перегляду ОП, перш за все,може бути викликана застарілістю ОП й її невідповідністю сучасним вимогам, 96% респондентів вважають таким фактором необхідність постійного вдосконалення ОП у світлі потреб ринку праці та суспільства.

84% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 13% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 13% обрали відповідь «Швидше так».

На питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» 100% респондентів дали відповідь «Не потребує».

100% респондентів вважають, щографік організації навчального процесу за відповідною ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану.

За думкою 100% опитаних навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

96% даного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 4% не змогли взагалі відповісти.

На думку 92% респондентів ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для досягнення цілей за відповідною ОП та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання, 8% обрали варіант «Мені важко дати оцінку».

Визначення відповідності результатів навчання за ОП очікуванням респонденті, їх потребам та рівню задоволеності навчанням знайшли втілення у таких відповідях: «Дуже задоволений» – 79%, «Задоволений» –17% респондентів та «Швидше задоволений» – 4% респондентів.

За думкою більшості респондентів, 88%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 8% – за рахунок залучення здобувачів до перегляду ОП; 4% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

92% опитаних відповіли, що дуже задоволені навчанням за даною ОП, 4% опитаних відповіли, що цілком задоволені, ще 4% відповіли, що «Швидше задоволені».

4% учасників анкетування вважають дану ОП достатньою для працевлаштування, 96% учасників анкетного опитування -сучасною та затребуваною.

Пропозицій по удосконаленню змісту ОП респонденти не відзначили.

На основі проведеного аналізу відповідей респондентів по даній анкеті, група забезпечення зробила наступні висновки:

– серед учасників, що прийняли участь у анкетуванні, ступінь задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми є високою;

– з метою підтримування ОП в актуальному стані, необхідно продовжувати систематичну співпрацю з роботодавцями, що відповідатиме вимогам сучасного ринку праці та очікуванням роботодавців.

151 разів прочитано