Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

У опитуванні щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті взяли участь 100% здобувачів  вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Відповіді учасників анкетного опитування у форматі середніх арифметичних значень оцінок за 4-бальною шкалою щодо розповсюдженості конфліктних ситуацій в Університеті, де оцінка «0» відповідає відсутності визначеної відповіді, оцінка «1» відповідає повній відсутності конфліктних ситуацій, а оцінка «4» свідчить про розповсюдженість конфліктних ситуацій, узагальнені до таблиці:

Учасники конфліктних ситуацій Середні арифметичні значення оцінок, що характеризують розповсюдженість конфліктних ситуацій Ступінь розповсюдженості конфліктних ситуацій, що відповідає отриманому середньому значенню оцінки
А. студент-студент 3,0 Стикався (стикалася) іноді
Б. студент-викладач 3,0 Стикався (стикалася) іноді
В.

 

батьки-адміністрація/викла­дач 1,0 Ніколи не стикався (стикалася)

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 70% респондентів надали відповідь «скоріше так», 30% – відповіли «скоріше ні». 40% респондентів послалися на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 30% респондентів указали варіант ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 33% – указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще третина респондентів не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

На питання «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація між учасниками освітнього процесу в Університеті» було отримано розподіл відповідей, що узагальнено до таблиці:

Варіанти відповідей Види конфліктних ситуацій
«студент-студент» «студент-викладач»  

«студент-батьки»

 

«батьки-адміністрація/

викладач»

1. Студентами 80% 53%
2. Директором навчально-наукового інституту 7% 80% 7% 33%
3. Проректором ДонНУЕТ 20% 33%
4. Викладачем 13% 13%
5. Поліцією
6. Міністерством освіти і науки України 7%
7. Судом
8. Інший варіант (напишіть) _____________________ 20% (батьками)
9. Важко відповісти 20% 13%

Таким чином, конфліктні ситуації, що можуть виникати в Університеті, за результатами анкетування, вирішуються безпосередньо учасниками конфліктних ситуацій та, іноді, за участю представників адміністрації Університету, внутрішньо, й не мають продовження та серйозних наслідків.

Серед видів конфліктних ситуацій, були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (30% респондентів) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (35% респондентів). Інші 35% опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо)» (15% респондентів), «Упереджене ставлення до студента» (25%), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (13%) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (20%). 70% не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент-викладач». 100% респондентів відповіли, що випадків булінгу в Університеті не було.

Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100% респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки в не відомі.

Таким чином, система попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ сьогодні є дієвою та ефективною, проте інформація про механізми врегулювання можливих конфліктів повинна доводитись до здобувачів освіти не лише через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету, а й у всі інші можливі способи для максимального охоплення та досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань.

180 разів прочитано