Записи

Про результати опитування за анкетою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Про результати опитування за анкетою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, проведеного з 21.11.2022 р. по 25.11.2022 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності роботою студентського самоврядування.

Так, 100% здобувачів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету.

Проте, 100% опитаних важко сказати, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, хоча ті самі 100% впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими аспектами:

 • інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ;
 • інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;
 • інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;
 • участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо;
 • сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;
 • інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

67% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, тіж 67% студентів не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення про необхідність гаранту ОП під час проведення загальних зборів на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Місцеві фінанси» у органи студентського самоврядування.

Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, проведеного з 21.11.2022 р. по 25.11.2022 р.

Здобувачам із використанням сервісу Microsoft Forms було запропоновано оцінити якість організації процедур внутрішнього забезпечення якості ОП за 19 критеріями.

У результаті аналізу результатів анкетування встановлено, що:

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм і вони усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм;

– на думку 25% опитуваних здобувачів ОП необхідність перегляду ОП перш за все викликана зміною потреб ринку праці та суспільства, 50% здобувачів вважають, що необхідність перегляду ОП перш за все може бути викликана необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень, та 25% здобувачів вважають, що «застарілість» ОП та її невідповідність сучасним вимогам також може бути причиною перегляду ОП;

– серед 100% опитуваних здобувачів ОП «Місцеві фінанси», які ознайомлені з процедурою перегляду ОП, 75% відзначають, що їх ОП є актуальною та не потребує змін, а 25% відзначають, що у перспективі перегляду ОП їх пропозиції, щодо перегляду ОП, будуть враховані в будь-якому випадку;

– 75% опитуваних респондентів вважають «достатнім» ступінь їх впливу на процеси періодичного перегляду ОП, і 100% опитуваних здобувачів вважають, що процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення ОП;

– серед опитуваних здобувачів ОП 100% респондентів упевнені, що студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме ініціює опитування та обговорення і формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП;

– 100% опитуваних респондентів вважають, що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування) та забезпечити адекватний вплив на перегляд та удосконалення ОП здобувачів ВО (студентського самоврядування);

– 75% опитуваних здобувачів вважають, що процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Гугл форм (Google Forms) є зручним та об’єктивним, на відміну від них, 25% вважають, що бажано застосовувати інші спеціалізовані сервіси;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня впевнені, що інформація щодо внесених до ОП доводиться до здобувачів ВО, також 100% відзначає, що результати корегувань ОП оприлюднюються на офіційному сайті Університету;

– 80% опитуваних здобувачів ОП відзначають, що рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду освітніх програм є «Досить достатнім», 20% відзначає, що «Так, повністю».

– на думку 100% опитуваних здобувачів, Університет достатньо робить для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП.

За результатами опитування здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня (анкета SQ_17) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності у питаннях залучення до перегляду змісту освітніх програм та їх оновлення для забезпечення їх відповідності потребам суспільства та сучасним тенденціям. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «Так», «Так, повністю», «Так, досить» та «Так, ознайомлений/лена».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення постійно доводити до здобувачів ОП «Місцеві фінанси» перед початком проведення on-line опитування важливість їх участі у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.

Про результати опитування за анкетою SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Про результати опитування за анкетою SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП, проведеного з 14.11.2022 р. по 18.11.2022 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітньою програмою. Опитування було проведено із використанням сервісу Microsoft Forms. Здобувачам було запропоновано оцінити освітню програму, за якою вони навчаються за 25 критеріями.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти повністю задовольняють компоненти освітньої програма (ОП), за якою вони навчаються, вважають, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, сприяє їх особистісному розвитку;

– 67% вважають, що необхідність перегляду ОП, може бути викликана наявністю найновіших досліджень, зміною вимог ринку праці та внаслідок опитування роботодавців;

– 100% респондентів визначили, що ОП, за якою вони здобувають освіту, на «відмінно» формує академічні знання та навички;

– за результатами опитування, можна побачити, що важливими, для перегляду ОП, здобувачі ОП не вважають: не цікавість ОП, неможливість працевлаштування після закінчення навчання та застарілість;

– основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін на ОП 100% респондентів визначають «необхідність удосконалення ОП»;

– 100% опитуваних здобувачів ОП вважають перелік вибіркових дисциплін за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня не потребує перегляду;

– результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня, стосовно наявної форма атестації за ОП, яка відповідає Стандарту вищої освіти, та їх бажанню внести зміни до форм атестації, показали, що 100% респондентів впевнені, що форми атестації, наявні в ОП, достатні для визначення їх кваліфікації;

– 100% опитуваних здобувачів висловили думку, що графіку організації навчального процесу за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану;

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП навчальний план за їх ОП повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників, а форми викладання за ОП не потребують перегляду;

– 67% опитуваних здобувачів ОП вважають, що інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП, вони відповідають цілям ОП та формам навчання і викладання, 33% опитуваних респондентів відзначили, що їм важко дати оцінку інтелектуальним та матеріально-технічним ресурсам Університету;

– 67% опитуваних респондентів вважають, що ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня є «Сучасною та затребуваною», відповідно 33% вважає її «Достатньою для працевлаштування».

У відкритому питанні, серед пропозиції, які були висунуті опитуваними здобувачами за ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня, щодо удосконалення освітньої програми здобувачами було запропоновано наступні варіанти: «забезпечення гідної заробітної плати викладачів навчальних закладів», «постійний перегляд відповідно до умов сьогодення».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення постійно доводити до здобувачів ОП «Місцеві фінанси» перед початком проведення on-line опитування важливість їх участі у процедурах перегляду ОП.

Про результати опитування за анкетою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Про результати опитування за анкетою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного з 07.11.2022р. по 11.11.2022р. свідчать про високий рівень їх задоволеності діючими процедурами.

Так, 67% здобувачів ніколи не стикалися із конфліктними ситуаціями у межах ДонНУЕТ (студент-студент, студент-викладач, батьки-адміністрація/викладач), не були стороною корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації.

33% опитаних, які стикалися із конфліктними ситуаціями, обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій згідно положення ДонНУЕТ «Про процедури вирішення конфліктних ситуацій».

33% студентів вважають, що механізми вирішення конфліктних ситуацій та порядок реагування на них в Університеті є цілком ефективними.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення:

 1. гаранту ОП «Місцеві фінанси» на початку навчального року під час загальних зборів більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.
 2. постійно відстежувати передумови виникнення конфліктних ситуацій, та вживати своєчасні заходи щодо їх уникнення.

Студенти Університету Туган-Барановського на вебінарі з фінансового моніторингу

Магістри, які навчаються на освітніх програмах «Місцеві фінанси», «Місцеве самоврядування», «Облік і оподаткування» 30.11.2022 р. за допомогою платформи ZOOM мали змогу вдосконалити свої знання з фінансового моніторингу разом з д.е.н., професором, заслуженим економістом України, лектором Академії фінансового моніторингу Внуковою Н.М. на вебінарі «Міжнародні стандарти FATF і воєнний стан: антилегалізаційні виклики». Цей вебінар був присвячений Дню працівника системи фінансового моніторингу – святу, що відзначається в Україні 28 листопада. Цей день започаткований Президентом України Володимиром Зеленським, ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

В умовах воєнного стану Україна стикається з проблемами виконання вимог FATF, тому представлена доповідь набуває особливої актуальності і допомагає магістрам краще розуміти напрямки роботи системи фінансового моніторингу.

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022р. по 11.11.2022р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи із результатів опитування 80% опитаних вважають освітнє середовище в Університеті повністю безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти:

– питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ (5 балів);

– в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки (5 балів);

– інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (5 балів).

Також, на рівні 4,6 балів здобувачі оцінили:

 • забезпечення на території Університету громадської безпеки і порядку;
 • стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо);
 • систему інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;
 • ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;
 • стан доступності інформаційних ресурсів Університету за освітньою програмою «Місцеві фінанси»;
 • доступність Інтернет-ресурсів Університету для здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, тощо.

Хоча низькі оцінки здобувачів даної освітньої програми за вказаними критеріями носять одиничний характер, тобто проблеми, що їх викликали, не носять системного характеру, однак мета загального удосконалення освітнього середовища і підвищення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти вимагають посиленої уваги до цих критеріїв. Проте, під час опитування пропозицій щодо покращення організації освітнього середовища Університету від студентів не надійшло.

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Про результати опитування за анкетою SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Під час опитування 100% респондентів позитивно відповіли на питання «Чи знаєте ви, що таке академічна доброчесність?» та «Чи знаєте ви, що таке академічний плагіат?».

Отриманий результат свідчить про наявну інформацію у студентів про те, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм, 100% опитаних роблять це постійно для самоконтролю (щоб уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань) і тому випадки плагіату і Університеті їм не відомі.

67% опитаних здобувачів впевнені, що вони ніколи не були жертвами плагіату, а 33% важко відповісти.

Також, 67% студентів впевнені, що плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимуться уникати таких дій, 33% вдаються до нього, бо не знають/не вміють правильно, або їм важко так зробити, тому вважають за краще запозичити матеріал звідкись.

Опитування показало, що більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт.

100% опитаних здобувачів знайомі з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату і вважають правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно. Також, здобувачі впевнені, що усне або письмове зобов’язання студентів посилить їх намагання дотримуватись принципів академічної доброчесності діяти доброчесно. В разі, якщо студентам стане відомий факт плагіату іншого студента, 100% опитаних повідомлять викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про цей факт.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

 1. Продовжувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси», інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату (в межах дисципліни «Методологія наукових досліджень» теми «Методологія наукового дослідження та академічна доброчесність»).
 2. Постійно інформувати здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.
 3. Поступово збільшувати кількість творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо) та розкривають особливості роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті), в тих дисциплінах, де це є доцільним.

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Про результати опитування за анкетою SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 30.10.2022 р. по 04.11.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, знають його місцерозташування для ознайомлення і вважають, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 100% студентів можуть стверджувати, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною, знають, що в робочій програмі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною і спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання відповідає їх потребам;

– здобувачі, які навчаються на ОП «Місцеві фінанси» під час анкетування зазначили, що правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими, інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, про графіки проведення контрольних заходів була заздалегідь оприлюднена, є вчасною, повною та доступною, процедура проведення контрольних заходів повністю відповідає принципам прозорості;

– 100% опитаних зазначили, що критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру є чіткими і зрозумілими за всіма контрольними заходами, правила проведення контрольних заходів повністю забезпечують об’єктивність екзаменаторів, і в Університеті дотримуються правил організації контрольних заходів;

– 67% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 33% – «в залежності від особливостей дисципліни»; проте 100% здобувачів впевнені, що електронна форма забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки;

– 100% опитаних відомо, яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вона є чіткою і зрозумілою, під час повторного проходження контрольних заходів оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО є об’єктивним, також 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– щодо можливості оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів, то 100% респондентів відповіли «так», вони знають, яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів, проте у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів, хоча жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів.

Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів під час опитування від студентів не надійшло.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення щодо проведення додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Місцеві фінанси» щодо наявності у робочих програмах та силабусах дисциплін критеріїв оцінювання контрольних заходів, а також щодо процесу оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів.

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Про результати опитування за анкетою SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_7 «Опитування здобувачів вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 24.10.2021-28.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 75% здобувачів дізнаються про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання перед вивченням дисципліни і лише 25% під час навчання ;

– 75% здобувачів відповіли на запитання, що основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для них є робоча програма або силабус дисципліни, тоді як 25% здобувачів зазначили, що отримують цю інформацію від викладача;

– 25% респондентів на запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» надало відповідь «скоріше ні», 50% респондентів відповіли «ні»;

– 80% студентів на питання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» відповіло «так», 20% відповіли «скоріше так»;

– 75% опитуваних на питання: «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» надали відповідь «так», 25% студентів зазначило «скоріше так»;

– основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічну доброчесність для 50% студентів є викладач, для 50% студентів – робоча програма або силабус дисципліни;

– 50% здобувачів зазначило, що політика навчальної дисципліни не змінювалася під час вивчення дисципліни, 25% здобувачів відповіли «скоріше ні», а 25% здобувачів відповіли «важко відповісти».

На питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання» здобувачі зазначили, що їх немає.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення щодо проведення додаткових консультацій на початку кожного навчального семестру з метою підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо доступності та зручності використання робочої програми або силабусу дисципліни при пошуку інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання з дисципліни.

Про результати опитування за анкетою SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи»

Про результати опитування за анкетою SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_6 «Опитування здобувачів вищої освіти та НПП щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи» проводилось у формі онлайн-опитування 24.10.2021-28.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms і стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти щодо форм та методів навчання і викладання в Університеті, які відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

Опитування виявило єдність у трактуванні здобувачами ВО поняття «академічна свобода».

Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи. На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними?» 1 здобувач вищої освіти надав відповідь «Так», 4 – «Скоріше так».

Відповідаючи на запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповідь «так».

Респонденти зазначили, що Університет надає студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, а також інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах.

На запитання «Чи заохочують Ваші викладачі під час вивчення навчальних дисциплін Вас та інших студентів до дослідницької діяльності?», «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 100% здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так». Крім того, здобувачі відмітили високий рівень сприяння Університету у участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

 • наголосити НПП, які залученні до викладання дисциплін на ОП «Місцеві фінанси», і надалі дотримуватися принципів академічної свободи;
 • гаранту ОП «Місцеві фінанси» продовжувати позитивну практику залучення здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти, до участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях та у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.