Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

28 жовтня 2021 р. відбулося засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Засідання відбулося в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 133 від 21.10.2021 р.

На засіданні були присутні 21 особа із 23 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Літовка І.Н. – в.о. головного бухгалтера; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Чепурнова А.В. – економіст планово-фінансового відділу; Хаврова К.С. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності, д.е.н., доцент; Левченко Д., Гугунава Л., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. За особистої присутності відповідно до графіку з дотриманням усіх протиепідемічних заходів відбулося таємне голосування щодо присвоєння Омельченко О.В. вченого звання доцента по кафедрі загальноінженерних дисциплін та обладнання.

2. Затверджено результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету України.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Затверджено звіт про виконання у 2021 р. Стратегії розвитку Університету до 2025 р. Розділ 4. Підвищення якості освітньої діяльності (підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності).

5. Розглянуто питання кадрового забезпечення освітнього процесу в Університеті.

6. Затверджені доповіді директорів ННІ про організацію профорієнтаційної роботи за вересень-жовтень 2021-2022 н.р.

7. Затверджено план публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном.

8. Ухвалено ліцензійні справи ВСП «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» щодо започаткування та провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

9. Розглянуто інші питання.

313 разів прочитано