Записи

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

31 березня 2022 р. відбулося засідання № 10 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у дистанційному форматі.

На засідання підключилися через Skype 16 осіб із 22 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н., доцент;Воробйова Ю.М. – аспірант; Сарапіна М. – представник студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджено звіт про роботу Ради молодих учених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

2. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

3. Затверджено звіт про виконання рішень Вченої ради за березень 2021-2022 н.р.

4. Заслухано та ухвалено звіт гарантів ОП про підготовку до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів.

5. Рекомендовано до друку навчальний посібник «Теоретичні основи харчових технологій» (автори В.А. Гніцевич, Ю.А. Горяйнова).

6. Затверджені результати підвищення кваліфікації НПП Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

7. Розглянуто інші питання.

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

28 жовтня 2021 р. відбулося засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Засідання відбулося в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 133 від 21.10.2021 р.

На засіданні були присутні 21 особа із 23 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Літовка І.Н. – в.о. головного бухгалтера; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Чепурнова А.В. – економіст планово-фінансового відділу; Хаврова К.С. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності, д.е.н., доцент; Левченко Д., Гугунава Л., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. За особистої присутності відповідно до графіку з дотриманням усіх протиепідемічних заходів відбулося таємне голосування щодо присвоєння Омельченко О.В. вченого звання доцента по кафедрі загальноінженерних дисциплін та обладнання.

2. Затверджено результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету України.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Затверджено звіт про виконання у 2021 р. Стратегії розвитку Університету до 2025 р. Розділ 4. Підвищення якості освітньої діяльності (підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності).

5. Розглянуто питання кадрового забезпечення освітнього процесу в Університеті.

6. Затверджені доповіді директорів ННІ про організацію профорієнтаційної роботи за вересень-жовтень 2021-2022 н.р.

7. Затверджено план публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном.

8. Ухвалено ліцензійні справи ВСП «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» щодо започаткування та провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

9. Розглянуто інші питання.

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

07 жовтня 2021 р. відбулося засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 23 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Літовка І.Н. – в.о. головного бухгалтера; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Воробйова Ю.М. – аспірант; Чепурнова А.В. – економіст планово-фінансового відділу; Левченко Д., Гугунава Л., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджено звіт «Про виконання Стратегії Університету до 2025 р.: Програма 1. Адміністративна діяльність».

2. Затверджені індивідуальні навчальні плани, індивідуальні плани наукової роботи та теми дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Затверджено звіт стипендіату Кабінету Міністрів України Бочарової Ю.Г., д.е.н., доцента.

5. Ухвалено План роботи Вченої ради ДонНУЕТ на 2021-2022 н.р.

6. Затверджено звіт ученого секретаря ДонНУЕТ про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за вересень 2021 – 2022 н.р.

7. Прийняте рішення про рекомендацію до друку колективної монографії авторського колективу ДонНУЕТ «Економетричне моделювання управлінських рішень на макро- та мікрорівнях».

8. Розглянуто інші питання.