Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо організації контрольних заходів в Університеті за анкетою форми SQ_8 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms в період з 31.10.2022 р. по 03.12.2022 р. взяли участь 87 % респондентів – здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

За результатами опитування було виявлено, що всіх здобувачів ВО було ознайомлено з документом, що регулює процес організації контрольних заходів ще під час навчальних занять. Всі опитані засвідчили те, що правила проведення контрольних заходів в Університеті є доступними для всіх учасників освітнього процесу. За думкою респондентів проінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною. Половина респондентів критерії оцінювання знаходить в робочій програмі, інша половина дізнається від викладача. Спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повністю задовольняє потреби всіх опитаних здобувачів ВО.

92 % респондентів визнають правила проведення контрольних заходів досить чіткими і зрозумілими; 89 % вважають, що інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання були оприлюднені заздалегідь. За питанням «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» було отримано схожі результати. Процедура проведення контрольних заходів достатньо (71 %), повністю (22 %) та швидше (7 %) відповідає принципам прозорості. 89 % респондентів визнали критерії оцінювання контрольних заходів чіткими та зрозумілі, проте 11 % визнали їх чіткими та зрозумілими, але не за всіма контрольними заходами.

100 % учасників анкетного опитування своїми відповідями визнали, що методи контролю знань під час сесії були досить валідними, тобто здатними до перевірки. Правила проведення контрольних заходів повністю (50 %) та швидше (50 %) забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Усі вважають, що в Університеті повністю дотримуються правил організації контрольних заходів.

За думкою 91 % опитаних здобувачів ВО електронна форма сьогодні є найбільш прийнятною формою проведення контрольних заходів. Основними перевагами такої форми вважають зручність для здобувачів ВО (90 %), об’єктивність оцінювання (82 %) та відсутність суб’єктивної складової (89 %). На думку більшості респондентів (91 %) проведення контрольних заходів в електронній формі забезпечує повну відповідність рівня знань та оцінки. Всі 100 % респондентів засвідчили, що списування при проведенні контрольних заходів в електронній формі неможливе.

Також всі 100 % опитуваних відповіли, що із документом, яким регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей), вони знайомі  і, за необхідності, до нього можна звернутися на сайті Університету. Правила повторного проходження контрольних заходів є досить чіткими та зрозумілими. При цьому 43 % учасників опитування визнали, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів.

Майже усі респонденти (91 %) підтвердили, що в Університеті повністю дотримуються процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ніхто із опитаних не стикався з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів. Проте усі учасники анкетування вважають цілком реальною можливість підняття будь-якого питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів.

Таким чином, обрані Університетом форми проведення контрольних заходів  та критерії оцінювання можна вважати об’єктивними та зрозумілими для більшості здобувачів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звертати увагу на урізноманітнення тестових завдань за типами, щоб перевага їх використання в електронній формі не викликала сумнівів у 100 % здобувачів ВО та забезпечувала об’єктивну та різнобічну оцінку їх знань, вмінь та навичок.

115 разів прочитано