Опитування здобувачів вищої освіти ОП «Стратегічний маркетинг»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 14.09.2021 р. по 24.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 75% здобувач ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 67% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 33% здобувачів ВО оцінили на 4 бали. Розподіл оцінок доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення за такими критеріями як «графік організації навчального процесу», «розклад занять», «навчальний план», «індивідуальний план» наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Розподіл балів здобувачів вищої освіти при оцінці доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Графік організації навчального процесу       1 2 4,7
2 Розклад занять       1 2 4,7
3 Навчальний план       1 2 4,7
4 Індивідуальний план         3 5,0

 

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 67% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 33% здобувачів ВО – на 3 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) 67% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 33% здобувачів ВО оцінили на 4 бали;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 100% здобувачів ВО оцінила на 5 бали;

– 100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

Розподіл оцінок оптимальності розподілу навчального навантаження наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2 – Розподіл балів здобувачів вищої освіти ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти при оцінці оптимальності розподілу навчального навантаження

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять       1 2 4,7
2 Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять       1 2 4,7
3 Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       1 2 4,7
4 Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін       2 1 4,3
5 Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін       1 2 4,7
6 Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       1 2 4,7

 

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 67% здобувачів ВО, 33% є скоріше задоволеними та задоволеними;

– 67% респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 33% здобувачів ВО оцінили на 4 бали.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Стратегічний маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як скоріше оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань не повністю відповідає потребам здобувачів ВО, кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

 

 

474 разів прочитано