Записи

Акредитація освітньої програми «Холодильні машини і установки» Університету Туган-Барановського

Акредитація освітньої програми  

Відповідно до наказу від 20.01.2023 р. №53-Е Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського з 06.02.2023 р. по 08.02.2023 р. буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»  освітньої програми «Холодильні машини і установки» за першим рівнем вищої освіти.  

Бажаючих висловити свою думку з приводу зазначеної освітньої програми запрошуємо приєднатися до відкритої зустрічі з експертами, що відбудеться 7 лютого 2023 р. о 13:00-13:30, за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/75501603637?pwd=6z5n0LTHlrWt9WocEgalVZb5qNvkV3.1

Ідентифікатор конференції: 755 0160 3637Код доступу: 8FEMUs

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у формі онлайн-опитування 14.11.2022-18.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 13) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Як Ви вважаєте, освітня програма (ОП), за якою навчаєтесь, потребує перегляду?» 86% здобувачів вищої освіти відповів «Не потребує», 14% «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін».

На запитання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 100% респондентів зазначили, що відомі, я дізнався/-лася про них на офіційному сайті.

На запитання «Визначте, як, на Ваш погляд, ОП формує академічні знання та навички» 72% респондентів зазначили «відмінно», 28% «добре».

На запитання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру» – 86% здобувачів вищої освіти відповів «відмінно», 14% – «добре».

На запитання «На Вашу думку, ОП відповідає Вашим потребам та сучасним потребам суспільства?» 100% респондентів відповіли «так».

«Чим перш за все викликана необхідність перегляду ОП» відповіді студентів розділилися наступним чином: 72% заначили – «Зміною потреб ринку праці та суспільства»; 28% – «Необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень».

На запитання «Як Ви вважаєте, чи відповідає ОП сучасним потребам ринку праці та суспільства?» 86% респондентів зазначили «Так, відповідає достатньо», 14% – «Швидше так»; на запитання «Які питання є найбільш гострими для Вас в контексті перегляду ОП, за якою ви навчаєтесь?» відповіді розподілилися так: введення нових вибіркових дисциплін 43% респондентів; поглиблення теоретичної підготовки, перегляд змісту обов’язкових дисциплін – 43% респондентів; поглиблення практичної підготовки – 14% респондентів.

На запитання щодо графіку організації навчального процесу 100% респондентів зазначили, що графік повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану.

Щодо навчального плану за ОП 100% респондентів зазначили, що план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

На запитання «На Вашу думку, ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП» 86% здобувач вищої освіти відповіли «так, достатні та відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання», 14% «мені важко дати оцінку».

«Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Якщо у Вас є виробничий досвіт (практика, робота), дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців» 86% здобувачів вищої освіти зазначили «відповідає достатньо», 14% – «швидше відповідає».

На запитання «Наскільки в цілому Ви задоволені навчанням за даною ОП?» 100% респондентів відповіли «задоволений/-на»; на запитання «Як Ви вважаєте, ваша ОП є» всі здобувачі вищої освіти зазначили, що «ОП є сучасною та затребуваною».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень задоволеності тим, що ОП формує академічні знання та навички, відповідає сучасним потребам суспільства: оцінки окремих аспектів отримали від респондентів у переважній більшості оцінки «відмінно» та «добре»;

– респонденти вважають, що графік організації навчального процесу відповідає цілям ОП, а навчальний план повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників;

– здобувачі вищої освіти засвідчили високий рівень їх задоволення навчанням за даною ОП, яка є сучасною та затребуваною.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 5 від 20.12.2022 р). Запропоновано продовжувати практику щорічного перегляду ОП  з  врахуванням пропозицій від стейкхолдерів.

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у формі онлайн-опитування 07.11.2022-11.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ12) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ?» відповіді респондентів розділись наступним чином:

«студент-студент» – 84% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»; 16% – «майже не стикався (стикалася)»;

«студент-викладач» – 100% здобувачів вищої освіти відповіли «ніколи не стикався (стикалася)»;

«батьки-адміністрація/викладач» 100% респондентів відповіли «ніколи не стикався (стикалася)».

На запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 84% відповіли «скоріше так», 16% «важко відповісти».

На запитання «У яких офіційних документах міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 84% респондентів зазначили «Положення, представлені на сайті Університету», 16% «Кодекс етики та гідності Університету».

На запитання «З якими конфліктними ситуаціями «студент-студент» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» та «З якими конфліктними ситуаціями «студент-викладач» ви стикалися у межах ДонНУЕТ» всі респонденти зазначили, що не стикалися із жодною.

На блок запитань «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-студент» у ДонНУЕТ?» та «Які Ви можете надати пропозиції щодо покращення процедури врегулювання конфліктних ситуацій «студент-викладач» у ДонНУЕТ?» студенти зазначили, що їх все влаштовує.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації»:

«на доведені випадки булінгу» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки сексуальних домагань» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки дискримінації» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%;

«на доведені випадки корупції» респонденти зазначили: «мені такі випадки не відомі» – 100%.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти загалом ознайомлені з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, а також з офіційними документах, які містять порядок розв’язання конфліктних ситуацій. Неоднозначність відповідей пов’язана з тим, що студенти навчаючись в Університеті з конфліктними ситуаціями не стикалися у межах ДонНУЕТ;

– здобувачі вищої освіти вважають, що конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ розв’язується спільними зусиллями батьків-адміністрації/викладачів;

– студенти вважають, що якщо будуть доведені випадки булінгу, сексуальних домагань чи дискримінації, адміністрація Університету здійснить ефективний порядок реагування на конфліктні ситуації.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатами запропоновано ознайомлювати студентів з офіційними документами, які міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ в перший тиждень навчальних занять кожного року.

 

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 07.11.2022-11.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не згоден» до «5» – «повністю згоден»).

На запитання «Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти» всі здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так».

На запитання «Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті» 86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респондентів на «4».

На запитання «Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респондентів на «4»; на запитання «Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти» 100% респондентів – «5».

На запитання «Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ» – 86% здобувачів надали відповідь «5», 14% – «4»; на запитання «Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ» 86% респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% респонденти на «4».

На запитання «В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою» відповіді розподілилися так: «5» – 86% респондентів; «4» – 14% респондентів.

На запитання «В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами» – 86% здобувачів надали відповідь «5», 14% – «4».

На запитання «Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами» 86% студентів оцінили на найвищу оцінку «5», 14% на «4».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, що в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок, висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти;

– респонденти володіють інформацією щодо проведення запланованих заходів в Університеті, яка є повність доступною;

– студенти задоволені, що мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, а питання здобувачі вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ;

– респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, наявність в Університеті ефективної системи соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

– здобувачі вищої освіти зазначили, що освітнє середовище відповідає потребам та інтересам осіб із особливими потребами.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено приділяти підвищену увагу здобувачам вищої освіти, що відносяться до категорії осіб із особливими потребами та підвищення рівня відповідності освітнього середовища їх потребам та інтересам.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації у формі онлайн-опитування 30.10.2022-04.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ9) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічна доброчесність»?» 72% респонденти відповіли «так», 28% «скоріше так»; на запитання «Чи знаєте Ви, що таке «академічний плагіат»?»: «так» – 88% респондентів; «скоріше так» – 12% респондентів.

На запитання «Чи знаєте Ви, як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм?» – 86% здобувачів вищої освіти відповів «так», 14% «важко відповісти».

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» відповіді респондентів розділились наступними чином: «так, регулярно» – 28% студентів; «так, іноді» – 26%; «ні, ніколи» – 46%.

На запитання «Чи перевіряли Ви коли-небудь навчальні роботи (курсові, дипломні, лабораторні тощо)» та «Наукові роботи (статті, монографії тощо)» 72% студентів вважають, що це потрібно «для самоконтролю (уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань)», 28% «щоб уникнути схожості з джерелом запозичення і покарання у випадку викриття».

«Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» та «Чи ставали особисто Ви жертвою плагіату?» всі респонденти обрали варіант відповіді «ні». «Як Ви вважаєте, яке ставлення до плагіату є найбільш поширеним серед студентів?» всі респонденти зазначили, що «плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій».

На запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету?» всі респонденти зазначили – «наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

На запитання «Чи знайомі Ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?» відповіді розподілилися так: «так» – 86% респондентів; «скоріше ні» – 14% респондентів.

«Чи вважаєте Ви правильним намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності (включно з униканням плагіату), навіть коли це важко і невигідно?» було отримано відповіді: «так» – 86%, «скоріше так» – 14%. «Як Ви вважаєте, чи посилить усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності їх намагання діяти доброчесно?» відповідей респондентів розділились наступним чином: «так» – 72%, «скоріше ні» – 28%.

На запитання «Як Ви вважаєте, наскільки забезпечення дотримання правил академічної доброчесності учасниками навчального процесу вплине на підвищення якості освіти?» – 58% здобувачів вищої освіти відповіли «скоріше вплине», 28% – «суттєво впливає», 14% – «важко відповісти».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– в освітньому середовищі переважаюча більшість здобувачів вищої освіти обізнані та дотримуються принципів академічної доброчесності;

– студентів інформують про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання та ознайомлюють із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті;

– здобувачі вищої освіти вважають, що необхідно намагатися дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності;

– студентам відомо про наслідки порушень академічної доброчесності.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. Продовжити проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
  2. Ознайомлювати студентів з перших занять із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в Університеті.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо організації контрольних заходів

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо організації контрольних заходів проводилось у формі онлайн-опитування 30.10.2022-04.11.2022 р. методом анкетування (анкета SQ8) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету» – 28%; «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету; так, з ним нас ознайомлювали під час занять» – 58%; «так, з ним нас ознайомлювали під час занять» – 14% респондентів.

На запитання «Чи є правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу?» 100% опитуваних здобувачів ОП вважають «так».

На запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною»; 14% – «так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома, але не за всіма дисциплінами».

«В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» всі респонденти обрали варіант відповіді «В робочій програмі навчальної дисципліни».

На запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» 86% респондентів обрали варіант відповіді «так», 14% – «швидше так».

На запитання «Визначте, чи є правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими» – 86% здобувач вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так», 14% студентів «так, досить чіткі та зрозумілі».

«Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» 100% респонденти обрали варіант відповіді «так»; на запитання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» – 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так»; 14% – «швидше так». Результати показують, що здобувачів вищої освіти заздалегідь інформують про контрольні заходи та критерії їх оцінювання, інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачі вищої освіти вважають правила проведення контрольних заходів доступними, а поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною;

– здобувачі вищої освіти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання;

– здобувачів вищої освіти задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, а правила проведення контрольних заходів вважають чіткими і зрозумілими.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 4 від 29.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. Звернути увагу викладачів на обов’язковість доведення до відома здобувачів вищої освіти інформації щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх оцінювання на першому занятті з навчальних дисциплін.
  2. Сприяти інформуванню здобувачів вищої освіти стосовно змін, що вносяться до освітньої програми, робочої програми на основі результатів опитування.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання проводилась у формі онлайн-опитування 24.10.2022-28.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 7) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про цілі, зміст та очікувані результати навчання?» 71% респондентів обрали варіант відповіді «перед вивченням дисципліни», 29% – «під час навчання». На наступне запитання цього блоку «Коли Ви зазвичай дізнаєтеся про порядок та критерії оцінювання?» – 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «перед вивченням дисципліни», 14% – «під час навчання».

Відповіді показують, що здобувачів вищої освіти вчасно інформують про цілі, зміст та очікувані результати навчання та про порядок та критерії оцінювання, що мотивує їх до навчальної діяльності.

Узагальнена інформація на запитання: «Що для Вас виступає основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання?» отримано результати: викладач – 28%; викладач та робоча програма або силабус дисципліни – 72%.

«Що для Вас виступає основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність, по…» відповідей респондентів розділилися наступним чином: адміністрація Інституту або Університету – 14%; викладач – 86%.

На запитання «Чи бувало таке, що будь-який елемент (цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання) змінювався під час вивчення дисципліни?» ‑ 86% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «ні», 14% – «скоріше ні. На наступне запитання «Чи бувало таке, що «політика навчальної дисципліни» змінювалася під час вивчення дисципліни?» 71% респондентів обрали варіант відповіді «ні», 29% – «скоріше ні».

Студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання. Чітка політика навчальної дисципліни (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність тощо) забезпечує формування у студентів особистісно-професійних якостей (відповідальність, самостійність за прийняті рішення тощо).

На запитання «Чи знаєте Ви заздалегідь про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни?» отримано наступні результати: так – 86%, скоріше так – 14% студентів. «Чи знаєте Ви заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни?» відповіді респондентів розділилися наступним чином: так – 86%, скоріше так – 14% студентів. Студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни. Студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни, що мотивує до навчально-пізнавальної діяльності.

На запитання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університету стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання»: немає – 100% респондентів.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– здобувачів вищої освіти вчасно інформують про цілі, зміст та очікувані результати навчання та про порядок та критерії оцінювання, що мотивує їх до навчальної діяльності;

– студенти ознайомлені з методичним забезпеченням (робочі програми, силабуси), що гарантує усвідомлення цілі, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання, стійкого засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, формування особистості, яка прагне до саморозвитку та самореалізації у процесі навчання;

– чітка політика навчальної дисципліни (невчасно виконані завдання, пропущені заняття (лікарняні, мобільність); плагіат, академічна доброчесність тощо) забезпечує формування у студентів особистісно-професійних якостей (відповідальність, самостійність за прийняті рішення тощо);

– студенти ознайомлені заздалегідь про види робіт, які необхідно виконувати в рамках навчальної дисципліни та про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни, що мотивує до навчально-пізнавальної діяльності.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено продовжити практику доведення до відома здобувачів вищої освіти інформацію щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю результатів навчання та критеріїв їх оцінювання на першому занятті з навчальної дисципліни.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки», щодо відповідності методів навчання і викладання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування 24.10.2022-28.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання, що надає академічна свобода було отримано наступні результати: свободу викладання; свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання – 14%; свободу навчання – 58%; свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання – 14%; свободу викладання – 14% студентів.

На запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» (так – 86% студентів, скоріше так – 14% студентів). Згідно з отриманими результатами, метод дискусії використовується викладачами на заняттях.

Наступний блок питань: «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем» респонденти надали такі відповіді: скоріше ні – 29%, ні – 43%, важко відповісти – 29%;

– на запитання «Чи заохочують Ваші викладачі під час вивчення навчальних дисциплін Вас та інших студентів до дослідницької діяльності?» (так – 29% респондентів, скоріше так – 71% респонденти);

– на запитання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» респонденти надали такі відповіді: так – 100%.

Результати показують, що викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання які стосуються надання Університетом студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформації щодо можливості участі у проектних та грантових програмах тощо, %

Чи надає можливість та сприяє участі студентів Університет у різних видах діяльності Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань, %
можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності так 58
скоріше так 28
важко відповісти 14
інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах так 86
скоріше так 14
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах так 86
скоріше так 14
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях так 71
скоріше так 29

 

Результати показують, що Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо;

– Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено:

  1. Акцентувати увагу здобувачів вищої освіти, що «Академічна свобода» це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
  2. Інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Опитування студентів «Холодильні машини і установки», щодо оцінки ЗВО відповідності форм, методів навчання і викладання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки». першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо оцінки здобувачами вищої освіти відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу проводилося 17.10.2022-21.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповідаючи на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?», 83% респондентів обрали варіант відповіді «повністю влаштовують», 17% – «скоріше влаштовують». Також лише позитивно респонденти відповіли на питання «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?» ‑ 100% здобувачів вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, достатні».

На запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях?»: 83% респондентів обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 17% – «Скоріше задовольняє». Таким же самим виявився розподіл відповідей на питання «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?» (83% осіб обрали варіант відповіді «Повністю задовольняє», а 17% – «Скоріше задовольняє»).

Форм та технологій навчання стосувались також питання щодо використання під час викладання навчальних дисциплін групових проектів. «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти?» було отримано результати: використовують часто – 66%; використовують час від часу – 17%; не використовують – 17%. Щодо застосування педагогічних технологій у процесі навчання Flipped Classroom студенти дали такі відповіді: 34% – «Використовують часто», 50% – «Використовують час від часу», 17% – «Важко відповісти»; Peer Learning студенти дали такі відповіді: 34% – «Використовують часто», 50% – «Використовують час від часу», 17% – «Важко відповісти».

Блок питань опитування стосувався оцінки респондентами комунікації викладачів зі здобувачами вищої освіти стосовно організації освітнього процесу, критеріїв оцінювання навчальних досягнень, цілей занять тощо. Відповіді респондентів на питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо?» демонструють досить ефективну комунікацію викладачів із здобувачами вищої освіти з цього приводу (83% респондентів обрали варіант відповіді «Так, завжди інформують», 17% респондентів – «Так, зазвичай інформують»). Аналогічний висновок щодо інформації про критерії оцінювання навчальних досягнень можна зробити, виходячи з відповідей опитаних здобувачів вищої освіти на питання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» (83% респондентів обрали варіант відповіді «Так», 17% респондентів – «Скоріше так»).

На питання «Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами?» опитані обрали такі варіанти відповідей: 66% – «Критерії зрозумілі», 17% – «Критерії скоріше зрозумілі», 17% респондентів – «Важко відповісти». «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» було отримано результати: критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки – 83%, важко відповісти – 17%.

Відповідаючи на питання «Чи завжди Вам зрозумілі ті цілі, що ставляться викладачем на занятті?», опитані здобувачі вищої освіти надали відповіді: 66% респондентів обрали варіант відповіді «Так, завжди зрозумілі», 34%  – «Зазвичай зрозумілі». «Як Ви оцінюєте загальну результативність занять з точки зору досягнення їх цілей?» було отримано результати: результативність занять висока – 50%, результативність занять скоріше висока – 33%, важко відповісти – 17%. На питання «На Ваш погляд, чи забезпечують об’єктивну оцінку рівня Ваших академічних досягнень чинні процедури контролю?» відповіді розділилися наступним чином: забезпечують – 66%, скоріше забезпечують – 34%.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо навчальних ресурсів за низкою критеріїв є такими: на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Сучасні, 7 – Застарілі» студенти дали відповіді («1» – 83% респондентів, «2» – 17%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Цікаві, 7 – Нудні» студенти дали відповіді («1» – 66% респондентів, «2» – 17%, «3» 17%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Різноманітні, 7 – Одноманітні» студенти дали відповіді («1» – 50%, «2» – 50%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Якісні, 7 – Неякісні» студенти дали відповіді («1» – 66%, «2» – 17%, «3» – 17%); на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Пізнавальні, 7 – Малоінформативні» студенти дали відповіді («1» – 83%, «2» – 17%).

У відповідь на питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університеті» опитані здобувачі вищої освіти не надали жодних пропозицій.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано під час проведення занять викладачам, що забезпечують освітній процес на освітній програмі, здійснювати моніторинг розуміння здобувачами ВО результативності занять з точки зору досягнення їх цілей.

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки», щодо навчального навантаження

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 03.10.2022-07.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На комплексне запитання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план, індивідуальний план)» отримані результати: «Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу» важливе 29% студентів, дуже важливе 71%; «Графік організації навчального процесу» важливий 14% студентів, дуже важливий 86%; «Розклад занять» не дуже важливий 14%, важливий 14%, дуже важливий 72%; «Навчальний план» дуже важливий 100%; «Індивідуальний план» важливий – 14% студентів, дуже важливий 86%.

Відповідаючи на питання «Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження» (де «1» – «повністю не задовольняє», а «5» – «повністю задовольняє») відповіді респондентів розділилися таким чином: «4» – 14% студентів, «5» – 86% студентів. На наступне запитання «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо), де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли: «4» – 14% студентів, «5» – 86% студентів.

На комплексне запитання щодо рівня обізнаності, а саме «Норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) отримано результати: не дуже важливий критерій 14%, важливий 29%, дуже важливий 57%; «Видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни» важливий 14%, дуже важливий 86%; «Порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати» дуже важливий 100%. Відповіді показують, що студенти обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни та норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо).

 

Таблиця 1 – «Оптимальність навчального навантаження»

Оптимальність навантаження Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді, %
1 2 3 4 5 Разом
Загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять       29 71 100
Лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять       14 86 100
Навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       29 71 100
Частки самостійної роботи з навчальних дисциплін     14 14 72 100
Термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін         100 100
Термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін       14 86 100
Термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)         100 100

На запитання «Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін», де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли наступними чином: «4» – 14% респондентів, «5» – 86% респондентів.

«Ваші пропозиції щодо покращення навчального навантаження студентів Університету»: відсутні – 29% респондентів; все добре – 57% респондентів; немає – 14% респондентів.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студентам користуються доступною для них інформацією (організаційно-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план, індивідуальний план);

– респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) ;

– студенти обізнані щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо;

– оптимальність навчального навантаження задовольняє студентів, що свідчить про активну пізнавальну діяльність у процесі самостійної роботи та виконані індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано акцентувати увагу здобувачів ВО на початку семестру щодо необхідності дотримання встановлених термінів при виконанні завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.