Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв», щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін проводилось у формі онлайн-опитування 15.09.2022-23.09.2022 р. методом анкетування (анкета SQ2) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи відомо Вам про можливість вибору навчальних дисциплін?» респонденти відповіли Так. На наступне запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» отримано результати (важко відповісти – 9%, на початку кожного навчального року – 86%, на початку кожного семестру – 5%). «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» (важко відповісти – 5%, вибір вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у наступному семестрі здійснюється онлайн (через Moodle) – 5%, на початку навчання в університеті – на початку семестру, потім через ел. систему – 90%).

Узагальнена інформація щодо відповідей респондентів щодо оцінки процесу консультування при виборі навчальних дисциплін: «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви звертались?» (викладачів – 9%, завідувача кафедри – 9%, керівника освітньої програми – 73%, орієнтуюсь лише на власну думку – 9%); «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» (викладачів – 9%, завідувача кафедри – 9%, керівника освітньої програми – 73%, орієнтуюсь лише на власну думку – 9%); «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору Ви хотіли б отримати?» (важко відповісти – 23%, викладачів – 5%, директора Інституту – 23%, завідувача кафедри – 23%, керівника освітньої програми – 17%, орієнтуюсь лише на власну думку – 9%).

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось відповісти на запитання «Чиї поради Ви враховуюєте при виборі навчальних дисциплін?» (важко відповісти – 5%, викладачів – 45%, викладачів; одногрупників – 36%, нічиї, враховую тільки власну думку – 14%) на дотичне запитання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» (важко відповісти – 5%, скоріше так – 45%, ні – 5%, так – 45%). Відповіді на обидва питання відображають значний рівень самостійності студентів у процесі вибору навчальних дисциплін.

Таблиця 1 – «Значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору»

Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору Відсоток здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді, %
Не має значення Має значення Не дуже важливий Важливий Дуже важливий Разом
1 2 3 4 5
1. Назва дисципліни     23 23 54 100
2. Викладач, який буде вести дисципліну     18 37 45 100
3. Практична спрямованість дисципліни     14 18 68 100
4. Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією     9 23 68 100
5. Спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії     10 45 45 100
6. Легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею     10 45 45 100

 

На питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету» відповіді розподілилися наступним чином: важко відповісти – 18% респондентів; ні – 55% респондентів; так – 27% респондентів.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студенти ознайомлені з можливістю вибору навчальних дисциплін, респондентам відомо коли здійснюється вибір навчальних дисциплін та як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін;

– респонденти продемонстрували значний рівень самостійності у процесі вибору навчальних дисциплін, студентів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;

– студентів влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 2 від 03.10.2022р.).

За результатом запропоновано:

  1. Викладачам посилити індивідуальний підхід у взаємодії зі студентами, забезпечити зворотній зв’язок в період здійснення вибору дисциплін.
  2. Додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо.
118 разів прочитано