Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП «Холодильні машини і установки», щодо якості практичної підготовки

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей проводилось у формі онлайн-опитування 26.09.2022-30.09.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 3) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Наскільки, на Вашу думку, було досягнуто такі цілі практики, яку Ви проходили?» 1. «Оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії» усі респонденти відповіли, що «досягнуто повністю» – 100% та 2. Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті» – відповіді розподілилися наступним чином: «Досягнуто повністю» – 50% респондентів, «Скоріше досягнуто» – 50% респондентів.

Відповідаючи на питання «Як Ви вважаєте, чи достатньою є тривалість практики для досягнення її цілей та завдань?» 100% респондентів обрали варіант відповіді «Так, тривалість практики є достатньою».

На виявлення особливостей сприйняття результатів практики здобувачами вищої освіти було спрямоване питання, що містило пари протилежних за змістом тверджень щодо вибору професії, достатності отриманих знань, корисності практики для розуміння вимог професії та результативності практики загалом. Студенти обрали позитивні твердження із запропонованих варіантів. На оцінку загальної задоволеності від проходження практики було спрямовано також питання щодо бажання респондентів пройти практику у тій же самій організації (підприємстві) ще раз. 50%  опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіант відповіді «Так, хотів (хотіла) б».

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами проходження практики є  високим, рівень досягнення основних цілей практики респонденти оцінили як високий;

– більшість з типових труднощів при проходженні практики опитані здобувачі вищої освіти позначили як такі, з якими вони не зіткались;

– респонденти продемонстрували значний рівень задоволеності взаємодією з керівниками практики (як від Університету, так і від підприємства);

– серед запропонованих тверджень для опису результатів практики більшість респондентів обрали «позитивні» твердження із запропонованих варіантів.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 2 від 03.10.2022р.).

За результатом анкетування запропоновано:

  1. При взаємодії з керівниками практики від суб’єктів господарювання (баз практики) звертати увагу на необхідність створення умов для повноцінного засвоєння здобувачами вищої освіти вимог практичної діяльності.
  2. Згідно з Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 05.02-01-2021 враховувати побажання здобувачів ВО, які мають можливість самостійно, за погодженням із гарантом освітньої програми, підбирати для себе базу практики.
154 разів прочитано